Konsernitase Liite 31.12.2016 31.12.2015
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat Euro Euro
Aineettomat hyödykkeet 1 593 357,32 185 610,97
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 216 157 252,06 147 277 950,90
Biologiset hyödykkeet 5 178 695,36 5 111 428,01
Laskennalliset verosaamiset 0,00 0,00
     
Pitkäaikaiset varat yhteensä 222 929 304,74 152 574 989,88
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 76 235 004,94 23 267 815,28
Myyntisaamiset ja muut saamiset 26 952 568,81 14 013 898,36
Rahavarat 50 899 926,66 119 887 712,78
     
Lyhytaikaiset varat yhteensä 154 087 500,41 157 169 426,42
     
VARAT YHTEENSÄ 377 016 805,15 309 744 416,30
     

 

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 2 257 500,00 2 257 500,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 389 342 500,00 206 842 500,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -93 102 768,85 0,00
Tilikauden voitto (tappio) -127 165 126,83 -93 102 768,85
     
Oma pääoma yhteensä 171 332 104,32 115 997 231,15
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 13 453,47 0,00
Korolliset velat 0,00 1 287 712,01
Varaukset 162 078 025,00 162 078 025,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä 162 091 478,47 163 365 737,01
     
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 1 287 951,44 2 246 779,48
Ostovelat ja muut velat 42 305 270,92 28 134 668,66
Lyhytaikaiset velat yhteensä 43 593 222,36 30 381 448,14
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   377 016 805,15 309 744 416,30