Toimitusjohtajan katsaus

Terrafamella vaiheikas ylösajon vuosi

Terrafamen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi 2016 oli ennen muuta ylösajon vuosi. Nostimme nikkelin ja sinkin tuotantoa määrätietoisesti jokaisella vuosineljänneksellä ja saavutimme vuoden aikana yli 100 miljoonan euron liikevaihdon. Laajensimme asiakaspohjaa ja etsimme tuotteillemme oikeat loppukäyttökohteet, joissa asiakkaat ovat valmiita maksamaan hintapreemiota tuotteidemme hyvien ominaisuuksien perusteella. Oman laatuseurannan sekä asiakaspalautteen perusteella onnistuimme erinomaisesti tuote- ja palvelulaadun kehittämisessä. 

Nikkelin kysyntä kasvoi vuoden mittaan selvästi. Globaalin 7,5 prosentin kasvun taustalla oli lisääntynyt kysyntä erityisesti ruostumattoman teräksen sekä sähköautojen akkujen valmistuksessa. Samalla ajanjaksolla nikkelin kaivostuotanto väheni globaalisti noin yhden prosentin. Keskihinta (London Metal Exchange) vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 10 810 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä on 14,5 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä. Sinkin kysyntä puolestaan kasvoi vuonna 2016 noin 2,4 prosenttia. Samanaikaisesti sen kaivostuotanto laski lähes 6 prosenttia. Sinkin keskihinta (London Metal Exchange) vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä oli 2 517 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 56 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä.

Tuotannossa ja prosessin hallinnassa isoja kehitysaskelia

Malminlouhinnassa ja -käsittelyssä Terrafame teki kaivoksen kaikkien aikojen vuosituotantoennätykset. Louhimme, murskasimme ja agglomeroimme 14,2 miljoonaa tonnia malmia. Malmi pysyi tasalaatuisena, ja nikkeliä kasattiin primääriliuotukseen 37 042 tonnia. Kolmannella kvartaalilla pääsimme hyvin lähelle pitkän aikavälin tavoitettamme, 3 750 kasattua tonnia nikkeliä kuukaudessa, ja neljännellä kvartaalilla ylitimme jo tämän tavoitteen.

Vuoden 2016 loppuun mennessä bioliuotuksen primäärialueen pinta-alasta oli otettu käyttöön noin 75 prosenttia. Bioliuotusprosessi saatiin toimimaan odotuksia paremmin. Bioliuotuskasojen rakentamisessa, prosessin hallinnassa sekä agglomeroinnin laadun varmistuksessa tekemämme muutokset osoittautuivat onnistuneiksi. Vuoden 2016 aikana liuotimme nikkeliä 11 584 tonnia ja sinkkiä 27 868 tonnia.

Metallintuotantomme tehostui huomattavasti lokakuussa, kun käynnistimme metallitehtaan toisenkin tuotantolinjan. Kaikkiaan tuotimme vuoden aikana nikkeliä 9 554 tonnia ja sinkkiä 22 575 tonnia. Loppuvuodesta tehtaan tuotantoa rajoitti kuitenkin rikkivetylaitoksella tapahtunut tulipalo.

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuustyö tuottaa tulosta

Alkuvuodesta 2016 lähdimme myös koko organisaation voimin kehittämään johtamisjärjestelmäämme, johon kuuluvat laadun, ympäristön sekä työterveyden ja -turvallisuuden hallinta. Selvensimme yhdessä rooleja ja vastuita ja tehostimme prosessimaisen työskentelytavan käyttöä. Oman organisaation lisäksi kytkimme ulkopuoliset palveluntarjoajat mukaan laatutyöhön. Marraskuussa tehdyn riippumattoman auditoinnin pohjalta saimme alkuvuodesta 2017 johtamisjärjestelmämme sertifioitua kansainvälisten standardien mukaisesti. 

Työturvallisuudessa otimme vuoden aikana huomattavia kehitysaskeleita. Tapaturmataajuudessa, eli tapaturmien määrässä miljoonaa työtuntia kohti, pääsimme 8,4:n edellisen vuoden lopun 23,3:sta. Tavoitteenamme oli päästä alle 7,0:n, johon ei aivan päästy. Saavutimme kuitenkin vuodenvaihteessa kaivoksen historian ennätyksen, 113 päivää ilman yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa. 

Yksi Terrafamen suurista haasteista on ollut kaivosalueen vesitilanne, joka perittiin edelliseltä toiminnanharjoittajalta. Alkukesästä loppuvuoteen tultaessa vesitilanne helpottui huomattavasti määrätietoisen työn ansiosta. Vuoden lopussa vettä oli varastoituna alueellamme 3,8 miljoonaa kuutiota, mikä oli jo hyvin lähellä 3 miljoonan kuution tavoitetasoa. Kaivosalueelta pois johdettujen, puhdistettujen vesien sulfaattipitoisuus oli vuoden aikana keskimäärin alle puolet raja-arvosta ja metallipitoisuudet olivat keskimäärin alle kymmenesosa niille asetetuista raja-arvoista. Marraskuussa otimme koekäyttöön uuden keskusvedenpuhdistamon, jonka ansiosta vedenpuhdistuksesta tulee kustannustehokkaampaa ja puhdistustuloksista entistäkin tasalaatuisempia. 

Neljännellä kvartaalilla positiivinen liiketulos

Terrafamen liikevaihto vuonna 2016 oli 100,8 miljoonaa euroa. Keskeneräiseen tuotantoon kohdistuvat kulut olivat vuoden 2016 lopussa enemmän kuin keskeneräisen tuotannon nettorealisointiarvo. Tästä syystä keskeneräinen tuotanto arvostettiin nettorealisointiarvon mukaisesti 49,6 miljoonaa euroon.

Liiketoiminnan kulut olivat 267,5 miljoonaa euroa, mikä oli 24,0 miljoonaa euroa alle budjetoidun tason. Merkittävin syy kustannusbudjetin alittumiseen oli metallitehtaan kemikaalitehokkuuden parantuminen. Käyttökate oli -120,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli tappiollinen -124,9 miljoonaa euroa. 

Terrafame investoi vuoden 2016 aikana merkittävästi, 84,3 miljoonaa euroa. Tärkeimpiä investointeja olivat keskusvedenpuhdistamo, kolmannen ja neljännen sekundäärialueen pohjarakenteet, rikkivetytehtaan ja kalkkilaitoksen modernisoinnit sekä kalkkilaitoksen ja laboratorion hankinnat Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä.

Hyvä yhteishenki ja taistelutahto kantavat pitkälle

Operatiivisessa toiminnassa olemme luottaneet siihen, että yhtiön ylösajoon vaadittavaan rahoitukseen löytyy järkevä ratkaisu. Omistuspohjaamme laajennettiinkin alkuvuodesta 2017, ja Terrafamen tulevaisuus näyttää valoisalta. Ylösajon rinnalla voimme jatkaa kuparin tuotteistukseen sekä nikkelin jatkojalostukseen liittyvää kehitystyötä, jonka aloitimme vuonna 2016. 

Kuluneen vuoden aikana Terrafamesta on kasvanut Suomen mittakaavassa merkittävä kaivosalan vientiyritys. Tämä ei olisi onnistunut ilman voimakasta yhteishenkeä ja taistelutahtoa. Haluan kiittää lämpimästi henkilöstöä sitoutumisesta päivittäiseen työhön kaikissa käänteissä ja olosuhteissa. Myös liikekumppanimme ovat tukeneet työllään Terrafamen ylösajoa, ja asiakkailta saamamme hyvä palaute on kannustanut meitä eteenpäin. Lähiseudun asukkaat ja muut sidosryhmät sekä viranomaiset ovat niin ikään antaneet meille arvokasta palautetta, jonka pohjalta olemme voineet kehittää toimintaamme.

 


Joni Lukkaroinen
Toimitusjohtaja
Terrafame Oy