Merkittäviä investointeja tuotantoon

Toimintavuoden aikana Terrafame investoi vahvasti tuotannon kehittämiseen. Kokonaisuutena investoinnit ylittivät 84 miljoonaa euroa, kun huomioon otetaan myös kalkkilaitoksen ja laboratorion osto. 

Terrafame aloitti vuonna 2016 valmistelutyöt kuparin tuotteistamiseksi ja tähtää sen myynnin aloittamiseen vuoden 2017 aikana. Kuparisulfidin saostus on metallitehtaan tuotantoprosessin ensimmäinen vaihe. Bioliuotuskasalla kupari erottuu kuitenkin malmista sinkkiä ja nikkeliä myöhäisemmässä vaiheessa, joten sen tuotteistaminen tulee ajankohtaiseksi nyt, kun tuotanto on ollut jo jonkin aikaa ylösajovaiheessa. 

Kertomusvuoden aikana kuparin tuotteistamisen investointiprojektissa saatiin valmiiksi suunnittelutyöt ja hankinnat. Rakennustyöt tehdään vuonna 2017. Kokonaisuutena kuparin tuotteistaminen on vajaan miljoonan euron investointiprojekti. 

Sekundääriliuotukseen huomattava investointi

Bioliuotuksen sekundäärikasojen 3 ja 4 pohjarakenteiden rakentamista jatkettiin kertomusvuonna 2016, mikä oli noin 35 miljoonan euron investointikustannus. Kasan 3 pohjarakenteet saatiin noin 70-prosenttisesti valmiiksi ja kasan 4 pohjarakenteet noin 40-prosenttisesti. 

Sekundäärikasa 3 otetaan käyttöön keväällä 2017 ja sekundäärikasa 4 vuosien 2017 ja 2018 vaihteessa. Kun 3–4 vuotta kestävä toisen vaiheen bioliuotus on viety loppuun, liuotuskasat toimivat liuotetun malmin loppusijoituspaikkoina. 

Sivukiven läjitysalue työn alle 

Louhinnassa syntyvä sivukivi on toistaiseksi voitu hyödyntää bioliuotusalueiden rakentamiseen, mutta vuodesta 2017 lähtien se on määrä siirtää erilliselle sivukivialue KL2:lle, joka sijaitsee Kuusilammen louhoksen itäpuolella. Kuusilammen malmion lähettyvillä sijaitsevalle alueelle on suunniteltu kaksi läjitysaluetta KL2 ja KL1. Syksyllä 2016 Terrafame haki ympäristölupaa KL2:lle, kun taas KL1:n luvitus tulee ajankohtaiseksi myöhemmin. 

Sivukivialueen KL2 maanpoistotyöt aloitettiin vuonna 2016, ja pohjarakenteiden valmistelu jatkuu tiivistämisellä ja kalvottamisella sekä pumppaamon rakennustöillä vuonna 2017. Toimintavuonna sivukivialueen rakentamiseen investoitiin noin 1,7 miljoonaa euroa. 

Kahdeksan miljoonaa keskusvedenpuhdistamoon

Keskusvedenpuhdistamon rakennustyöt saatiin valmiiksi kertomusvuoden aikana, ja laitoksen koekäyttö päästiin aloittamaan marraskuussa 2016. Keskusvedenpuhdistamon avulla yksinkertaistetaan vesien puhdistusprosessia, minkä ansiosta puhdistaminen on entistä kustannustehokkaampaa ja puhdistustulokset tasalaatuisia. 

Uuden laitoksen puhdistusprosessi on automatisoitu ja sen puhdistuskapasiteetti on 1 400 kuutiota vettä tunnissa. Puhdistustekniikka on parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja perustuu kalkkimaidolla tehtävään pH:n nostoon, jolloin vedessä olevat metallit saostuvat ja vesi puhdistuu. Keskusvedenpuhdistamo oli kahdeksan miljoonan euron investointi. 

Terrafame ostaa kalkkilaitoksen, laboratorion ja geodatan

Heinäkuussa Terrafame ilmoitti ostaneensa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä kaivosalueellaan Sotkamossa sijaitsevat kalkkilaitoksen, laboratorion sekä kaivoksen geologisen datan, johon sisältyvät kairasydänanalyysit ja -näytteet sekä geologinen malli. 

Hankinnan jälkeen kalkkilaitoksella tehtiin alkusyksystä prosessiparannuksia, ja osana tätä työtä uusittiin laitoksen kalkkikivisiilot. Kokonaisuutena prosessiparannusinvestoinnit olivat noin 1,8 miljoonaa euroa. 

Kolmas rikkivetykehitin tuo lisää käyttövarmuutta

Lokakuussa metallitehtaalla otettiin käyttöön toinen tuotantolinja. Jatkossa kahden tuotantolinjan käyttö ja metallien tuotantomäärien lisääminen edellyttävät myös rikkivetytuotannolta aiempaa suurempaa kapasiteettia. Tästä syystä elokuussa aloitettiin kolmannen rikkivetylinjan tekniset suunnittelutyöt, jotka otetaan käyttöön alkuvuodesta 2018.

Vuoden mittaan tuotantoon tehtiin lisäksi useita pienimuotoisia parannusinvestointeja, joilla mm. nostettiin rikkipulpperin tehoa.