Konsernin perustiedot

Terrafame Group on kaivos- ja mineraalikonserni. Konserni toimii kansainvälisesti ja harjoittaa malmin etsintää, hyödyntämistä, kaivamista ja muuta kaivos- ja kaivannaistoimintaa, kaivosoikeuksien ostoa ja myyntiä, sekä näillä alueilla hankittuun tietämykseen perustuvaa tai niihin liittyvää taikka niiden yhteyteen soveltuvaa liiketoimintaa. Konserniin kuuluvat emoyritys Terrafame Group Oy ( Y-tunnus 2674050-9), emoyhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö Terrafame Oy (Y-tunnus 2695013-5) ja Winttal Oy ( Y-tunnus 2723959-9).

Emoyrityksen kotipaikka on Helsinki ja käyntiosoite Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Konsernin tytäryhtiö Terrafame Oy on rekisteröity 5.6.2015 ja osoite on Talvivaarantie 66, 88120 Tuhkakylä. Winttal Oy on rekisteröity 11.11.2015 ja sen toiminta on lakannut 15.12.2016.

Terrafame Group Oy:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 29.3.2017 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Terrafame Group Oy:n toimipaikasta tai se on myös nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla: www.terrafamegroup.com.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Laatimisperusta

Terrafame Group -konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu tilinpäätöshetkellä 31.12.2016 voimassaolevia 1AS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niissä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen. Liiketoimintakaupassa hankitut varat, velat sekä velvoitteet on arvotettu käypään arvoon hankintahetkellä.

IFRS-tilinpäätöksen laatiminen edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tilinpäätöksen lukuihin eniten vaikuttavat arviot on esitetty tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa "Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät.

Toiminnan jatkuvuus

Tilinpäätös 1.1.- 31.12.2016 on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen olettaen, että Terrafame Group Oy:n ja tytäryhtiöiden rahoitusasema pystytään turvaamaan ja liiketoimintaa voidaan jatkaa ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.

Tähän katsotaan olevan hyvät mahdollisuudet, sillä Terrafame Oy:n kaivoksen ylösajo on sujunut suunnitelmien mukaan ja tärkeimmät tavoitteet vuonna 2016 saavutettiin. Terrafame Oy:n liiketoimintasuunnitelma on tehty varovaisesti ja yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet parantaa prosessiensa kustannustehokkuutta sekä optimoida prosessisaantojaan ja tuotteidensa laatua.

Terrafame Group Oy ja Terrafame Oy ovat tilikauden aikana valmistelleet omistus- ja rahoitusjärjestelyä Terrafame Oy:n tuotannon ylösajon loppuun viemisen edellyttämään rahoituksen varmistamiseksi. Asiaa koskeva esisopimus allekirjoitettiin 15.12.2016. Valmisteilla olleeseen rahoitusjärjestelyyn ja kaivostoiminnan jatkamiseen liittyen valtio-omistaja varasi vuoden 2017 talousarvioon 100 milj. euroa käytettäväksi Terrafame Group Oy:n ääomittamiseen. 

Edellä mainitun esisopimuksen mukainen omistus- ja rahoitusjärjestely neuvoteltiin loppuun alkuvuonna 2017 siten, että lopulliset sopimukset Trafigura-konserniin kuuluvien Trafigura Ventures V B.V. -yhtiön ja Galena Private Equity Resources Investment 2 L.P. -rahaston kanssa allekirjoitettiin 3.2.2017 ja järjestely toimeenpantiin 10.2.2017. Sampo Oyj ja Terrafame Group Oy toimivat järjestelyssä kanssasijoittajina. Rahoitusjärjestelyn suuruus on kokonaisuudessaan 250 milj. euroa. Rahoitusjärjestelyn myötä Terrafame Oy:llä on olemassa rahoitus tuotannon ylösajon loppuun viemiseksi ja positiivisen kassavirran saavuttamiseksi.

Tytäryritykset

Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta. Myös potentiaalisen äänivallan olemassaolo otetaan huomioon määräysvallan syntymisen ehtoja arvioitaessa silloin, kun potentiaaliseen äänivaltaan oikeuttavat instrumentit ovat tarkastushetkellä toteutettavissa. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja iiketoiminnan 
periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta.

Tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen kokonaisuudessaan siitä hetkestä lähtien, kun konsernilla on määräysvalta. Yhdisteleminen lopetetaan päivänä, jona määräysvalta lakkaa.

Konsernin sisäiset Iiiketapahtumat, saamis- ja velkasaldot sekä konsernin sisäisistä liiketapahtumista syntyneet realisoitumattomat voitot eliminoidaan. Myös realisoitumattomat tappiot eliminoidaan, ellei myyntitapahtuma anna viitteitä luovutetun omaisuuserän arvon alentumisesta.

Ulkomaanrahan määräisten erien muuntaminen

Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyrityksen Terrafame Group Oy:n ja konserniyhtiöiden toiminta-ja esittämisvaluutta.

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia tai keskuspankkien julkaisemia keskikursseja. Ulkomaanrahan määräiset monetaariset erät on muunnettu toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän kursseihin. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevaihtoon, liiketoiminnan kuluihin tai rahoituseriin. Suojauslaskentaa ei ole sovellettu.

Liikevoitto

1AS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele Iiikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuina, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelman erät esitetään Ilikevoiton ulkopuolella. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä kolmansien osapuolten kanssa; muutoin ne on kirjattu rahoituseriin.

Lyhyt- ja pitkäaikaisten varojen ja velkojen luokittelu

Omaisuuserä tai velka luokitellaan lyhytaikaiseksi omaisuuseräksi tai velaksi silloin, kun sen odotetaan realisoituvan normaalin toimintajakson aikana tai 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä tai silloin, kun se on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi varaksi tai velaksi. Likvidit varat luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi. Kaikki muut varat ja velat luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi ja veloiksi.

Tuloutusperiaatteet

Myyntituotot kirjataan, kun on näyttöä järjestelyn olemassaolosta, hinta pystytään määrittämään, tuote on toimitettu, omistusoikeus on siirtynyt asiakkaalle ja myyntihintaa vastaavan maksun saaminen on kohtuullisen varmaa. Myyntituottoja oikaistaan käsittelykuluilla, lopullisen hinnan määräytymisen yhteydessä realisoituvilla valuuttakurssivoitoilla tai -tappioilla sekä myynnin perusteella määräytyvillä veroilla. Myyntihinnat määritetään pääasiassa USA:n dollareina ja tuloutukseen vaikuttaa mm. käytetty toimitusehto.

Valtaosa konsernin tuotannosta myydään pitkäaikaisten sopimusten perusteella, mutta myynti tuloutetaan yksittäisten myyntitapahtumien pohjalta, kun on vakuuttavaa näyttöä kaikkien seuraavien ehtojen täyttymisestä:

  • kaikki omistamiseen liittyvät olennaiset riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle;
  • myyjälle ei jää omistamiseen yleensä liittyvää liikkeenjohdollista intressiä eikä tosiasiallista määräysvaltaa myytyihin tuotteisiin;
  • tuotot ovat määritettävissä luotettavasti;       
  • myytyyn tuotteeseen liittyvät toteutuneet tai toteutuvat menot ovat määritettävissä luotettavasti; ja vastaisen taloudellisen hyödyn koituminen myyjälle on todennäköistä.

Nikkeli- ja kobolttituotteet ovat ’’alustavasti hinnoiteltuja’’, ts. myyntihintaa voidaan joutua oikaisemaan hinnanmääräytymisjakson lopussa. Hinnanmääräytymisjakso on noin kolme kuukautta, ja lopullinen myyntihinta määräytyy toimituksen jälkeisen toisen kuukauden keskimääräisen markkinahinnan perusteella. Alustava lasku kattaa 90 % toimitetusta määrästä, ja loppulasku sisältää loput 10 % asianomaisesta toimituksesta sekä myyntihinnan oikaisun.

Myynnin kirjaamiseen alustavan hinnan perusteella liittyy riskejä, joista tärkeimpiä ovat metallien hintojen vaihtelut alkuperäisen kirjaamisen ja lopullisen hinnan määräytymisajankohdan välillä. Jos metallien hinnat laskevat merkittävästi alustavan ja lopullisen hinnan määräytymisajankohtien välillä, on jokseenkin mahdollista, että konserni joutuu palauttamaan osan alustavan laskun perusteella saamistaan myyntituotoista.

Myyntihinta pystytään tätä tarkoitusta varten kohtuudella arvioimaan vain käyttämällä toimivilla ja vapailla hyödykemarkkinoilla, kuten Lontoon metallipörssissä, määräytyviä termiinihintoja ja muuta asiaankuuluvaa markkinainformaatiota. Kirjaukset, joilla alustavan hinnan perusteella kirjattu myynti muutetaan vastaamaan markkinahintoja, viedään myyntituottojen oikaisuksi. Myös alustavia myyntimääriä oikaistaan metallimäärien muutoksia vastaavasti, kun saadaan uutta tietoa ja pitoisuusmäärityksiä.

Eläkevelvoitteet

Konserniin kuuluvilla yhtiöillä on paikallisten ehtojen ja käytäntöjen mukaiset eläkejärjestelyt. Järjestelyt hoidetaan yleensä vakuutusyhtiöille suoritettavin maksuin. Kaikki tämänhetkiset eläkejärjestelyt määritellään maksupohjaisiksi.

Maksupohjaisella eläkejärjestelyllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa yhtiö suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yhteisölle. Yhtiöllä ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, jos kyseisellä erillisellä yhteisöllä ei ole riittävästi varoja suorittaakseen kaikille henkilöille heidän kuluvalla tai aikaisemmalla tilikaudella suorittamaansa työhön liittyviä etuuksia. Maksupohjaiseen järjestelyyn suoritettavat maksut kirjataan sen tilikauden kuluksi, jota maksu koskee.

Vuokrasopimukset (konserni vuokralle ottajana)

Rahoitusleasingsopimukset, joiden perusteella vuokratun hyödykkeen omistamiselle ominaiset riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin konsernille, aktivoidaan vuokra-ajan alkamisajankohtana määrään, joka on yhtä suuri kuin vuokratun hyödykkeen käypä arvo tai sitä pienempi vähimmäisvuokrien nykyarvo.

Maksettavat vuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja leasingvelan vähennykseen siten, että jäljellä olevalle velalle tulee kullakin kaudella saman suuruinen korkoprosentti. Rahoitusmenot kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan.

Vuokralle otetuista hyödykkeistä tehdään poistot niiden taloudellisena vaikutusaikana. Jos kuitenkaan ei ole kohtuullista varmuutta siitä, että konserni tulee saamaan hyödykkeeseen omistusoikeuden vuokra-ajan päättymiseen mennessä, poistoaika on hyödykkeen taloudellinen vaikutusaika tai vuokra-aika sen mukaan, kumpi niistä on lyhyempi.

Konsernilla ei ollut rahoitusleasingsopimuksia 31.12.2016.

Arvonalentumiset

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevien arvioitujen rahavirtojen nykyarvoa. Käyttöarvo ennustetaan testaushetken olosuhteiden ja odotusten mukaisesti. Diskonttokorko ottaa huomioon rahan aika-arvon sekä kuhunkin omaisuuserään liittyvät erityiset riskit, erilaiset toimialakohtaiset pääomarakenteet sekä sijoittajien tuotto-odotukset vastaavanlaisille sijoituksille. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä, kirjataan arvonalentumistappio. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä.

Arvonalentumistappio perutaan, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos, ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion kirjaamisajankohdasta.

Vieraan pääoman menot

Vieraan pääoman menot kirjataan kuluiksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet.

Tuloverot

Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta.

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta voimassa olevan verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin kausiin liittyvillä veroilla.

Laskennalliset verot lasketaan kaikista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista. Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja. Verotettavista vahvistetuista tappioista aiheutuva laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, joihin 31.12.2016 sisältyy muun muassa kaivostoiminnassa käytettäviä rakennuksia, infrastruktuuria, koneita ja laitteita sekä laboratoriolaitteita, ajoneuvoja, teitä ja ympäristönsuojeluun liittyviä rakennelmia, esitetään alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumistappioilla. Alkuperäinen hankintameno sisältää hyödykkeiden hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi aiheutuvat menot.

Jos jonkin käyttöomaisuushyödykkeen eri osien taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, osia käsitellään erillisinä hyödykkeinä.

Avolouhinnassa on välttämätöntä poistaa pintamaata, jotta päästäisiin käsiksi malmiin, josta mineraalit ovat erotettavissa taloudellisesti. Prosessissa, jossa pintamaata ja muuta maa-ainesta poistetaan, on osin mukana myös tasoituslouhintaa. Pintamaan poistamisesta syntyvät menot kirjataan kuluiksi niiden syntyessä.

Poistoja ei kirjata keskeneräisistä hyödykkeistä eikä maa-alueista. Muiden hyödykkeiden poistot lasketaan tasapoistoina jaksottamalla hankintamenon ja jäännösarvon erotus hyödykkeiden taloudelliselle vaikutusajalle seuraavasti:
 

Tiet   25 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat   10-40 vuotta
Liuotuskasojen pohjarakenteet   10-15 vuotta
Koneet ja laitteet   4-25 vuotta
Kalusto   5-10 vuotta
Ajoneuvot   5-10 vuotta
Ympäristösuojelurakennelmat   25 vuotta

Hyödykkeiden taloudellisia vaikutusaikoja, poistomenetelmiä ja mahdollisia jäännösarvoja tarkastellaan jokaisena raportointipäivänä. Tarkastelu perustuu konsernin arvioihin malmivaroista ja mineraalivarannoista sekä tuotantokapasiteetista ja muista asiaankuuluvista seikoista. Luovutusvoitot ja -tappiot määritetään vertaamalla myyntihintaa kirjanpitoarvoon ja ne esitetään tuloslaskelmassa liiketoiminnan muina tuottoina tai kuluina.

Aineettomat hyödykkeet 

Muut aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet merkitään taseeseen alun perin hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat lähinnä konsernin liiketoiminnan tukena olevien IT-sovelluksista, jotka poistetaan 3-5 vuoden aikana.

Biologiset hyödykkeet

Biologiset hyödykkeet, ts. kasvavat puut, arvostetaan sekä alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä että jokaisena tilinpäätöspäivänä käypään arvoon vähennettynä arvioiduilla myynnistä aiheutuvilla menoilla. Nuoria taimikkoja lukuun ottamatta biologisten hyödykkeiden käyvät arvot perustuvat toimivilla biologisten hyödykkeiden markkinoilla noteerattuihin hintoihin. Kasvavat, ts. maassa kiinni olevat biologiset hyödykkeet kirjataan ja arvostetaan käypään arvoon erillään maa-alueesta.

Puiden hakkuun käypä arvo, joka määritetään myyntihetken arvon pohjalta, vähennetään biologisten hyödykkeiden käyvästä arvosta. Puiden arvioitu kasvu kirjataan biologisten hyödykkeiden käyvän arvon lisäyksestä johtuvina voittoina. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutokset sisältyvät tuloslaskelmassa liikevoittoon.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimusmenot kirjataan kuluiksi tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet.

Vaihto-omaisuus

Konsernin vaihto-omaisuus jaetaan kolmeen ryhmään: aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuotteet ja valmiit tuotteet.

Aineet ja tarvikkeet arvostetaan varastossa olevien tavaroiden keskimääräiseen hankintahintaan, joka ei sisällä rahti- tai huolintakuluja. Hitaasti kiertävän tavaran osalta tehdään epäkuranttiusvaraus. Terrafame Oy:n 31.12.2016 taseessa ja myös konsernitaseessa hitaasti kiertävän tavaran varaus oli 6,0 M€.

Tuotantoprosessissa syntyvät tai sitä hyödyttävät menot aktivoidaan ja esitetään keskeneräisinä tuotteina ja valmiina tuotteina. Keskeneräisiin tuotteisiin kuuluvat liuotusprosessissa oleva louhittu ja murskattu malmi sekä liuotusprosessissa tai metallin saostus- ja suodatusprosessissa olevat metallit. Valmiita tuotteita ovat nikkeli-kobolttisulfidi, sinkkisulfidi ja kuparisulfidi. Keskeneräisten ja valmiiden tuotteiden hankintameno sisältää tuotannon ja tuotantoa tukevan kunnossapidon muuttuvat ja kiinteät kulut perustuen jalostusprosessin normaaliin toiminta-asteeseen ja sen mukaisiin tuotantokustannuksiin. Hankintamenoon ei lueta vieraan pääoman menoja.

Normaali toiminta-aste määritetään tuotantolaitosten todellisen toiminta-asteen - erityisesti tuotannon ylösajovaiheessa - ja potentiaalisen toiminta-asteen perusteella, ja se kuvastaa kunakin ajankohtana saavutettua ja ennakoitua tuotantoa.

Keskeneräiset tuotteet (jalostusketjussa olevat metallit) arvostetaan keskimääräiseen tuotantokustannukseen, mutta korkeintaan metallin nettomyyntihintaan, joka saadaan, kun tilinpäätöshetken nettomyyntihinnasta vähennetään keskimääräiset tuotantokustannukset, jotka syntyvät keskeneräisen tuotannon saattamiseksi myyntivalmiiksi.

Keskeneräisten tuotteiden arvostus perustuu arvioituun metallin määrään tuotantoprosessissa. Metallin määrää seurataan jatkuvasti läpi tuotantoprosessin, joka koostuu neljästä päävaiheesta: louhinta, murskaaminen ja kasaaminen, biokasaliuotus sekä metallien talteenotto. Terrafamen louhintamenetelmäksi on valittu avolouhos. Louhitun malmin murskaus tapahtuu neljässä vaiheessa, ja sen jälkeen murske agglomeroidaan bioliuotuksen kiertoliuoksessa, jolloin pienet malmihiukkaset kiinnittyvät karkeampiin. Agglomeroinnin jälkeen malmi kuljetetaan ja kasataan primäärialustalle biokasaliuotusta varten. Malmi siirretään myöhemmin primäärialustalta ja kasataan uudelleen sekundäärialustalle biokasaliuotuksen toista vaihetta varten. Kierrätettävää liuosta johdetaan jatkuvasti kasoilta metallien talteenottolaitokseen, jossa nikkeli, sinkki, koboltti ja kupari erotetaan myytäviksi metallisuifideiksi saostamalla.

Keskeneräisiin tuotteisiin sisältyvä talteen otettavissa oleva nikkeli, sinkki, kupari ja koboltti määritetään geologisiin tutkimuksiin perustuvien arvioitujen malmipitoisuuksien, prosessia koskevaan parhaaseen tietämykseen perustuvän biokasaliuotuksessa olevien metallien talteenottoprosentin sekä metallien talteenottolaitoksen arvioidun talteenottoprosentin pohjalta.

Valmiit tuotteet (myytävät metallit) arvostetaan keskimääräiseen tuotantokustannukseen tai korkeintaan tilinpäätöshetken nettomyyntihintaan.

Nettomyyntihinta on tavanomaisessa liiketoiminnassa toteutuva arvioitu myyntihinta vähennettynä muuttuvilla myyntikuluilla.

Rahoitusvarat

IAS 39 -standardin mukaiset rahoitusvarat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi, lainoiksi ja muiksi saamisiksi, eräpäivään asti pidettäviksi sijoituksiksi, myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi. Konserni luokittelee rahoitusvarat alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Kaikki rahoitusvarat kirjataan alun perin käypään arvoon, johon on lisätty välittömästi hankinnasta johtuvat transaktiomenot, mikäli kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä, joka on päivä, jolloin konserni sitoutuu ostamaan tai myymään rahoitusinstrumentin. Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ovat rahoitusvarat, jotka on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi tai määritetty kirjattaviksi alun perin käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Johdannaiset luokitellaan myös Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi. Yhtiö ei sovella suojauslaskentaa.

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat varoja, jotka on nimenomaisesti luokiteltu tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan raportointikauden päättymispäivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin.

Lainat ja muut saamiset ovat varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä konserni pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa tai alkuperäisen kirjaamisenyhteydessä nimenomaisesti luokittele myytävissä oleviksi. Ne sisältyvät taseessa luonteensa mukaisesti lyhyt- tai pitkäaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat kirjataan taseeseen käypään arvoon, ja käyvän arvon muutokset kirjataan rahoitustuottoihin tai -kuluihin. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajantuloksen eriin ja esitetään oman pääoman erään käyvän arvon rahastossa verovaikutus huomioon ottaen. Kertyneet käyvän arvon muutokset siirretään omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio. Lainojen ja muiden saamisten arvostusperuste on jaksotettu hankintameno efektiivisen koron menetelmää käyttäen.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2016 ei konsernissa ole sijoituksia eikä johdannaisia.

Rahavarat

Konsernin rahavarat koostuvat käteisestä rahasta ja pankkitilien varoista.

Myyntisaamiset

Myyntisaamiset ovat saamisia, jotka johtuvat asiakkaille tavanomaisessa liiketoiminnassa myydyistä tuotteista. Jos saamisista odotetaan saatavan maksu vuoden kuluessa, ne luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi. Muussa tapauksessa ne esitetään pitkäaikaisina varoina.

Myyntisaamiset kirjataan alun perin käypään arvoon ja sen jälkeen ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon mahdollinen arvon alentuminen huomioon ottaen.  Myyntisaamisista kirjataan erilliselle vähennystilille arvonalentuminen, kun on objektiivista näyttöä siitä, ettei konserni saa perityksi saamisen koko määrää. Tuloslaskelmassa arvonalentuminen esitetään liiketoiminnan kuluina. Kun varmistuu, ettei myyntisaamista saada perityksi, se kirjataan pois taseesta myyntisaamisten vähennystiliä vastaan. Jos aiemmin pois kirjatusta saamisesta saadaan myöhemmin maksu, se kirjataan tuloslaskelmaan vähentämään liiketoiminnan kuluja.

Rahoitusvelat

Rahoitusvelat luokitellaan lyhyt- ja pitkäaikaisiksi veloiksi ja niihin sisältyy sekä korollisia että korottomia eriä. Korollisissa veloissa esitetään ne velat, joissa on sopimukseen perustuen korkokomponentti, sekä lisäksi diskontattuun nykyarvoon arvostetut velat.

IAS 39 standardin mukaiset rahoitusvelat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusveloiksi, luotoiksi ja lainoiksi. Konserni luokittelee rahoitusvelat alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Kaikki rahoitusvelat kirjataan alun perin käypään arvoon. Luotoista ja muista lainoista on sisällytetty myös niihin välittömästi liittyvät transaktiomenot. Konsernin rahoitusvelkoihin sisältyvät osto- ja muut velat.

Varaukset, ehdolliset varat ja velat

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Jos rahan aika-arvon vaikutuksella on merkitystä, varaukset diskontataan tarkasteluhetkellä vallitsevan, ennen veroja lasketun korkokannan mukaisesti, joka kuvastaa vastuuseen kohdistuvia riskejä. Diskonttausta käytettäessä ajan kulumisesta johtuva varauksen kasvu kirjataan rahoituskuluihin.

Kaivoksen sulkemisesta ja ympäristön puhdistamisesta johtuvia menoja varten tehtävä ennallistamisvaraus

Kaivoksen sulkemismenoja varten tehtävä ennallistamisvaraus on tarkoitettu kattamaan niitä arvioituja tulevaisuudessa toteutuvia menoja, jotka aiheutuvat kaivoksen sulkemisesta ja sen toiminnan aiheuttamien muutosten korjaamisesta sekä ympäristön kunnostamisesta ja ennallistamisesta kaivostoiminnan harjoittamiseksi saatujen ympäristölupien edellyttämään kuntoon.

Ympäristö- ja maisemointivelvoitteita aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaran estäminen. Kaivostoiminnan päätyttyä alueelta on poistettava kaikki ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat koneet ja laitteet, kemikaalit, polttoaineet ja jätteet, mikä tullaan tekemään osana tavanomaista kaivostoiminnan harjoittamista. Lisäksi louhokset on saatettava yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon.

Pääosa arvioiduista jälkihoitokustannuksista muodostuu sivukivien läjitysalueiden, primääriliuotusalueiden ja sekundääriliuotusalueiden sulkemisesta, liuoskiertojen käsittelystä ja puhdistuksesta, kipsisakka-altaiden peittämisestä ja maisemoinnista, vuoden 2012 kipsisakka-allasvuodon vesien ja sakkojen puhdistamisesta, suotovesien käsittelystä, avolouhosten aitaamisesta ja kaivosalueen jälkivalvonnasta.

Sulkemissuunnitelma perustuu alueiden peittämiseen vettä ja happea läpäisemättömällä materiaalilla ja pitkäaikaiseen jälkihoitoon. Kaivoksen ympäristövalvontaa on oletettu jatkettavan 30 vuotta kaivoksen sulkemisen jälkeen.

Ennallistamistoimenpiteiden kustannukset on arvioitu tilinpäätöshetken kustannustason mukaisesti. Terrafame Oy:n 21.12.2016 taseessa ja myös konsernitaseessa ennallistamisvaraus oli 162,1 M€.

Keskeiset johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät epävarmuustekijät

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Myös tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa käytetään harkintaa.

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka liittyvät muun muassa konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen myynnin ja kustannustason kannalta. Muutoksia seurataan säännöllisesti käyttämällä sekä sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä, ja mahdolliset arvioiden ja olettamusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arvioita tai olettamusta korjataan, sekä kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla.

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Terrafame-konsernin johto joutuu käyttämään harkintaa aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden aktivointiperusteissa ja taloudellisen vaikutusajan määrittelyssä, mitkä vaikuttavat konsernin taseeseen sekä tehtävien poistojen määrään. Vastaavasti myös IFRS 3 standardin mukaisesti tunnistettujen aineettomien oikeuksien vaikutusajan ja sitä kautta poistoajan määrittelyssä johto joutuu käyttämään harkintaa. Tämä vaikuttaa tilikauden tulokseen poistojen sekä vastaavan laskennallisen verovelan muutosten kautta.

Aineellisten hyödykkeiden osalta on tehty vertailua vastaavien hyödykkeiden markkinahintoihin ja arvioitu hankittujen hyödykkeiden iästä, kulumisesta ja muista vastaavista tekijöistä aiheutuva arvon vähentyminen. Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon määritys perustuu arvioihin hyödykkeisiin liittyvistä rahavirroista. Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten olevan riittävän tarkkoja käyvän arvon määrityksen pohjaksi. Lisäksi konsernissa käydään läpi vähintään jokaisena tilinpäätöspäivänä mahdolliset viitteet niin aineellisten kuin aineettomienkin hyödykkeiden arvon alentumisesta.

Mineraalivarojen ja malmivarantojen arvostus
Konsernin kaivostoiminnassa joudutaan käyttämään arvioita siitä, miten yrityshankintojen yhteydessä hankitut raaka-ainevarannot kirjataan varoiksi konsernitaseeseen. Mineraalivarojen ja malmivarantojen kirjaamisessa ja arvostamisessa perusteena käytetään saatavilla olevia ulkopuolisia analyyseja malmin määrästä, mineraalipitoisuudesta, tuotantokustannusten arvioidusta tasosta sekä esiintymien hyödyntämismahdollisuuksista.

Keskeistä on myös varantojen ja malmivarojen arviointi- ja laskentaperusteiden luotettavuus. Toimialalla yleisesti kuvataan varannot ja malmivarat  kategorioihin ”todetut” (proven) ja ”todennäköiset”(probable) malmivarat sekä ”todetut” (measured) ja ”todennäköiset” (indicated)  mineraalivarannot. Malmivarojen kirjanpitoarvostus perustuu arvioituihin markkinahintoihin ja arvioituihin hyödyntämiskuluihin sekä mineraalivarantojen osalta siihen, millä luokittelu- ja laskentaperusteilla ne ovat muunnettavissa taloudellisesti hyödynnettäviksi varsinaisiksi malmivaroiksi. Tästä johtuen yhtiön johto joutuu käyttämään harkintaa malmivarojen ja niitä täydentävien mineraalivarantojen arvostus- ja kirjaamisperiaatteita sovellettaessa. Metallien alhaisen maailmanmarkkinahinnan johdosta tuotantokustannukset ovat myyntihintoja suuremmat, minkä johdosta mineraali-ja malmivaroilla ei ole arvo taseessa 31.12.2016.

Ennallistamisvaraukset
Konserni arvioi kaivoksiin ja tuotantolaitoksiin liittyvät ennallistamisvaraukset vuosittain. Varausten määrä kuvastaa johdon tämän hetkistä parasta arviota ennallistamiskustannuksista. Varauksen määrää arvioitaessa on listattu asiat, jotka yhtiön toiminnan luonteen ja viranomaislupaehtojen  mukaan tullaan ennallistamaan ja/tai saattamaan lupaehtojen mukaiseen kuntoon. Ennallistamistoimenpiteitä on arvioitu tehtävän jo kaivosliiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä tai viimeistään liiketoiminnan lopettamisen yhteydessä. Ennallistamistoimenpiteiden suorittamiseen on arvioitu menevän joitakin vuosia toiminnan lopettamisen jälkeen.

Tilinpäätöshetkellä arvioidaan näiden ennallistamista vaativien asioiden laajuus ja yksikkökustannukset, joiden perusteella ennallistamisvaraus on laskettu. Asioiden laajuuden ja yksikkökustannusten arvioinnissa on käytetty yhtiön sisällä olevaa ko. asiaan liittyvää parasta asiantuntemusta.

Varausten käypää arvoa määritettäessä on tehty olettamuksia ja arvioita diskonttokoroista, alueiden ennallistamisen ja saastuneen maaperän poistamisen tai peittämisen odotetuista kustannuksista sekä kustannusten odotetusta ajoittumisesta, sekä siitä liittyvätkö kyseiset velvoitteet aiempaan liiketoimintaan. Nämä epävarmuustekijät voivat johtaa siihen, että toteutuvat ennallistamiskustannukset poikkeavat tehdyn varauksen määrästä.

Myöhemmin sovellettavat uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat

Konserni on ottanut vuonna 2016 käyttöön seuraavat standardit ja tulkinnat, joiden soveltaminen ei ollut vielä pakollista laaditussa vuoden 2015 tilinpäätöksessä.

Muutos IAS 1:seen Tilinpäätöksen esittäminen. Muutokset selventävät ohjeistusta olennaisuuden käsitteen soveltamisessa ja tietojen esittämisestä tilinpäätöksessä ja Iiitetiedoissa. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Muutokset IAS 16:een Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja IAS 38:aan Aineettomat hyödykkeet. Muutos poistaa liikevaihtoon perustuvan poistomenetelmän koskien aineellisia hyödykkeitä ja sallii rajoitetusti liikevaihtoon perustuvan poistomenetelmän soveltamista aineettomissa hyödykkeissä. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Muutos IFRS 11:een Yhteisjärjestelyt. Standardimuutos edellyttää liiketoimintojen yhdistämisen kirjanpitoperiaatteiden soveltamista yhteisten toimintojen hankintoihin, kun kyseessä on liiketoiminta. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Annual Improvements to IFRSs 2012-2014). Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Seuraavana vuonna voimaan tulevat muutokset

Myöhemmin voimaan tulevat muutokset:

Konserni ottaa alla olevat IASB:n julkaisemat standardit ja standardimuutokset käyttöön myöhemmin kuin 1.1.2016 alkavalla tilikaudella edellyttäen, että EU hyväksyy ne.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit (voimaantulo 1.1.2018). IFRS 9 standardi korvaa kokonaan nykyisen IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. Standardi sisältä uudet säännökset koskien rahoitusinstrumenttien luokittelua, arvostusta, arvonalentumista ja suojauslaskentaa. Vaikutusten arviointi on meneillään konsernissa.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (voimaantulo 1.1.2018). Standardi sisältää viisivaiheisen myyntituottojen tuloutusmallin. Myyntituotto kirjataan, kun myytävän tavaran tai palvelun määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle. Myös liitetietovaatimukset laajenevat merkittävästi. Vaikutusten arviointi on Meneillään konsernissa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset (voimaantulo 1.1.2019). Standardiluonnoksessa määritellään vuokrasopimus sopimukseksi, jonka mukaan vuokralle antaja antaa vuokralle ostajalle oikeuden käyttää yksilöityä hyödykettä tietyn ajan maksua tai toistuvia suorituksia vastaan. Uuden standardin myötä lähtökohtaisesti kaikki yli vuoden mittaiset vuokravelvoitteet kirjataan vuokralle ottajan taseeseen velaksi. Konserni arvioi, että standardilla tulee olemaan vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IFRS-standardeihin tehdy parannukset (Annual Improvements to IFRSs 2014-2016). Muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

     
1.1 Liikevaihto   01.01.-31.12.2016 09.02.-31.12.2015
Toimitaloittainen jakauma      
Metalli   101 041 812,63 2 523 629,03
Yhteensä   101 041 812,63 2 523 629,03
       
Maantieteellinen jakauma      
Eurooppa   44 216 591,39 2 523 629,03
Aasia   49 853 953,47 0,00
Amerikka   6 395 805,68 0,00
Australia   575 462,10 0,00
Yhteensä   101 041 812,63 2 523 629,03

Tuotantoa alettiin käynnistää uudelleen elokuussa 2015 ja 31.12.2015 päättyneen tilikauden aikana oli toimitettu vain pieniä koe-eriä Eurooppaan.
       
1.2 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   
       
Palkat   28 386 614,28 8 171 190,01
Eläkekulut   5 303 759,72 1 527 078,77
Muut henkilöstösivukulut   1 799 789,04 408 477,86
    35 490 163,04 10 106 746,64
       
Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella   629 482
Konsernin henkilökunta tilikauden lopussa   649 531
       
1.3 Hankinnan ja valmistuksen kulut  
       
Materiaalit ja palvelut      
Aineet ja tarvikkeet      
Ostot tilikauden aikana   102 863 407,00 37 148 449,12
Varaston muutos   -7 236 696,63 -3 987 082,60
    95 626 710,37 33 161 366,52
Ulkopuoliset palvelut   67 256 145,99 14 459 129,66
Yhteensä   162 882 856,36 47 620 496,18
       
Henkilöstökulut      
Palkat   27 934 434,97 8 035 241,50
Eläkekulut   5 234 468,11 1 509 106,04
Muut henkilöstösivukulut   1 784 805,68 404 359,92
Yhteensä   34 953 708,76 9 948 707,46
       
Poistot ja arvonalentumiset      
Aineettomat oikeudet   244 455,11 18 040,35
Aineelliset hyödykkeet      
Rakennukset ja rakennelmat   3 177 136,06 945 247,13
Koneet ja laitteet   8 073 754,22 1 983 354,33
Muut aineelliset hyödykkeet   2 486 593,09 784 783,08
Yhteensä   13 981 938,48 3 731 424,89
       
Muut hankinnan ja valmistuksen kulut  3 968 625,65 23 995 060,66
       
Yhteensä   215 787 129,25 85 295 689,19
       
1.4 Liiketoiminnan muut tuotot   
       
Biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostus   67 267,35 0,00
Vakuutuskorvaukset   208 019,06 0,00
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot   106 492,48 30 000,00
Polttoöljyn energiaveron veronpalautus   196 601,90 0,00
Muut palkkiot ja korvaukset, mm. romumetallin myynti ja puunhakkuutuotot   346 788,34 0,00
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä   925 169,13 30 000,00
       
1.5 Hallinnon kulut      
       
Hallinnon kuluihin sisältyy seuraavia kuluja:   
Palkat   3 880 595,73 1 142 379,49
Palkkojen sivukulut   1 231 934,46 0,00
Poistot   166 776,20 43 080,99
Ulkopuoliset palvelut   5 262 399,56 5 606 401,91
Vakuutukset   2 651 330,33 606 622,37
Asiantuntijapalkkiot   467 545,84 494 374,62
Muut laki- ja konsultointipalvelut   371 130,99 570 780,88
Muut kulut      
Yleishallinto   991 664,50 281 125,48
Talous- ja tietohallinto   562 919,13 173 999,02
EHSQ, muut   357 668,67 161 701,65
HR, muut   668 828,09 86 675,07
Viestintä   89 077,28 21 151,01
Yhteiset   -67 853,58 264 491,61
Hallinnon kulut yhteensä   16 634 017,20 9 452 784,10
       
Tutkimus - ja kehittämismenot   
Kuluksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot yhteensä   1 306 072,47 121 125,67
       
1.6 Tilintarkastajan palkkiot      
     
Tilintarkastus   109 293,91 43 200,00
Tilintarkastukseen liittyvät palvelut   0,00 0,00
Todistukset ja lausunnot   0,00 11 300,00
Veroneuvonta   0,00 0,00
Muut palvelut   38 172,43 12 000,00
 Yhteensä   147 466,34 66 500,00
       
1.7 Rahoitustuotot ja -kulut      
       
Rahoitustuotot      
Korkotuotot muista talletuksista   16 502,30 3 845,02
Muut rahoitustuotot   10 188 227,32 14 744,83
Rahoitustuotot yhteensä   10 204 729,62 18 589,85

Rahoitustuottoihin sisältyy 10 168 100 euron rahoitustuotto, joka syntyi Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n kanssa 30.6.2016 tehdyn kaupan myötä, kun lyhytaikainen saaminen realisoitui.
       
Rahoituskulut      
Muut korkokulut   -209 685,56 -28 717,39
Valuuttakurssitappiot   -425 094,54 -2 531,43
    -634 780,10 -31 248,82
       
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä   9 569 949,52 -12 658,97
       
1.8 Tuloverot      
       
Tuloverot tuloslaskelmassa      
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero   0,00 0,00
Edellisten tilikausien verot   0,00 0,00
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot   0,00 0,00
       
Laskennalliset verot   -13 453,47 0,00
       
Tuloverokulu   -13 453,47 0,00
Suomen yhteisöverokanta tilikaudella 2016 ja vertailutilikaudella oli 20,0%   
       
Laskennalliset verot taseessa   -13 453,47 0,00
       
1.9 Osakekohtainen tulos      

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio   -127 165 126,83 -93 102 768,85
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana   308 616 209 100
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa/osake   -412,05 -445,25
       
1.10 Liiketoimintojen hankinnat ja myynnit   
       
Tilikauden 2016 hankinnat      

Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja tilikaudella 2016.   
       
Tilikauden 2015 hankinnat      

Kaivosliiketoiminnan hankinta   
Terrafame Oy osti elokuussa Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ja omaisuuserät Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä, ja jatkaa näin kaivostoimintaa. Kaivoksen toiminnan nopea käynnistyminen on paras keino varmistaa myös ympäristöturvallisuus. Kaupan yhteydessä yhtiölle siirtyi yhteensä 433 työntekijää ns. vanhoina työntekijöinä. Kauppa tuli voimaan 15.8.2015. Rahana maksettiin 135.001 euroa, josta 135.000 euroa kohdistui eräisiin kauppaan sisältyneisiin maa-alueisiin. Lisäksi otettiin vastattavaksi Suomen lainsäädännön mukaisesti kaupankohteen mukana siirtyneet ympäristövastuut. Liiketoimintakaupan yhteydessä hankitut omaisuus- ja velkaerät arvostettiin käypään arvoon. Kauppaan sisältyi aineellisia hyödykkeitä 138.489.897,26 euroa.

Käyvässä arvossa on huomioitu koneen alkuperäinen hankintahinta, arvioitu taloudellinen pitoaika sekä fyysinen kunto. Aineelliset hyödykkeet poistetaan johdon arvioon perustuvana taloudellisena vaikutusaikana ottaen huomioon konsernissa noudatettavat poistoperiaatteet. Ennallistamisvarausta kirjattiin 162.078.025 euroa. Varaus perustuu arvioon tulevista vastuista ja niiden arvioidut kustannukset on esitetty tarkemmin liitetiedossa 1.21.

Ennallistamisvarauksesta syntyvää laskennallista verosaamista, noin 32 miljoonaa euroa, ei ole kirjattu kirjanpitoon koska sen hyödyntämiseen liittyy epävarmuutta.
 
       
KAIVOSLIIKETOIMINNAN HANKINTAMENOLASKELMA PER 15.8.2015   
Varat      
Aineelliset hyödykkeet     138 489 897,26
Aineettomat hyödykkeet     109 772,32
Biologiset hyödykkeet     5 111 428,01
Vaihto-omaisuus     18 501 928,41
Muut saamiset     1 082 094,65
Rahavarat     0,00
Varat yhteensä     163 295 120,65
       
Velat ja vastuut      
Laskennalliset verovelat     0,00
Muut velat     1 082 094,65
Varaukset     162 078 025,00
Rahoitusvelat     0,00
Velat ja vastuut     163 160 119,65
       
Nettovarallisuus      
Luovutettu vastike     135 001,00
Hankitun kohteen yksiöitävissä oleva nettovarallisuus     135 001,00
Hankinnasta syntynyt voitto     0,00


Hankitaan liittyviä neuvonta- ja asiantuntijapalkkioita on kirjattu 494.374,62 €. Kulut sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa hallinnon kuluihin.   

Terrafame Oy on sitoutunut maksamaan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle ehdollista lisäkauppahintaa, mikäli hankitun kaivosliiketoiminnan Suomen kirjanpitokäytännön mukaisesti määritetty kumulatiiviinen käyttökate (EBITDA) ylittää 200 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun yltävän tarkastelujakson aikana. Terrafame Oy on sitoutunut maksamaan myyjälle kyseisen tarkastelujakson aikana lisäkauppahintaa myös tietyissä yritysjärjesteiytilanteissa. Lisäkauppahinnan määrä on maksimissaan 15 miljoonaa euroa. Ehdollista lisäkauppahintaa ei ole kirjattu, koska johdon arvion mukaan on epätodennäköistä, että lisäkauppahinnan maksu realisoituu.  

       
Winttal Oy:n hankinta    
Terrafame Group Oy osti 4.12.2015 Winttal Oy -nimisen osakeyhtiön koko osakekannan Nyrstar Sales & Marketing AG:ltä. Winttal Oy omisti ja hallinnoi Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:öön kohdistuvia saatavia, joissa Nyrstar Sales & Marketing AG on alun perin ollut velkojana. Saatavien tasearvo oli 3,8 milj. euroa ja nimellisarvo 216,2 milj. euroa. Winttal Oy:n osakekannan hankinta ja sitä kautta saavutettu em. saatavien hallinta tuki Terrafame-konsernin edellytyksiä neuvotella Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n kanssa kaikkien osapuolten hyväksyttävissä olevan sopimuksen eräiden Terrafamen kaivoksen toimintaan liittyvien, mutta Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n omistuksessa olevien omaisuuserien hankinnasta. Omaisuuserien hankinnasta Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä solmittiin sopimus 30.6.2016.

Winttal Oy:n hankinta on käsitelty omaisuuserien hankintana, ei IFRS 3 Liiketoiminnan yhdistäminen standardin mukaisena liiketoimintahankintana.
  
       
Varat      
Muut saamiset     3 800 000,00
Rahavarat     2 500,00
Varat yhteensä     3 802 500,00
       
Velat ja vastuut     0,00
Laskennalliset verovelat     0,00
Muut velat     0,00
Ehdolliset velat     0,00
Rahoitusvelat     0,00
Velat yhteensä     0,00
       
Nettovarallisuus      
Luovutettu vastike     3 802 500,00
Hankitun kohteen yksiöitävissä oleva nettovarallisuus     3 802 500,00
Hankinnasta syntynyt voitto/ tappio     0,00

Winttal Oy:n toiminta on lakannut 15.12.2016 ja sen varat ja velat ovat tällöin siirtyneet emoyhtiö Terrafame Group Oy:n haltuun. Winttal Oy:n tilikauden 1.1.2016 - 15.12.2016 tulos -202,85 euroa on yhdistelty konsernin tuloslaskelmaan.  
       
1.11 Aineettomat hyödykkeet      
  Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikut-
teiset menot
Yhteensä
       
Hankintameno 9.2.2015 0,00 0,00 0,00
Lisäykset 184 438,21 19 213,11 203 651,32
Hankintameno 31.12.2015 184 438,21 19 213,11 203 651,32
       
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2015      
9.2.2015 0,00 0,00 0,00
Tilikauden poisto -15 193,96 -2 846,39 -18 040,35
Kertyneet poistot 31.12.2015 -15 193,96 -2 846,39 -18 040,35
       
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 169 244,25 16 366,72 185 610,97
       
Hankintameno 1.1.2016 184 438,21 19 213,11 203 651,32
Lisäykset 1 652 201,46 0,00 1 652 201,46
Hankintameno 31.12.2016 1 836 639,67 19 213,11 1 855 852,78
       
Kertyneet poistot ja arvonalennukset      
31.12.2016 -15 193,96 -2 846,39 -18 040,35
Tilikauden poisto -235 915,95 -8 539,16 -244 455,11
Kertyneet poistot 31.12.2016 -251 109,91 -11 385,55 -262 495,46
       
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 1 585 529,76 7 827,56 1 593 357,32
       
1.12 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      
  Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset
hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat
Yhteensä
Hankintameno 9.2.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liiketoiminnan hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 11 639 822,70 11 639 822,70
Lisäykset 144 285,00 45 728 018,73 42 797 835,19 42 910 542,30 7 770 831,52 139 351 512,74
Siirrot erien välillä 0,00 1 871 523,41 2 103 233,04 6 326 044,79 -10 300 801,24 0,00
Hankintameno 31.12.2015 144 285,00 47 599 542,14 44 901 068,23 49 236 587,09 9 109 852,98 150 991 335,44
             
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 9.2.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden poisto 0,00 -945 247,13 -1 983 354,33 -784 783,08 0,00 -3 713 384,54
Kertyneet poistot 31.12.2015 0,00 -945 247,13 -1 983 354,33 -784 783,08 0,00 -3 713 384,54
             
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 144 285,00 46 654 295,01 42 917 713,90 48 451 804,01 9 109 852,98 147 277 950,90
             
Hankintameno 1.1.2016 144 285,00 47 599 542,14 44 901 068,23 49 236 587,09 9 109 852,98 150 991 335,44
Lisäykset 520,00 5 413 951,91 9 563 557,08 0,00 67 786 406,79 82 764 435,78
Vähennykset 0,00 0,00 -157 674,26 0,00 0,00 -157 674,26
Siirrot erien välillä 0,00 465 258,11 23 788 569,48 487 549,24 -24 741 376,83 0,00
Hankintameno 31.12.2016 144 805,00 53 478 752,16 78 095 520,53 49 724 136,33 52 154 882,94 233 598 096,96
             
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2016 0,00 -945 247,13 -1 983 354,33 -784 783,08 0,00 -3 713 384,54
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 0,00 10 023,00 0,00 0,00 10 023,00
Tilikauden poisto 0,00 -3 177 136,05 -8 073 754,22 -2 486 593,09 0,00 -13 737 483,36
Kertyneet poistot 31.12.2016 0,00 -4 122 383,18 -10 047 085,55 -3 271 376,17 0,00 -17 440 844,90
             
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 144 805,00 49 356 368,98 68 048 434,98 46 452 760,16 52 154 882,94 216 157 252,06
 
Rahoitusleasingsopimukset
 
Tilinpäätöksissä 31.12.2016 ja 31.12.2015 ei ole rahoitusleasingsopimuksia.
 
1.13 Biologiset hyödykkeet
 
Liiketoimintakaupan yhteydessä yrityksen omistukseen tuli kaivospiiri, johon sisältyy biologisia hyödykkeitä (metsää). Metsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Kaivospiirin pinta-alasta on otettu tuotannolliseen käyttöön noin kolmannes. Kaivostoiminnan jatkuessa alueita otetaan käyttöön ja samanaikaisesti metsiä hakataan.

Biologiset hyödykkeet on arvostettu käypään arvoon ulkopuoliselta taholta saadun arviolaskelman perusteella vähennettynä myyntiin liittyvillä menoilla.

Puusto ja taimisto on arvostettu käypään arvoon erillään maa-alueesta. Taimikoilla ei ole arvoa puukaupassa. Niiden puusto on myyntikelpoista vasta noin 25-30 vuoden kuluttua.

Taimikoiden arvo on huomioitu metsän arvossa diskonttaamalla ne tarkasteluhetkeen per 31.12.2016 (aika 25 v ja korko 5 %).

 
Biologiset hyödykkeet 31.12.2016 31.12.2015  
Puuston arvo 5 061 702,30 5 000 544,77 Tila-arviolaskelman mukaan
Taimikoiden arvo 116 993,05 110 883,24 Diskontattu arvo
  5 178 695,36 5 111 428,01  
 
Saldo 1.1.2015       0
Liiketoiminnan hankinta       5 111 428,00
Myynnit kauden aikana       -30 378,51
Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta (kasvusta johtuvat)       0,00
Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta       30 378,52
Saldo 31.12.2015       5 111 428,01
         
Saldo 1.1.2016       5 111 428,01
         
Liiketoiminnan hankinta       0,00
Myynnit kauden aikana       0,00
Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta (kasvusta johtuvat)       0,00
Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta       67 267,35
Saldo 31.12.2016       5 178 695,36
     
1.14 Laskennalliset verosaamiset    
     
Konsernilla on 31.12.2016 kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia noin 37,0 miljoonaa euroa, jotka muodostuvat arvioista verovuodelta 2016 vahvistettavasta tappiosta (23,6 milj. €), verovuodelta 2015 vahvistetusta tappiosta (12,7 milj. €) sekä hyllypoistoista (0,7 milj. €). Tappiot vanhenevat vuonna 2025 ja 2026. Kaivosliiketoiminnan hankinnan yhteydessä kirjatusta ennallistamisvarauksesta ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, joka on noin 32 miljoonaa euroa. Laskennallisten verosaamisten hyödyntämiseen liittyy epävarmuutta. Laskennalisia verosaamisia ei ole kirjattu taseeseen. 
     
1.15 Vaihto-omaisuus 2016 2015
     
Aineet ja tarvikkeet 25 497 419,94 18 260 723,28
Keskeneräiset tuotteet 50 120 000,00 481 376,00
Valmiit tuotteet 617 585,00 4 525 716,00
Yhteensä 76 235 004,94 23 267 815,28

Aine- ja tarvikevaraston arvosta on tehty laskennallinen arvonalennuskirjaus varaosien käyttöön perustuvan laskelman mukaisesti. Hitaasti tai ei lainkaan kiertävien sekä epäkuranttien arvonalennus oli tilinpäätöshetkellä 31.12.2016 6,0 m€ ja 31.12.2015 9,7 m€.   
     
1.16 Myyntisaamiset ja muut saamiset    
     
Lyhytaikaiset 2016 2015
     
Myyntisaamiset 15 765 017,00 3 183 593,21
Siirtosaamiset 2 788 114,26 2 077 242,47
Vakuudet 212 015,60 207 440,48
Muut saamiset 8 187 421,95 8 545 622,20
  26 952 568,81 14 013 898,36
     
Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappioksi kirjatut erät 2016 2015
Erääntymättömät 13 450 056,62 3 183 593,21
Erääntyneet    
Alle 30 päivää 2 302 882,46 0,00
30–60 päivää 12 077,92 0,00
61–90 päivää 0,00 0,00
Yli 90 päivää 0,00 0,00
  15 765 017,00 3 183 593,21
     
Luottotappioksi kirjattu 0,00 0,00
     
Lyhytaikaisten saamisten jakautuminen valuutoittain, euroa 2016 2015
USD 13 760 602,90 3 233 418,43
EUR 13 191 965,91 10 780 479,93
  26 952 568,81 14 013 898,36
     
Muut saamiset koostuvat seuraavista eristä:    
Lainasaaminen 0,00 3 800 000,00
Arvonlisäverosaamiset 8 187 421,95 4 745 622,20
  8 187 421,95 8 545 622,20
     
1.17 Rahavarat    
  2016 2015
Käteinen raha ja pankkitilit 50 899 926,66 119 887 712,78
Vakuustalletukset 0,00 0,00
  50 899 926,66 119 887 712,78
     
1.18 Omaa pääomaa koskevat liitetiedot Osakkeiden lukumäärä Osakepääoma
Osakepääoma    
09.02.2015 100 100 000,00
Osakeannit 209 000 2 157 500,00
Osakepääoma 31.12.2015 209 100 2 257 500,00
     
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto    
Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintahinnan siltä osin, kun sitä ei niemenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.
     
9.2.2015 100 90 000,00
Osakeannit 209 000 206 752 500,00
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 31.12.2015 209 100 206 842 500,00
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.    
     
Tilikauden tulos   -93 102 768,85
     
Oma pääoma 31.12.2015   115 997 231,15
     
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.2015    
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   206 842 500,00
Tilikauden tulos   -93 102 768,85
    113 739 731,15
     
Osakepääoma Osakkeiden lukumäärä Osakepääoma
01.01.2016 209 100 2 257 500,00
Osakeannit 182 500 0,00
Osakepääoma 31.12.2016 391 600 2 257 500,00
     
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto    
Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintahinnan siltä osin, kun sitä ei niemenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.
     
01.01.2016 209 100 206 842 500,00
Osakeannit 182 500 182 500 000,00
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 31.12.2016 391 600 389 342 500,00
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.    
     
Tilikauden tulos   -127 165 126,83
     
Oma pääoma 1.1.2016   115 997 231,15
Oma pääoma 31.12.2016   171 332 104,32
     
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.2016    
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   389 342 500,00
Edellisten tilikausien voittovarat   -93 102 768,85
Tilikauden tulos   -127 165 126,83
    169 074 604,32
1.19 Vastuusitoumukset ja muut vastuut 2016 2015
     
Vuokra- ja leasingsopimuksista maksettavat määrät    
Yhden vuoden kuluessa 153 140,18 646 045,96
Yhtä vuotta pitemmän ajan tai enintään viiden vuoden kuluessa 23 252,95 6 864,95
Yhteensä 176 393,13 652 910,91
     
Muut vastuut    
Liiketoimintakaupan yhteydessä siirtyneet sopimusvastuut    
Yhden vuoden kuluessa 3 144 249,36 15 180 762,69
Yhtä vuotta pitemmän ajan tai enintään viiden vuoden kuluessa 1 156 306,00 572 378,88
Yhteensä 4 300 555,36 15 753 141,58
     
Osamaksuvelan vakuutena oleva käyttöomaisuus 2 605 208,33 2 986 458,33
Velan määrä    
Yhden vuoden kuluessa 1 287 951,44 2 246 779,48
Yhtä vuotta pitemmän ajan tai enintään viiden vuoden kuluessa 0,00 1 287 712,01
Yhteensä 1 287 951,44 3 534 491,49
     
Pankkitalletukset 212 015,60 207 440,48
     
Yhteensä 5 976 915,53 20 147 984,46
     
Ympäristölupien mukaiset vakuudet    
        Vakuuden määrä
Edunsaaja   Vakuuden muoto   yhteensä
Kainuun ELY-keskus, Lupaehdon 101 mukaiset vakuudet   Luottovakuutus 31 940 000,00  
    Pankkitakaus 2 450 000,00 34 390 000,00
Kainuun ELY-keskus, Lupaehdon 10 mukaiset vakuudet   Pankkitakaus   1 750 000,00
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, Lupaehdon 99 mukainen vakuus   Pankkitakaus   1 500 000,00
lupapäätöksen nro 52/2013/1 mukainen vakuus   Pankkitakaus   1 250 000,00
lupapäätöksen nro 33/07/1 mukainen vakuus   Pankkitakaus   1 500 000,00
lupapäätöksen nro 43/2014/2 mukainen vakuus   Pankkitakaus   6 000,00
lupapäätöksen nro 43/2015/1 mukainen vakuus   Pankkitakaus   260 000,00
lupapäätöksen nro 43/2015/1 mukainen vakuus   Pankkitakaus   100 000,00
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös 30.6.2014, KaivNro: 2819   Pankkitakaus   100 000,00
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös 30.6.2014, KaivNro: 2819   Pankkitakaus   35 000,00
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös 30.6.2014, KaivNro: 2819   Pankkitakaus   50 000,00
Yhteensä       40 941 000,00
         
  2016 2015
Kiinteistöinvestointien alv-palautusvastuu 10 496 542,94 15 052 386,02
     
1.20 Rahoitusriskien hallinta    
     
Terrafame Group -konsernin liiketoiminnan luonne altistaa yhtiön valuutta-, korko-, luotto- ja maksuvalmiusriskeille. Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja kassavirtaan.

Terrafame Oy:n kaupallinen- ja talousosasto tunnistavat ja arvioivat riskit, hankkivat tarvittavat instrumentit riskeiltäsuojautumiseen sekä raportoivat riskeistä ja niihin liittyvistä muutoksista toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Suojaustransaktiot toteutetaan yhtiön hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Rahoitusriskien hallinnassa käytetään tarpeen mukaan valuuttatermiinejä, valuuttalainoja ja koronvaihtosopimuksia, sekä nikkeli-ja sinkkitermiinejä. Tytäryhtiöiden rahoitusrakennetta suunnitellaan, arvioidaan Ja ohjataan rahoitusriskien hallinta huomioon ottaen.
  

Valuuttariskit

Koska Terrafame -konserni toimii euroalueella ja myynti tapahtuu USD-valuutassa, yhtiön liiketoimintaan liittyy valuuttariski.

Vuonna 2016 on konsernilla ollut myyntiä USD-valuutassa noin 101,0 miljoonan euron arvosta. Jokseenkin mahdolliset muutokset USD-valuutan kurssissa eivät olisi merkittävästi vaikuttaneet konsernin liikevaihtoon. Muutoksilla olisi ollut vaikutusta keskeneräisen tuotannon arvostamiseen, johon sovellettiin nettorealisointi periaatetta, ja sitä kautta myös omaan pääomaan.
     
Korkoriski

Konsernitaseessa oli tilinpäätöshetkeliä korollista vierasta pääomaa 1,3 miljoonaa. Korollisten velkojen takaisinmaksuaikatilinpäätöshetkellä oli 0,8 vuotta. Tähän laskentaan on otettu mukaan kaikki velat, joille voidaan määritellä takaisinmaksuaika. Yhtiö ei ole toteuttanut erityisiä toimenpiteitä korkoriskiltä suojautumiseen tilikauden aikana. Jokseenkin mahdolliset muutokset korkotasossa eivät olisi merkittävästi vaikuttaneet konsernin tulokseen ja omaan pääomaan.
  
     
Luottoriski

Terrafame Group -konsernin dokumentoidussa toimintatavassa määritellään luotonvalvonnan periaatteet ja vastuut. Uuden asiakassopimuksen syntyessä arvioidaan tuleva vuositason volyymi, sen osuus liikevaihdosta sekä asiakkaan luottokelpoisuus.

Luottotappioita ei ole kirjattu kauden 31.12.2016 loppuun mennessä. Myyntisaamisten turvaamiseksi ei ole käytetty luottovakuutuksia.

Myyntisaamisten ikäjakauma on eritelty liitetietojen kohdassa 1.16.
  
     
Pääoman hallinta

Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on tukea liiketoimintaa optimaalisen pääomarakenteen avulla ja kasvattaa omistaja-arvoa tavoitteena paras mahdollinen tuotto. Optimaalinen pääomarakenne takaa myös pienemmät pääoman kustannukset.

Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan omavaraisuus- ja nettovelkaantumisasteella (gearing). Toiminnan käynnistysvaiheessa ja ensimmäisen tilikauden päätteeksi esitetään osa tunnusluvuista. Omavaraisuusaste oli 45,4% (tilikaudella 2015 37,5%).
  
     
Maksuvalmiusriski

Terrafame Group -konsernissa arvioidaan ja seurataan jatkuvasti liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää niin, että konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi.
  
Velkasopimuksiin perustuva maturiteettijakauma on seuraava:  
31.12.2016 Kirjanpitoarvo Rahavirta 0-6 kk 6 kk- 1v 1-2 v
Korolliset velat 1 287 951,44 1 287 951,44 770 291,88 517 659,56 0,00
Ostovelat 32 840 186,50 32 840 186,50 32 840 186,50 0,00 0,00
           
31.12.2015 Kirjanpitoarvo Rahavirta 0-6 kk 6 kk- 1v 1-2 v
Korolliset velat 3 534 491,49 3 590 999,82 1 511 727,09 779 727,21 1 299 545,52
Ostovelat 20 370 311,31 20 370 311,31 20 370 311,31 0,00 0,00
           
Toiminnan jatkuvuuteen liittyvää maksuvalmiusriskiä on kuvattu laadintaperiaatteissa.     
Markkinariski

Vuonna 2016 on konsernilla ollut myyntiä 101 miljoonan euron arvosta. Myyntihintaan vaikuttaa nikkelin ja sinkin  maailmanmarkkinahinta. Jokseenkin mahdolliset muutokset myyntihinnoissa johtuen nikkelin ja sinkin maailmanmarkkinahintojen muutoksista eivät olisi merkittävästi vaikuttaneet konsernin tilikauden 2016 liikevaihtoon.
Muutoksilla olisi ollut vaikutusta keskeneräisen tuotannon arvostamiseen, johon sovellettiin nettorealisointi periaatetta, ja sitä kautta myös omaan pääomaan.    
   
1.21 Varaukset - ennallistamisvaraus
Taseen pitkäaikaiset varaukset liittyvät konsernin tuotantolaitosten ja kaivosten ympäristö- ja ennallistamisvastuisiin.
Varaukset perustuvat arvioon tulevista vastuista.
     
Pitkäaikainen    
     
Ennallistamisvaraus, euro 31.12.2016 31.12.2015
Tilikauden alussa 162 078 025,00 0,00
Lisäykset 0,00 162 078 025,00
Tilikauden lopussa 162 078 025,00 162 078 025,00
     
Pitkäaikainen osuus yhteensä 162 078 025,00 162 078 025,00
     
Ennallistamisvarauksen arvioidut kustannukset    
Primääri- ja sekundäärikasojen sekä kipsisakka-allasalueen ennall. 145 195 025,00 134 595 025,00
Vuoden 2012 kipsisakka-allasvuodon vahinkojen korjaaminen 10 300 000,00 23 600 000,00
Avolouhosalueen ennallistaminen ja aitaaminen 2 583 000,00 883 000,00
Kaivosalueen jälkitarkkailu ennallistamistoimenpiteiden loppuunsaattamisen jälkeen. 4 000 000,00 3 000 000,00
     
Arvioidut ennallistamiskustannukset 162 078 025,00 162 078 025,00
     
1.22 Korolliset ja korottomat velat 2016 2015
     
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat   
     
Muut velat - osamaksuvelka 0,00 1 287 712,01
     
Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat   
Muut velat - osamaksuvelka 1 287 951,44 2 246 779,48
     
Pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen käyvät arvot eivät poikkea merkittävästi niiden kirjanpitoarvosta.   
     
1.23 Varaukset, ostovelat ja muut velat 2016 2015
     
Lyhytaikaiset    
Ostovelat 32 840 186,50 20 370 311,31
Siirtovelat 8 424 849,22 4 119 881,66
Muut velat 1 040 235,20 3 644 475,69
  42 305 270,92 28 134 668,66
     
     
Korottomien velkojen jakautuminen valuutoittain, euroa  
USD 159 831,89 8 601,08
GBP 15 408,02 0,00
EUR 42 130 031,01 28 126 067,58
  42 305 270,92 28 134 668,66
     
     
1.24 Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut 2016 2015
Aineellisten hyödykkeiden myyntivoittojen siirto investointien rahavirtaan -82 348,74 -30 000,00
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -67 267,35 310 000,00
  -149 616,09 280 000,00
     
1.25 Lähipiiritapahtumat    
     
Johdon työsuhde-etuudet 2016 2015
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 429 780,66 55 120,00
Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet 0,00 0,00
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 0,00 0,00
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 0,00 0,00
Osakeperusteiset maksut 0,00 0,00
  429 780,66 55 120,00
     
Palkat ja palkkiot 2016 2015
Emoyhtiö    
Toimitusjohtaja 165 360,00 55 120,00
Hallituksen jäsenet    
Janne Känkänen 41 500,00 17 000,00
Juha Majanen 15 900,00 9 300,00
Minna Pajumaa 15 900,00 9 300,00
Matti Hietanen 0,00 6 000,00
     
Tytäryhtiöt    
Toimitusjohtaja 264 420,66 0,00
Hallituksen jäsenet    
Lauri Ratia 78 000,00 25 257,14
Esa Lager 42 600,00 13 228,57
Tuomo Mäkelä 42 000,00 13 828,57
Hallituspalkkiot yhteensä 665 680,66 149 034,28
     
Terrafame Group Oy on tilikaudella 2016 ostanut asiantuntijapalveluita Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratian lähipiiriin kuuluvalta yritykseltä yhteensä 180.000 eurolla.  

Terrafame Group Oy on tilikaudella 2015 ostanut asiantuntijapalveluita Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratian lähipiiriin kuuluvalta yritykseltä yhteensä 150.000 eurolla ja Terrafame Oy:n hallituksen jäsen Tuomo Mäkelän omistamalta yritykseltä 27.500 eurolla.

Tilikauden 2016 päättyessä Terrafamen Oy:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä eivät omista yhtiön osakkeita.


Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiön 100 prosenttisesti omistava Suomen valtio, tytäryhtiöt sekä emoyhtiön ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet.

Avainhenkilöiden eläketurva määräytyy lakisääteisen eläketurvan perusteella.

Johdolla ei ole bonus- tai muita kannustinjärjestelmiä.
 
1.26 Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet     
Yritys   Kotimaa Omistus- osuus (%)   Osuus äänivallasta (%)
Terrafame Group Oy - emoyhtiö   Suomi      
Terrafame Oy   Suomi 100 %   100 %
Winttal Oy - yhtiön toiminta on lakannut 15.12.2016   Suomi 100 %   100 %
           
Konsernin emo on tilikauden 2016 aikana tarjonnut palveluita lähipiiriin kuuluville tahoille yhteensä 207 210,92 euron arvosta.     
 
1.26 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat     
Terrafame Oy:n omistus- ja rahoitusjärjestelyä koskevat sopimukset Trafigura-konserniin kuuluvien Trafigura Ventures V B.V. -yhtiön ja Galena Private Equity Resources Investment 2 L.P. -rahaston kanssa allekirjoitettiin 3.2.2017 ja järjestely toimeenpantiin 10.2.2017. Sampo Oyj ja Terrafame Group Oy toimivat järjestelyssä kanssasijoittajina. Rahoitusjärjestelyn suuruus on kokonaisuudessaan 250 milj. euroa. Rahoitusjärjestelyn myötä Terrafame Oy:llä on olemassa rahoitus tuotannon ylösajon loppuun viemiseksi ja positiivisen kassavirran saavuttamiseksi. Järjestelyssä Terrafame Oy:n arvostustaso ennen oman pääoman ehtoista rahoitusta on 381,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa Terrafame Group Oy:n ennen järjestelyä Terrafameen tekemiä pääomituksia.      

Järjestelyssä Galena-rahasto sai 75 miljoonan euron oman pääoman ehtoista sijoitusta vastaan Terrafame Oy:stä noin 15,5 prosentin omistusosuuden. Terrafame Group Oy teki 25 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen lisäsijoituksen Terrafame Oy:öön. Terrafame Group Oy:n omistusosuus Terrafamesta on järjestelyn toteutushetkellä noin 84,2 prosenttia. Lisäksi Terrafame Group Oy antoi Terrafame Oy:lle 50 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen sijoitussitoumuksen, joka on käytettävissä vuoden 2018 loppuun saakka.

Osana järjestelyä Trafigura myönsi Terrafame Oy:lle 75 miljoonan euron lainan ja lisäksi Sampo Oyj myönsi 25 miljoonan euron lainajärjestelyyn vastaavin ehdoin kuin Trafigura. Lainan myötä Galena ja Sampo saavat oikeuden merkitä Terrafamen osakkeita lainan pääomaa vastaavalla summalla sekä lainan koroilla. Optio-oikeus on voimassa 5 vuoden ajan. Lainojen 1,5 prosentin järjestelypalkkiot maksettiin Terrafame Oy:n osakkeilla.

Järjestelyssä samalla sovittiin, että Trafigura ostaa Terrafamen tuottaman nikkeli-kobolttisulfidin kokonaisuudessaan ja sinkkisulfidista 80 prosenttia seuraavan seitsemän vuoden ajan.

Järjestelyllä ei ole vaikutuksia Terrafamen liiketoimintasuunnitelmaan, johtoon tai henkilöstöön.

Rikkivetykehittimen palosta aiheutuneet korjaustyöt saatiin tehtyä vuoden alussa suunnitellusti, ja metallitehtaan tuotanto käynnistyi 13.1.2017.