Terrafamen palkka- ja palkkioselvitys

Terrafame Oy:n (”Terrafame” tai ”yhtiö”) noudattaa palkitsemisessaan valtion omistajapolitiikkaa koskevan, 13.5.2016 annetun periaatepäätöksen ohjeita ja periaatteita.

Terrafame Oy:n johto koostuu hallituksesta ja johtoryhmästä.

Terrafame Oy:n varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Terrafame Oy ei käyttänyt ulkopuolisia neuvonantajia palkitsemisen valmistelussa vuonna 2016.

Hallituksen palkkiot ja muut edut

Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkitsemisjärjestelmiä eikä osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. He eivät kuulu myöskään yhtiön muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 14.8.2015 lähtien 72 000 euroa ja kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenen palkkio on ollut samasta päivästä alkaen 36 000 euroa vuodessa ja kokouspalkkio 600 euroa. Palkkiot valiokuntien kokouksista ovat samansuuruisia. 

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2016 kuukausipalkkioita ja kokouspalkkioita yhteensä 162 000 euroa. Palkkiot maksettiin seuraavasti:

 

 

Jäsen Osallistuminen hallituksen kokouksiin Kuukausipalkkiot 2016, euroa Kokouspalkkiot 2016, euroa Palkkiot vuonna 2016 yhteensä, euroa
Esa Lager 10/10 36 000 6 000 42 000
Tuomo Mäkelä 10/10 36 000 6 000 42 000
Lauri Ratia 10/10 72 000 6 000 78 000
Yhteensä   144 000 18 000 162 000

Neuvonantopalkkiot

Terrafame Oy:n emoyhtiö Terrafame Group Oy:llä on konsultointisopimus Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtajan Lauri Ratian lähipiirin omistaman yhtiön kanssa. Sopimus koskee Terrafamen ylösajoon ja toimintaan sekä omistus- ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä neuvonantopalveluita, jotka eivät kuulu hallituksen puheenjohtajan tavanomaiseen tehtävänkuvaan (muun muassa kaivostoiminnan ylösajon toteutus ja johtaminen sekä yksityisen rahoituksen hankinnassa avustaminen). 

Vuoden 2016 aikana Lauri Ratian lähipiirin omistamalle yhtiölle maksettiin konsultointisopimuksen perusteella palkkioita 180 000 euroa. Asiantuntijapalvelut on hinnoiteltu käyvällä arvolla. Muilta hallituksen jäsenten tai heidän lähipiirinsä omistamilta yhtiöiltä ei ostettu konsulttipalveluita vuonna 2016. 


Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkat, palkkiot ja muut etuudet

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen aloitti tehtävässään 15.2.2016. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja eläkkeen määräytymisperuste on TyEL:n mukainen. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyä.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Työnantajan irtisanoessa sopimuksen maksetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus irtisanomisajan palkan lisäksi. Muita toimisuhteen päättymisen perusteella maksettavia korvauksia ei ole. 

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkat perustuivat vuonna 2016 maksettuihin kiinteisiin kuukausipalkkoihin. Johtoryhmän jäsenillä ei ollut vuonna matkapuhelin- ja internetpalveluetujen lisäksi muita luontaisetuja tai maksuperusteista tai muuta vastaavaa lisäeläkejärjestelmää.

Vuonna 2016 Terrafame Oy:n johtoryhmälle maksettiin palkkoja yhteensä 1 198 661 euroa. Tästä toimitusjohtajalle maksettiin 264 421 euroa. 

Vuonna 2016 johtoryhmälle ei maksettu vuoden 2015 toimintaan liittyviä tulospalkkiota, koska johtoryhmällä ei ollut vuonna 2015 bonus- tai osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä.

Terrafame otti vuonna 2016 käyttöön johtoryhmälle ja tietyille avainhenkilöille suunnatun tulospalkitsemisjärjestelmän. Palkitsemisjärjestelmästä, sen periaatteista ja tulospalkitsemisen mittareista päättää Terrafame Oy:n hallitus, joka myös seuraa palkitsemisen perusteena olevien tavoitteiden toteutumista. Palkitsemisjärjestelmässä mittareina toimivat Terrafamen toiminnan tuotannolliseen ja taloudelliseen kehitykseen ja turvallisuuteen liittyvät tavoitteet. Lisäksi kullekin tulospalkitsemisen piirissä olevalle henkilölle on asetettu henkilökohtainen tavoite. Tavoitteet palkitsemisjärjestelmään on valittu siten, että niiden saavuttaminen tukee olennaisella tavalla yhtiön pitkän aikavälin kehittymistä ja menestymistä.

Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on 40 % vuosipalkasta vastaava summa. Johtoryhmän jäsenten tulospalkkion enimmäismäärä on kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa. Muiden tulospalkitsemisen piiriin kuuluvien henkilöiden osalta enimmäismäärä on kahden kuukauden palkkaa vastaava summa.

Johtoryhmälle ei maksettu tulospalkkioita vuonna 2016. Maaliskuussa 2017 johtoryhmälle maksettiin vuoden 2016 suorituksen perusteella tulospalkkioita yhteensä 91 263 euroa, joka on 7,6 % vuoden 2016 maksetuista  palkoista. Tästä toimitusjohtajan osuus oli 31 301 euroa, joka on 11,8 % toimitusjohtajalle vuonna 2016 maksetusta palkasta. 

Tulospalkkauksen lisäksi Terrafamessa ei ole johtoryhmälle tai muille avainhenkilöille suunnattuja muita taloudellisia kannustinjärjestelmiä. 

Muun henkilöstön palkitseminen

Henkilökunnalle maksettiin vuonna 2016 palkkoja ja palkkioita 26,7 miljoonaa euroa. Maksetut palkat noudattivat eri henkilöryhmien työehtosopimusten mukaisia palkka- ja työehtoja.

Koko henkilökunta on kuulunut marraskuusta 2015 lähtien turvallisuusbonuspalkkion piiriin. Turvallisuusbonuspalkkiota maksetaan, jos seuraavissa toimintoryhmissä ei ole tapahtunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia: 1) kaivos ja materiaalienkäsittely, 2) bioliuotus ja metallitehdas ja 3) kunnossapito ja konttori. Vuonna 2016 turvallisuuspalkkioita maksettiin 570 735 euroa.