Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Terrafame osoitti uskottavuutensa ja toimintakykynsä vuonna 2016

Vuotta 2016 voidaan hyvistä syistä pitää menestyksekkäänä vuotena Sotkamon kaivoksen historiassa. Kyseessä oli Terrafamen ensimmäinen toimintavuosi, jolloin saavutettiin useita tärkeitä tavoitteita.

Kaivoksen, bioliuotuksen ja metallituotannon ylösajo sujui saumattomasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Se hakee jopa prosessiteollisuudessa vertaistaan. Terrafamelaiset johtivat ja toteuttivat kokonaisuuden ylösajoa läpi vuoden 2016 suunnitelmien mukaisesti, ennakoivasti ja huolellisesti. Toimintamme kulmakivet, turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen, olivat läsnä kaikessa tekemisessämme.

Ylösajoa tehtiin menneenä vuonna lähtökohdista, jotka eivät olleet kaikilta osin ihanteelliset: vuoden 2016 alussa kaivosalueella oli edelleen 10,1 miljoonaa kuutiota ylimääräisiä vesiä, minkä johdosta kaivosalueen vesitilanteen hallinta oli yksi olennaisista tehtävistä ylösajon ohella. Terrafamen toiminnan käynnistyessä ympäristöturvallisuuden varmistaminen asetettiin yhdeksi kaikkein keskeisimmistä tavoitteistamme. Vuonna 2016 vesitilanteessa saavutettiin olennainen parannus, ja vuoden lopussa kaivosalueella olevien vesien määrä oli jo lähellä 3 miljoonan kuution tavoitetasoa. Määrätietoisen työskentelyn ja ylösajon suunnitelmien mukaisen edistymisen ansiosta toimintaan liittyvää riskitasoa oli selkeästi pystytty alentamaan tultaessa syksyyn 2016.

Terrafame saavutti ensimmäisenä toimintavuotenaan monia kaivoksen historian ennätyksiä, kun malminlouhinnassa ja -käsittelyssä yllettiin kaikkien aikojen vuosituotantoon. Malmia louhittiin, murskattiin ja agglomeroitiin 14,2 miljoonaa tonnia. Primääriliuotuskasalle kasattiin 37 042 tonnia nikkeliä ja 70 299 tonnia sinkkiä, ja primääriliuotusalueesta oli vuoden loppuun mennessä saatu 75 prosenttia tuotantoon. Samalla on syytä todeta, että bioliuotusprosessi osoitti toimivuutensa odotuksiakin paremmin. Bioliuotuksen hyvä toiminta mahdollisti metallitehtaan tasaisen ajon, minkä ansiosta myytävien tuotteiden laatu oli tasainen ja odotusten mukainen.

Tuotantoon liittyvien saavutusten rinnalla Terrafamessa jatkettiin vuonna 2016 painokasta työskentelyä työturvallisuuden edistämiseksi. Lähtötilanne työturvallisuudessa toiminnan käynnistyessä elokuussa 2015 oli heikko, mistä syystä työturvallisuuden parantaminen asetettiin erityiseksi tavoitteeksi ympäristöturvallisuuden rinnalle. Tuotantoprosessimme on varsin monivaiheinen ja sisältää myös kemianteollisuudelle ominaisia vaaratekijöitä, joiden hallinta on yksi turvallisuuden perusteista. Turvallinen työn tekeminen on oleellinen osa tehokasta toimintaa ja vaikuttaa merkittävästi tuottavuuteen.

Kehitys työturvallisuudessa oli myönteistä, kun tapaturmataajuus putosi vuoden 2015 lopun 23,3:sta 8,4:ään. Vuodelle 2016 asetettua tavoitetta, 7 poissaoloon johtanutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti, emme saavuttaneet. Terrafamelaiset tekivät kuitenkin kesällä 2016 historiaa, kun Terrafame saavutti 80 päivää ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Elokuusta 2015 lähtien tehty tinkimätön ja järjestelmällinen ympäristö- ja työturvallisuustyö toiminnan ylösajossa ja saavutetut hyvät operatiiviset tulokset vuonna 2016 johtivat siihen, että yksityisen rahoituksen osalta ylösajon loppuunsaattamiseksi tehtiin esisopimus 19.12.2016, ja lopullinen sopimus allekirjoitettiin 10.2.2017.

Saimme valtio-omistajan rinnalle vähemmistöomistajaksemme erään maailman merkittävimmistä trading-taloista, Trafigura-konsernin, jolla on myös omaa kaivostoimintaa. Se tuo Terrafameen lisää toimialaosaamista ja kaupallista sekä teknistä asiantuntemusta. 250 miljoonan euron rahoitus- ja omistusjärjestely oli selvä osoitus siitä, että Terrafamella on edellytykset kannattavaan ja ympäristön kannalta kestävään liiketoimintaan. On myös muistettava, että Trafiguran kanssa solmittu kaupallinen yhteistyösopimus on erittäin merkittävä – Trafigura ostaa Terrafamen tuottaman nikkeli-kobolttisulfidin kokonaisuudessaan ja sinkkisulfidista 80 prosenttia seuraavan seitsemän vuoden ajan.

Voin tyytyväisenä todeta vuoden 2016 olleen Terrafamelle vuosi, jolloin pystyimme todistamaan prosessiemme ja organisaatiommme toimivuuden sekä johdon ja kaikkien terrafamelaisten sitoutuneisuuden Terrafamen ylösajon onnistuneeksi loppuunsaattamiseksi. Vuosi oli erittäin työntäyteinen, ja haluankin osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille terrafamelaisille ponnisteluistanne yhteisten tavoitteidemme eteen. Matkan varrella on esitetty epäileviäkin puheenvuoroja yhtiön tulevaisuudesta ja menestysmahdollisuuksista, mutta yhdessä olemme osoittaneet, että Sotkamon kaivoksen ja monimetallitehtaan uuden tulevaisuuden rakentaminen on tehtävissä. Kiitokseni suuntautuvat myös yhteistyökumppaneillemme ja sidosryhmillemme, joiden tuki ja panos ovat olleet erittäin tärkeitä vuoden 2016 hyvien tulosten saavuttamisessa.

Vuonna 2017 tavoitteenamme on jatkaa tuotanto- ja toimitusmäärien kasvattamista sekä kustannustehokkuuden parantamista edelleen. Samalla sitoudumme jatkamaan työskentelyämme ympäristön kannalta kestävän ja turvallisen toiminnan hyväksi. Jatkamme myös voimakasta panostustamme työturvallisuuteen ja tätä kautta toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

 


Lauri Ratia
Hallituksen puheenjohtaja
Terrafame Oy