Tuotannossa ylösajon vuosi

Terrafame jatkoi toimintavuonna tuotannon vahvaa ylösajoa. Nikkelin ja sinkin kasaus- ja liuotusmäärät kasvoivat jokaisella vuosineljänneksellä. Myös metallitehtaalla nostettiin tuotantoa kvartaalilta toiselle. 

Terrafamen metallien tuotantomäärien kasvattaminen jatkui koko vuoden 2016 ja tuotantovuosi oli menestyksekäs. Sinkin tuotanto vastasi vuosisuunnitelmaa ja nikkelin sekä koboltin tuotannot jäivät jonkin verran jälkeen suunnitellusta.

Malmia louhittiin ja kasattiin primääriliuotuskasalle vuoden aikana 14,2 miljoonaa tonnia. Primäärikasat 2 ja 3 rakennettiin loppuun ja kasasta 4 rakennettiin suurin osa. Neljän primäärikasan muodostamasta primääriliuotusalueesta oli vuoden loppuun mennessä kasattu noin 75 prosenttia. 

Sekundääriliuotukseen uusia kerroksia

Sekundääriliuotusalueelle valmistui vuoden aikana toinen malmikerros kasalle 2 sekä kolmas kerros kasalle 1. Edellisen toiminnanharjoittajan ajalta peräisin olevaa primäärikasoille kasattua malmia siirrettiin vuoden aikana sekundääriliuotuskasoille noin 13,5 miljoonaa tonnia. 

Terrafamen suurimpia investointeja vuonna 2016 olivat sekundääriliuotuskasojen 3 ja 4 pohjatyöt. Nämä uudet liuotusalueet, jotka kaksinkertaistavat sekundääriliuotuskapasiteetin, on määrä ottaa käyttöön vuosien 2017 ja 2018 aikana. 

Bioliuotus toimi suunnitellusti

Varsinainen bioliuotus primääri- ja sekundäärikasoilla toimi suunnitelmien mukaisesti koko vuoden ajan. Eksotermisenä eli lämpöä vapauttavana prosessina bioliuotus onnistuu myös talvella. Terrafamen kasaamat primääriliuotuskasat tuottivat hyvin lämpöä koko vuoden. Tämän ansiosta yhtiön tuotantoprosessin kemikaalitehokkuus parani, mikä toi merkittäviä säästöjä vuoden mittaan. 

Metallien talteenotossa metallisulfidit eli metallin ja rikin yhdisteet erotetaan kiertoliuoksesta kemikaalien avulla. Terrafamen tuotannossa ensimmäisenä liuoksesta erotetaan kupari, toisena sinkki ja kolmantena nikkeli sekä koboltti. Kupari erottuu malmista bioliuotuksella sinkkiä ja nikkeliä myöhäisemmässä vaiheessa ja sen tuotanto alkaa vuonna 2017.

Metallitehtaan molemmat linjat käyttöön

Terrafamen metallitehtaan tuotantoa sopeutettiin uusien bioliuotuskasojen tuotantoon. Tehdasta ajettiin ensin rauhallisesti käyttämällä vain toista kahdesta tuotantolinjasta. Bioliuotuskasojen tuotantomäärien nousun myötä otettiin lokakuussa käyttöön toinenkin tehtaan tuotantolinjoista. Näin voitiin loppuvuotta kohti parantaa tehtaan kustannustehokkuutta ja kasvattaa tuotantomääriä merkittävästi. Toimintavuoden aikana metallitehtaalla tuotettiin 9 554 tonnia nikkeliä ja 22 575 tonnia sinkkiä. 

Metallitehtaan molempien linjojen tuotanto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä keskeytettynä 16.–31.12.2016 rikkivetykehittimellä tapahtuneen tulipalon vuoksi. Suunnittelemattoman seisakin aikana bioliuotuksessa liuenneet metallit varastoituivat liuoskiertoon, ja tuotanto siirtyi näin vuodelle 2017.

Keskusvedenpuhdistamo valmistui loppuvuodesta

Uusi keskusvedenpuhdistamo saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2016, ja sen koekäyttö aloitettiin marraskuussa. Keskusvedenpuhdistamo yksinkertaistaa kaivokselta pois johdettavien vesien puhdistusprosessia, minkä ansiosta puhdistamisesta tulee kustannustehokkaampaa ja puhdistustuloksista entistäkin tasalaatuisempia. 

Keskusvedenpuhdistamolla hyödynnetään samaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, jota kaivoksella on tähän saakka käytetty hajautetusti eri kenttäpuhdistamoilla. Laitoksen puhdistusprosessi on automatisoitu ja sen puhdistuskapasiteetti on 1 400 kuutiota vettä tunnissa. Uusi laitos sai ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan alkuvuodesta 2017. 

Käänteisosmoosista huomattavaa tukea sulfaatin poistoon

Maaliskuussa 2016 aloitettiin käänteisosmoosilaitoksen rejektin johtaminen liuoskiertoon. Tällä menetelmällä prosessin vedenkäsittelyssä syntyvää sulfaattia erotettiin prosessivedestä ja johdettiin maalis–joulukuussa takaisin bioliuotuskasoille noin 5 700 tonnia, millä oli huomattava merkitys Terrafamen sulfaattikiintiön riittävyyteen ja kaivosalueen vesitaseeseen. 

Käänteisosmoosia on hyödynnetty teollisuudessa vuosikymmeniä erityisen puhtaan veden valmistukseen. Terrafamella on käytössään yksi Suomen suurimmista käänteisosmoosilaitoksista. 

 

Kuva 1. Nikkelin tuotantomäärät vuonna 2016.

Kuva 2. Sinkin tuotantomäärät vuonna 2016.