Tutkimuksessa ja kehityksessä käytännönläheinen ote

Terrafame keskittyi tutkimus- ja kehitystyössään toimintavuonna tuotanto-organisaation avustamiseen. Päivittäisen työn ohella vietiin eteenpäin myös laajempia tutkimushankkeita.

Vuonna 2016 Terrafame jatkoi nikkeli-koboltin ja sinkin tuotannon ylösajoa ja tutkimus- ja kehitystyön päätehtävänä oli tukea tuotantoa. Käytännössä työtä tehtiin linkittymällä tiiviisti eri tuotantovaiheisiin.

Terrafamen tuotanto perustuu bioliuotukseen, jota hyödynnetään metallien erottamiseen malmista. Mikrobien toimintaan pohjautuva tuotantomenetelmä on teollisessa käytössä eri puolilla maailmaa. Terrafame puolestaan on kehittänyt järjestelmällisesti ainutlaatuista osaamistaan magneettikiisupitoisten malmien bioliuotuksessa pohjoisissa olosuhteissa.

Tukea tuotannon eri vaiheisiin

Tuotantoprosessin alkupäässä eli louhoksella tehtiin vuoden 2016 aikana mineralogisia kartoituksia. Tämän työn pohjalta voidaan tulevaisuudessa suunnitella ja ohjata entistä tarkemmin malmintuotannon arvometallipitoisuuksia ja mineraalikoostumuksia.

Malminkäsittelyvaiheessa pyrittiin tutkimuksen ja kehityksen keinoilla määrittelemään malmin agglomeroinnin eli rakeistamisen mittareita sekä parantamaan mittareiden avulla rakeiden laatua. Agglomeraattien homogeenisuus ja permeabiliteetti, eli liuoksen ja ilman läpäisevyys, ovat tärkeitä tekijöitä tuotantoprosessin bioliuotusvaiheessa.

Bioliuotusvaiheessa keskityttiin prosessiolosuhteiden ja mikrobitoiminnan optimointiin. Vuoden mittaan tutkittiin myös mahdollisuuksia tehdä kasan sisäisiä sähkökemiallisia ja lämpötilan mittauksia. Uudenlaisiin bioliuotustutkimuksiin varauduttiin suunnittelemalla ja rakentamalla liuotuskolonniyksikkö.

Metallitehtaalla tutkimus- ja kehitystyöllä tuettiin tuotannon ylösajovaihetta. Ajoparametrejä optimoitiin niin, että tehtaan käynnistäminen seisokkien jälkeen sujuu mahdollisimman tehokkaasti. Samalla tehtiin kehitystyötä tehtaan ylösajovaiheen rikkivetykaasujen hajupäästöjen eliminoimiseksi.

Nikkelin jatkojalostuksen esiselvityksestä rohkaisevia tuloksia

Terrafamen päätuote on koko sen toiminnan ajan ollut nikkeli-kobolttisulfidi (NiCoS). Yhtiön tavoitteena on kuitenkin löytää keinoja kasvattaa tuotteiden lisäarvoa. Yhtenä vaihtoehtona on jatkojalostaa nikkeli-kobolttisulfidia nikkelioksidiksi. Tässä muodossa nikkeliä voitaisiin myydä pidemmälle jalostettuna suoraan terästehtaille.

Vuonna 2016 Terrafame teki nikkelin jatkojalostamisesta alustavan teknis-taloudellisen tarkastelun, jonka tulokset ovat rohkaisevia. Lisäksi yhtiön nikkelin jatkojalostusta testattiin menestyksekkäästi kolmannen osapuolen tekemässä täyden mittakaavan koeajossa.

Käytännössä nikkelioksidin tuotanto edellyttää pasuton lisäämistä Terrafamen tuotantoprosessiin metallien saostusvaiheiden perään. Pasuttamisen sivutuotteena syntyvästä rikkidioksidista voidaan puolestaan tuottaa metallien liuotukseen soveltuvaa rikkihappoa. Nikkelioksidin tuotanto esiteltiin myös marraskuussa julkaistussa kaivostoimintaa käsittelevässä YVA-ohjelmassa.

Maisemointi edellyttää tutkimusta

Kaivostoimintaan liittyvien alueiden sulkemista ohjataan Suomessa lainsäädännöllä ja lupapäätöksillä. Terrafamen toiminnan on määrä jatkua vielä vuosikymmeniä, mutta kuluneen vuoden aikana yhtiö teki kipsisakka-altaiden sekä sekundääriliuotusalueiden peittämiseen ja maisemointiin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä.

Terrafamen ympäristöasioihin liittyvää velvoitetarkkailua hoitaa riippumaton kolmas osapuoli. Tämän lisäksi yhtiö ottaa omia näytteitä, joiden avulla seurataan kaivosalueen ympäristön tilaa päivittäin, ja tutkimus- ja kehityslaboratoriota hyödynnettiin vuoden aikana näiden näytteiden analysointiin.

Terrafame teki vuonna 2016 jonkin verran tutkimusyhteistyötä myös ulkopuolisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa lähinnä kotimaassa.

Vesienhallinnan kehitystyötä jatkettiin

Syksyllä 2015 emoyhtiö Terrafame Group Oy aloitti vesienhallinnan kehityshankkeen tukeakseen Terrafamen kaivoksen ympäristötyötä. Keväällä 2016 yhteistyöhanke eteni konseptoinnista koetoimintavaiheeseen, ja marraskuussa kaivosalueella aloitettiin neljä prosessivesien hallintaan liittyvää pilottia. Pilottiin kuuluvilla uusilla ratkaisuilla haetaan mahdollisuuksia vähentää entisestään kaivoksen ympäristövaikutuksia, parantaa tuotantotehokkuutta sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Toimintavuoden aikana Terrafame Group Oy haki patenttia uudelle vesienhallinnan kokonaiskonseptille sekä joukolle siihen sisältyviä yksittäisiä keksintöjä. Tämän lisäksi kehityshankkeessa mukana olevat toimijat tekivät omia patenttihakemuksiaan omiin teknologioihinsa liittyen.


Bioliuotuksessa hyödynnetään mikrobeja, jotka katalysoivat raudan ja rikin kemiallisia reaktioita.