Konsernin rahavirtalaskelma      
Euro Liite 1.1.-31.12.2016 9.2.-31.12.2015
       
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketulos -136 721 622,88 -93 090 109,88
Oikaisut liiketulokseen -149 616,09 280 000,00
Poistot 13 981 938,48 3 731 424,89
Käyttöpääoman muutos -52 160 352,39 12 847 383,43
Maksetut korot -209 685,56 -28 717,39
Saadut korot 27 540,61 3 845,02
Realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot 9 077,01 12 213,40
       
Liiketoiminnan nettorahavirta   -175 222 720,82 -76 243 960,53
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -74 248 525,25 -8 948 318,18
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 230 000,00 30 000,00
Investoinnit tytäryhtiöihin 0,00 -3 802 500,00
       
Investointien nettorahavirta   -74 018 525,25 -12 720 818,18
     
Rahoituksen rahavirta    
Maksullinen osakeanti- osakepääomat 182 500 000,00 209 100 000,00
Lainojen takaisinmaksut -2 246 540,05 -247 508,51
       
Rahoituksen rahavirta 180 253 459,95 208 852 491,49
     
Rahavarojen muutos -68 987 786,12 119 887 712,78
     
Rahavarat tilikauden alussa 119 887 712,78 0,00
       
Rahavarat tilikauden lopussa 50 899 926,66 119 887 712,78