Terrafame Group Oy:n toimintakertomus 1.1.–31.12.2016

Terrafame Group Oy on työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjauksessa toimiva Suomen valtion erityistehtäväyhtiö. Terrafame Group Oy merkittiin kaupparekisteriin 9.2.2015 osana Suomen valtion varautumista Talvivaara Sotkamon Oy:n konkurssipesää koskeviin järjestelyihin. Terrafame Group -konserniin kuului tilikauden päättyessä emoyhtiön kokonaan omistama Terrafame Oy. Terrafame Group Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Winttal Oy asetettiin tarpeettomana vapaaehtoiseen selvitystilaan ja purettiin tilikauden 2016 aikana. Winttal Oy:n purkautuminen rekisteröitiin 29.12.2016.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Tytäryhtiö Terrafame Oy muodostaa Terrafame Group Oy:n tärkeimmän omaisuuserän. Terrafame Oy on jatkanut tuotannon ylösajoa Sotkamossa sijaitsevalla monimetallikaivoksellaan. Ylösajo jatkui vuoden 2016 aikana suunnitellusti.

Vuoden 2016 aikana malmia louhittiin, murskattiin ja agglomeroitiin 14,2 miljoonaa tonnia. Primääriliuotusalueen lohko 2 valmistui toukokuussa ja lohko 3 lokakuussa. Vuoden loppuun mennessä saatiin 75 prosenttia primääriliuotusalueesta tuotantoon. Vuoden alussa louhintaa suoritettiin Kuusilammen avolouhoksen pohjoisosassa. Huhtikuussa keskiosaan varastoitu vesi siirrettiin Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jatkossa ”ELY”) luvalla pohjoisosaan, ja louhinta siirtyi keskiosaan eli ns. pääramppiin. Malmin ja sivukiven louhinnan kustannustehokkuus parani tällöin merkittävästi. Vuoden 2016 loppuun mennessä pohjoislouhoksessa ollut vesi saatiin poistettua, ja louhoksen pohjoisosa yhdistettiin pääramppiin. Malmin nikkeli- ja sinkkipitoisuudet pysyivät hyvällä tasolla. Vuoden 2016 aikana kasattiin primääriliuotuskasalle 37 042 tonnia nikkeliä ja 70 299 tonnia sinkkiä.

Primääriliuotusalueen vanhojen liuotuskasojen purku rajoitti vielä alkuvuodesta hieman uuden malmin kasausta. Helmikuussa saatiin käyttöön toinen ja kesäkuussa kolmas pintajyrsin, ja kasanpurussa päästiin lähelle pitkän aikavälin tavoitteeksi asetettua 1,5 miljoonan tonnin kuukausituotantoa.

Primääriliuotus on toiminut odotusten mukaisesti. Primääriliuotusalueen lohkolla 1, joka saatiin tuotannolle marraskuussa 2015, oli liuotussaanti vuoden 2016 lopussa nikkelin osalta 40 prosenttia ja sinkin osalta 50 prosenttia. Molemmissa arvometalleissa tavoitteena oli 35 prosentin saanti primääriliuotuksessa. Lohkon 2 liuotussaanti on edennyt jonkin verran lohkoa 1 heikommin mutta lohkon 3 saanti lohkoa 1 paremmin. Sekundääriliuotus on toiminut odotusten mukaisesti. Pintajyrsinnässä saavutettu hyvä ja tasainen partikkelikoko on edesauttanut merkittävästi sekundääriliuotuksen toimivuutta. Vuoden 2016 aikana liuotettiin 11 584 tonnia nikkeliä ja 27 868 tonnia sinkkiä.

Metallitehdasta ajettiin lokakuusta alkaen täydellä liuosvirtaamalla ja kahdella rikkivetykehittimellä, mikä mahdollisti suuremman tuotantokapasiteetin. Bioliuotuksen hyvä toiminta on mahdollistanut metallitehtaan tasaisen ajon. Tämän johdosta myytävien tuotteiden laatu on ollut hyvin tasaista ja odotusten mukaista. Nikkelin ja sinkin asiakastoimitukset ovat olleet laatuspesifikaatioiden mukaisia. Nikkeli-kobolttituotteen nikkelipitoisuus oli keskimäärin 49,6 prosenttia ja kobolttipitoisuus 1,0 prosenttia. Sinkkituotteen sinkkipitoisuus oli keskimäärin 60,7 prosenttia.

Metallitehtaan tuotanto jouduttiin ajamaan alas 16.12.2016 tapahtuneen rikkivetykehittimen palon seurauksena neljäksi viikoksi. Palo aiheutti 0,5 miljoonan euron kustannukset, ja sen seurauksena joulukuun tuotanto jäi merkittävästi suunnitellusta. Metallitehtaan nikkelituotanto vuonna 2016 oli 9 554 tonnia ja sinkkituotanto 22 575 tonnia.

Tuotannon ylösajoa on kuvattu tarkemmin Terrafame Oy:n toimintakertomuksessa.

Yhtiöiden välisen sopimuksen mukaisesti Terrafame Group Oy tuotti tilikauden aikana Terrafame Oy:lle palveluita muun muassa oikeudellisiin asioihin ja viestintään liittyen. Vesienkäsittelyteknologiahanketta on kuvattu jäljempänä tutkimus- ja kehitystoiminnan yhteydessä.

Terrafame Group Oy hankki joulukuussa 2015 omistukseensa Winttal Oy:n, jolle Nyrstar Sales & Marketing AG oli siirtänyt Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:öön kohdistuvat saatavansa. Kyseiset saatavat siirrettiin kesäkuussa 2016 Terrafame Oy:lle ja niitä käytettiin vastikkeena Terrafame Oy:n ostaessa tuotantoprosessissa tarvittavan kalkkilaitoksen ja laboratorion sekä kaivokseen liittyvän geologisen datan omistusoikeuden. Winttal Oy asetettiin konsernin liiketoiminnalle tarpeettomana vapaaehtoiseen selvitystilaan 5.8.2016 ja se merkittiin purkautuneeksi 29.12.2016.

Valtio-omistaja linjasi toukokuussa 2016, että Terrafame Oy:n tuotannon ylösajon loppuun viemisen ja positiivisen kassavirran saavuttamisen edellyttämä yksityinen rahoitus on varmistettava vuoden 2016 loppuun mennessä. Samalla linjattiin, että myös kaivoksen hallittuun ennenaikaiseen sulkemiseen tulee varautua. Marraskuussa 2016 valtio-omistaja tarkisti kantaansa siten, että yksityisen rahoituksen varmistamiseen tähtääviä neuvotteluja voitiin jatkaa myös 31.12.2016 jälkeen. Terrafame Group Oy ja Terrafame Oy käynnistivät yksityisen rahoituksen varmistamiseen tähtäävän projektin loppukesästä 2016. Esisopimus omistus- ja rahoitusjärjestelystä allekirjoitettiin 15.12.2016.

Taloudellinen katsaus ja tunnusluvut

Terrafame Group -konsernin liikevaihto tilikaudella 2016 oli 101 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa tilikaudella 2015) ja liiketappio -136,7 miljoonaa euroa (-93,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2015). Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -127,2 miljoonaa euroa (-93,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2015). Tilikauden tappio oli -127,2 miljoonaa euroa (-93,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2015).

Terrafame Group -konsernin taseen loppusumma oli 377 miljoonaa euroa (309,7 miljoonaa euroa tilikaudella 2015). Konsernin oman pääoman tuotto oli -88,52 % (-80,26 % tilikaudella 2015) ja omavaraisuusaste 45,44 % (37,45 % tilikaudella 2015).

Konsernin oma pääoma oli 171,3 miljoonaa euroa (116,0 miljoonaa euroa tilikaudella 2015) ja velat 43,6 miljoonaa euroa (31,6 miljoonaa euroa tilikaudella 2015) sekä varaukset 162,0 miljoonaa euroa (162,0 miljoonaa euroa tilikaudella 2015). Vierasta pääomaa konsernilla oli 1,3 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa tilikaudella 2015), josta 1,3 miljoonaa euroa oli lyhytaikaista (2,2 miljoonaa euroa tilikaudella 2015) ja 0 miljoonaa euroa pitkäaikaista vierasta pääomaa (1,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2015).
 

Konserni 2016 2015  
Liikevaihto 101,0 milj. euroa 2,5 milj. euroa
Liikevoitto/tappio - 136,7 milj. euroa - 93,1 milj. euroa
Liikevoitto % -135 % -3689 %
Omavaraisuusaste 45,44 % 37,45 %
Taseen loppusumma 377 milj. euroa 309,7 milj. euroa
Palkat 28,4 milj. euroa 8,1 milj. euroa
Henkilöstö 629 henkilöä 482 henkilöä
       
Emoyhtiö      
Liikevaihto 0,2 milj. euroa 0,0 milj. euroa
Liikevoitto/tappio - 2,3 milj. euroa - 1,2 milj. euroa
Liikevoitto % -1088 % n/a
Omavaraisuusaste 99,94 % 99,91 %
Taseen loppusumma 388,2 milj. euroa 208,1 milj. euroa
Palkat 0,5 milj. euroa 0,1 milj. euroa
Henkilöstö 3 henkilöä 2 henkilöä

Henkilöstö

Tilikauden päättyessä Terrafame Group Oy:n palveluksessa oli 5 henkilöä ja Terrafame Oy:n palveluksessa 645 henkilöä. Osa Terrafame Group Oy:n henkilöstöstä on suoriteperusteisen tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Terrafame Oy raportoi henkilöstönsä palkitsemisesta toimintakertomuksessaan ja palkitsemisselvityksessään.

Ympäristötekijät

Terrafame Oy otti kaivoksen vastuulleen vuonna 2015 erittäin haastavassa tilanteessa, jolloin bioliuotuksen altaiden liuostilavuudet olivat 840 000 kuutiota, mikä on yli turvalliseksi katsotun tason. Lisäksi alueella oli varastoituna lähes 10 miljoonaa kuutiota ylimääräistä vettä.

Huhtikuun 2016 alussa vedenpinta nousi Kortelammen ja Latosuon padoilla tasolle, jolla riski vesien hallitsemattomasta vuotamisesta ympäristöön kohosi Terrafame Oy:n arvion mukaan liian korkeaksi. Terrafame Oy päätyi näin ollen puhdistetun veden lisäjuoksutuksiin 8.4.–6.5.2016 Kortelammelta ja Latosuolta, kunnes vesivarastojen vedenpinta saavutti pato- ja ympäristöturvallisuuden kannalta turvalliseksi katsottavan tason. Vettä juoksutettiin yhteensä 1,9 miljoonaa kuutiota sekä vanhoille reiteille että purkuputkeen. Lisäjuoksutuksissa juoksutettiin puhdistettua vettä, joka oli pitoisuuksiltaan selvästi alle ympäristöluvassa määriteltyjen raja-arvojen.

Kaivostoiminnan jatkumisen ja bioliuotusprosessin hyvän toiminnan seurauksena kaivosalueelle varastoitujen vesien määrää on voitu ympäristölupaehtojen puitteissa vähentää merkittävästi kesä- ja syyskauden 2016 aikana. Vuoden 2016 lopussa varastoituja vesiä oli alueella 3,8 miljoonaa kuutiota ja bioliuotuskierrossa olevan liuoksen määrä noin 500 000 kuutiota.

Kaivosalueelta pois johdettujen, puhdistettujen vesien laatu oli vuoden 2016 aikana hyvä. Vesien sulfaattipitoisuus oli keskimäärin alle puolet raja-arvosta ja metallipitoisuudet olivat keskimäärin alle kymmenesosa niille asetetuista raja-arvoista.

Terrafame Oy:n arvion mukaan keväällä 2017 lumien sulaessa ei ole tarvetta puhdistettujen vesien lisäjuoksutuksille. 

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Terrafame Group Oy:n käyttöön osoitetusta pääomituksesta on valtio-omistajan toimesta 2 miljoonaa euroa varattu käytettäväksi vesienpuhdistuksen pilotointiin. Tähän liittyen Terrafame Group Oy käynnisti syyskuussa 2015 erityisen tutkimus-ja kehitystoiminnan hankkeen, jossa etsitään uusia teknologisia ratkaisuja kaivoksen vesien puhdistamiseksi. Ensisijainen tavoite on vähentää sulfaattia kaivokselta juoksutettavista vesistä. Haettavat uudet teknologiat voivat liittyä tuotantoprosessien optimointiin, prosessitekniikkaan tai uusiin puhdistusmenetelmiin.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Terrafame Group Oy käynnisti marraskuussa 2015 minidemonstraatiohaun, joka oli avoin kaikille toimijoille kuten yrityksille, tutkimuslaitoksille ja yliopistoille. Toteutettaviksi minidemonstraatioiksi valikoitui kahdeksan osin toisiaan täydentävää ratkaisuja. Hankkeet vietiin läpi 2016 alkuvuoden aikana. Hankkeiden ja muiden selvitysten pohjalta Terrafame Group Oy muodosti suunnitelman ja konseptin sulfaatin kokonaisvaltaiselle hallinnalle. Kokonaisuus ja siihen liittyvät yksikköoperaatiot suojattiin patenttihakemuksilla ja julkaistiin kesäkuussa 2016 järjestetyssä seminaarissa. Konsepti perustuu metallien talteenotossa tehtäviin kemian muutoksiin sekä kaivoksen jälkikäsittelyprosessiin kohdistuviin muutoksiin. Näillä tavoin sulfaatti pääosin joko kierrätetään prosessissa tai otetaan talteen sivutuotteena. Konseptin pilot-mittakaavan demonstroinnin valmistelut aloitettiin heinäkuussa 2016. Pilot-kokeet käynnistyivät lokakuusta 2016 alkaen. Tuloksia ja niiden pohjalta toteutettavia konseptitarkasteluja on odotettavissa seuraavalla toimintakaudella. Hankkeen kustannukset tilikaudella 2016 olivat yhteensä noin 1 040 000 euroa (120 000 euroa tilikaudella 2015).

Vesienhallinnan pilotointiprojektille on asetettu ohjausryhmä, jossa on laaja edustus Suomen johtavaa vesialan osaamista mm. korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista. Ohjausryhmään kuuluvat:

  • Puheenjohtaja Päivi Kinnunen, tiimipäällikkö, materiaalikierrätys ja geoteknologia, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
  • Pekka Oinas, tehdassuunnittelun professori, Aalto-yliopisto
  • Riitta Keiski, teknillisen tiedekunnan dekaani, teollisuus- ja ympäristötekniikan professori, Oulun yliopisto
  • Tuomo Sainio, erotusprosessien professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  • Marja-Liisa Räisänen, erikoistutkija, Geologian tutkimuskeskus
  • Timo Koski, Senior Advisor, Finnish Water Forum
  • Tommy Jacobson, toimitusjohtaja, CLIC Innovation Oy
  • Harry Sandström, kaivostoiminnan kasvuohjelman ohjelmajohtaja, Geologian tutkimuskeskus

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Hallitus vastaa sisäisen valvonnan, riskien hallinnan ja sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Terrafame Group -konsernin yhtiöiden sisäinen tarkastus toteutetaan kunkin yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan valvonnassa.

Terrafame Group Oy:n keskeiset riskit liittyvät omistaja-arvonäkökulmasta tytäryhtiö Terrafame Oy:n kaivoksen ylösajon onnistumiseen ja liiketoiminnan kehitykseen, ulkoisen lisärahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin sekä kaivosta koskeviin ympäristölupaehtoihin.

Terrafame Group Oy:n hallitus seuraa ja arvioi säännöllisesti yhtiön toimintaan liittyviä riskejä sekä riskienhallinnan toimia.

Terrafame Oy:n riskienhallintaa ja sen toimintaan liittyviä riskejä on kuvattu Terrafame Oy:n toimintakertomuksessa.

Tilinpäätös 1.1.2016–31.12.2016 on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen olettaen, että Terrafame Group Oy:n ja sen tytäryhtiön Terrafame Oy:n rahoitusasema pystytään turvaamaan ja liiketoimintaa voidaan jatkaa ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Tämän katsotaan olevan perusteltua, sillä Terrafame Oy:n kaivoksen tuotannon ylösajo on sujunut suunnitelmien mukaan ja tärkeimmät tavoitteet vuonna 2016 saavutettiin. Terrafame Oy:n liiketoimintasuunnitelma on tehty varovaisesti ja yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet parantaa prosessiensa kustannustehokkuutta sekä optimoida prosessisaantojaan ja tuotteidensa laatua.

Terrafame Group Oy ja Terrafame Oy ovat tilikauden aikana valmistelleet omistus- ja rahoitusjärjestelyä Terrafame Oy:n tuotannon ylösajon loppuun viemisen edellyttämän rahoituksen varmistamiseksi. Asiaa koskeva esisopimus allekirjoitettiin 15.12.2016. Valmisteilla olleeseen rahoitusjärjestelyyn ja kaivostoiminnan jatkamiseen liittyen valtio-omistaja varasi vuoden 2017 talousarvioon 100 miljoonaa euroa käytettäväksi Terrafame Group Oy:n pääomittamiseen.

Edellä mainitun esisopimuksen mukainen omistus- ja rahoitusjärjestely neuvoteltiin loppuun alkuvuonna 2017 siten, että lopulliset sopimukset Trafigura-konserniin kuuluvien Trafigura Ventures V B.V. -yhtiön ja Galena Private Equity Resources Investment 2 L.P. -rahaston kanssa allekirjoitettiin 3.2.2017 ja järjestely toimeenpantiin 10.2.2017. Sampo Oyj ja Terrafame Group Oy toimivat järjestelyssä kanssasijoittajina. Rahoitusjärjestelyn suuruus on kokonaisuudessaan 250 miljoonaa euroa. Rahoitusjärjestelyn myötä Terrafame Oy:llä on olemassa rahoitus tuotannon ylösajon loppuun viemiseksi ja positiivisen kassavirran saavuttamiseksi.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Suomen valtio omistaa Terrafame Group Oy:n koko osakekannan 391 600 osaketta. Äänimäärä on yksi ääni/osake.

Hallinnointiperiaatteet

Valtion omistamaa erityistehtäväyhtiötä koskevat pääsialliset normit ovat Suomen osakeyhtiölaki (624/2006) sekä laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistusohjauksesta (1368/2007). Terrafame Group Oy:n hallinnointia ohjaavat lisäksi valtion omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös 13.5.2016 sekä yhtiöjärjestys ja yhtiön hallituksen määrittelemät periaatteet ja ohjeet.

Terrafame Group Oy:n hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Terrafame Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi Janne Känkänen ja hallituksen muut jäsenet olivat Juha Majanen ja Minna Pajumaa.

Hallituksella ei ole valiokuntia.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen jäsenet eivät ole riippumattomia yhtiön ainoasta osakkeenomistajasta, Suomen valtiosta.

Terrafame Group Oy:ssä noudatetaan hallituksen hyväksymää hallituksen työjärjestystä.

Terrafame Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.

Hallituksen ja johdon palkkiot

Hallituksen kuukausipalkkiot aikavälillä 1.1.2016–31.12.2016 olivat hallituksen puheenjohtajan osalta 2 500 euroa kuukaudessa ja jäsenen osalta 700 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi maksettiin 500 euron kokouspalkkiota hallituksen, sen valiokuntien sekä tytäryhtiö Terrafame Oy:n ohjausryhmän kokouksista (ohjausryhmän toiminta on yhdistetty Terrafame Oy:n hallituksen kokouksiin). Hallituksen jäsenet eivät omista yhtiön osakkeita eikä yhtiöllä ole optiojärjestelmää.

Terrafame Group Oy:n hallituksella oli vuonna 2016 yhteensä 23 kokousta (joista 8 päätöspöytäkirjalla, ei kokouspalkkioita). Kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin. Hallituksen jäsenistä Janne Känkänen osallistui yhteensä kahdeksaan tytäryhtiö Terrafame Oy:n ohjausryhmän kokoukseen. Terrafame Group Oy:n hallituksen ja ohjausryhmän jäsenille maksettujen kuukausipalkkioiden yhteismäärä oli 46 800 euroa ja kokouspalkkioiden 26 500 euroa.

 

 

  Kuukausipalkkiot euroa Kokouspalkkiot euroa Palkkiot yht. euroa Hallituksen kokoukset Tytäryhtiön ohjausryhmä  
Janne Känkänen 30 000 11 500 41 500 23/23 8/11  
Juha Majanen 8 400 7 500 15 900 23/23    
Minna Pajumaa 8 400 7 500 15 900 23/23    
Palkkiot yhteensä 2016 46 800 26 500 73 300      

Tytäryhtiö Terrafame Oy raportoi hallituksensa jäsenille ja johdolle maksetuista palkkioista omassa toimintakertomuksessaan. Terrafame Group Oy on tilikaudella 2016 ostanut asiantuntijapalveluita Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratian lähipiiriin kuuluvalta yritykseltä yhteensä 180 000 eurolla. Ostetut asiantuntijapalvelut ovat liittyneet muun muassa Terrafame Group -konsernin liiketoiminnan käynnistämiseen, kaivostoiminnan ylösajoon ja toiminnan vakauttamiseen sekä tervehdyttämiseen liittyviin asiantuntijatehtäviin sekä rahoituksen hankkimiseen liittyviin neuvonantotehtäviin. Kyseisten palveluiden ostaminen on ollut tarpeellista Terrafame Group -konsernin toiminnan käynnistys- ja ylösajovaiheessa sekä käynnissä olleisiin rahoitusneuvotteluihin liittyen. Asiantuntijapalvelut on hinnoiteltu käyvällä arvolla.

Winttal Oy:n hallituksen ainoa jäsen oli 4.12.2015–22.6.2016 Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen. Tehtävästä ei maksettu erillistä palkkiota.

Toimitusjohtajalla on toimen hoitamisesta kiinteä kuukausikorvaus, jonka suuruus 31.12.2016 oli 13 000 euroa. Toimitusjohtajalla ei ole tulospalkkiojärjestelmää, luontaisetuja eikä maksuperusteista tai muuta vastaavaa lisäeläketurvaa. Toimitusjohtajalle vuonna 2016 maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 165 360 euroa. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yksi kuukausi ilman erillistä erokorvausta. Toimitusjohtaja ei omista yhtiön osakkeita eikä yhtiöllä ole optiojärjestelmää.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Terrafame Group Oy, Terrafame Oy sekä Trafigura-konserniin kuuluvat Trafigura Ventures V B.V. -yhtiö ja Galena Private Equity Resources Investment 2 L.P. -rahasto allekirjoittivat 3.2.2017 sopimuksen Terrafame Oy:tä koskevasta omistus- ja rahoitusjärjestelystä. Järjestely toimeenpantiin 10.2.2017. Rahoitusjärjestely on yhteensä 250 miljoonaa euroa. Rahoitusjärjestely kattaa siten Terrafame Oy:n toiminnan ylösajon loppuunsaattamiseen tarvittavan 150−200 miljoonan euron rahoitustarpeen. Järjestelyssä Terrafamen arvostustaso ennen oman pääoman ehtoista rahoitusta on 381,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa Terrafame Group Oy:n ennen järjestelyä Terrafame Oy:öön tekemiä pääomituksia.

Järjestelyssä Galena-rahasto teki 75 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen sijoituksen Terrafame Oy:öön ja sai yhtiöstä noin 15,5 prosentin omistusosuuden. Terrafame Group Oy teki 25 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen lisäsijoituksen Terrafame Oy:öön. Terrafame Group Oy:n omistusosuus Terrafamesta on järjestelyn toteutushetkellä 84,2 prosenttia. Lisäksi Terrafame Group Oy antoi Terrafame Oy:lle 50 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen sijoitussitoumuksen, joka on käytettävissä vuoden 2018 loppuun saakka.

Osana järjestelyä Trafigura myönsi Terrafame Oy:lle 75 miljoonan euron lainan ja lisäksi Sampo Oyj myönsi 25 miljoonan euron lainajärjestelyyn vastaavin ehdoin kuin Trafigura. Lainan myötä Galena ja Sampo saavat oikeuden merkitä Terrafamen osakkeita lainan pääomaa vastaavalla summalla sekä lainan koroilla. Optio-oikeus on voimassa viiden vuoden ajan. Lainojen 1,5 prosentin järjestelypalkkiot maksettiin Terrafame Oy:n osakkeilla.

Järjestelyssä samalla sovittiin, että Trafigura ostaa Terrafame Oy:n tuottaman nikkeli-kobolttisulfidin kokonaisuudessaan ja sinkkisulfidista 80 prosenttia seuraavan seitsemän vuoden ajan.

Järjestelyllä ei ole vaikutuksia Terrafame Oy:n liiketoimintasuunnitelmaan, johtoon tai henkilöstöön.

Rikkivetykehittimen palosta aiheutuneet korjaustyöt saatiin tehtyä vuoden alussa suunnitellusti, ja metallitehtaan tuotanto käynnistyi 13.1.2017.

Arvio tulevasta kehityksestä

Terrafame Oy:tä koskeva 10.2.2017 toimeenpantu rahoitus- ja omistusjärjestely mahdollistaa kaivoksen tuotannon ylösajon loppuun viemisen ja positiivisen kassavirran saavuttamisen. Terrafame Group Oy jatkaa toimintaansa konsernin emoyhtiönä sekä Ariel-hankkeeseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä ja asiantuntijapalveluiden tarjoamista Terrafame Oy:lle.

Terrafame Oy:n kaivoksen mineraalivaranto- ja malmivara-arvio päivitettiin kesällä 2016. Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymien malmivarat ovat yhteensä 530,5 miljoonaa tonnia, joista todetut varat ovat 356,5 miljoonaa tonnia ja todennäköiset 174,0 miljoonaa tonnia. Suuret malmivarat antavat edellytykset useiden vuosikymmenten kaivos- ja metallintuotantotoimintaan. Nikkelin maailmanmarkkinahinnan arvioidaan jatkavan myönteistä kehitystä vuonna 2017. Korkeat varastotasot hillitsevät edelleen nikkelin hinnan nousua, mutta varastojen odotetaan jatkavan pienentymistään vuoden 2017 aikana. Sinkin osalta kaivostuotannon alijäämän ja matalien varastotasojen odotetaan edesauttavan sinkin hinnan ja jalostuspalkkioiden myönteistä kehitystä. Sinkin ohella myös koboltin ja kuparin markkinanäkymät ovat myönteiset. Terrafame Oy:n vuoden 2017 tapaturmataajuustavoite on alle 5, kun tavoitteella tarkoitetaan poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohti. Terrafame Oy:n tavoitteena on jatkaa tuotanto- ja toimitusmäärien kasvattamista sekä kustannustehokkuuden parantamista. Terrafame Oy valmistelee myös kuparin tuotteistamista ja sen myynnin aloittamista vuoden 2017 aikana. Kaivosalueen hyvän vesitilanteen ansiosta keväällä 2017 ei tämän hetkisen arvion mukaan ole tarvetta puhdistettujen vesien lisäjuoksutuksille.

Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä

Terrafame Group Oy:n tilikauden 2016 tulos osoittaa tappiota 2 451 035,57 euroa. Terrafame Group Oy:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2016 oli 385 681 155,28 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Terrafame Group Oy:n tilikauden tappio kirjataan voitto/tappiotilille, ja että osinkoa ei jaeta.