Terrafame tähtää alan parhaiden joukkoon

Terrafame rakentaa kestävämpää maailmaa korkealuokkaisilla metallituotteilla. Visiona on olla kustannustehokkuudessa alan parhaan neljänneksen joukossa globaalisti. Turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen ohjaavat toimintaa sekä pitkällä tähtäimellä että päivittäisessä työssä. 

Terrafamella on käytössään mittavat mineraalivarannot, jotka mahdollistavat vuosikymmenien toiminnan. Kesällä 2016 päivitetyn arvion mukaan kaivospiirin mineraalivarannot ovat 1 458 miljoonaa tonnia. 

Yhtiö hyödyntää energia- ja kustannustehokasta bioliuotusteknologiaa metallien erottamiseen malmista. Kilpailuetua syntyy myös hyvästä logistisesta sijainnista sekä osaavasta henkilöstöstä. 

Strategiset aihealueet 2016–2020 

Vuosina 2016–2020 Terrafamella on viisi strategista aihealuetta. 

Malminkäsittely

Louhimalla puhdasta malmia suunniteltu määrä voidaan varmistaa se, että metalleja saadaan riittävästi kasalle ja edelleen metallitehtaalle eroteltaviksi. Strategiakauden aikana Terrafamen tavoitteena on louhia noin 18 miljoonaa tonnia malmia vuodessa sekä optimoida malminmurskauksen kustannukset louhokselta liuotukseen saakka. 

Liuotussaanto

Terrafamen liiketoimintasuunnitelma perustuu nikkelin ja sinkin maltilliseen 70 prosentin liuotussaantotavoitteeseen. Strategiakaudella yhtiön tavoitteena on parantaa saantoa entisestään. Saannolla tarkoitetaan primääri- ja sekundääriliuotuksesta talteen saatavaa metallimäärää suhteutettuna bioliuotuskasoille kasattuun metallimäärään. 

Metallien tuotantotehokkuus

Metallitehtaan tuotantoa nostetaan samassa suhteessa liuotussaannon kanssa. Tavoitteena on myös parantaa tehtaan kustannustehokkuutta. Terrafame selvittää lisäksi kuparin ja uraanin tuotteistamismahdollisuuksia sekä nikkelin jatkojalostusta. 

Hankinnat

Tarveaineiden, materiaalien ja palveluiden hankinnoissa hyödynnetään kategoriahallintaa, jolla tavoitellaan kustannussäästöjä. Resurssitehokkuutta kehitetään jatkuvasti mm. energian, polttoaineiden ja kemikaalien käytössä. 

Käynnissäpito 

Terrafamessa käynnissäpidosta vastaavat joukkueet, joissa yhdistetään tuotannon ja kunnossapidon osaamista. Strategiakaudella tavoitteena on varmistaa tuotantolinjojen hyvä käytettävyys sekä parantaa varaosien hallintaa.