Terrafame Oy:n toimintakertomus 1.1.–31.12.2016


Terrafame Oy merkittiin kaupparekisteriin 5.6.2015 nimellä Terrafame Mining Oy. Yhtiön nimi muutettiin Terrafame Oy:ksi (Terrafame) elokuussa 2015. Terrafame aloitti varsinaisen toimintansa 15.8.2015 hankittuaan omistukseensa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän liiketoiminnan ja siihen liittyvän käyttö- ja vaihto-omaisuuden. Tilikausi 1.1.–31.12.2016 on yhtiön toinen tilikausi ja ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Nikkelin kysyntä kasvoi selvästi vuoden 2016 aikana. Globaalin 7,5 prosentin kasvun taustalla oli lisääntynyt kysyntä etenkin ruostumattoman teräksen ja sähköautojen akkujen valmistuksessa. Nikkelin kaivostuotanto väheni vuoden 2016 aikana globaalisti noin yhden prosentin. Nikkelin keskihinta (LME) vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä oli 10 810 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä on 14,5 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä. London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SFE) yhteenlasketut nikkelivarastot pienenivät vuoden 2016 aikana noin 30 000 tonnia ja olivat vuoden lopussa noin 470 000 tonnia. 

Sinkin kysyntä kasvoi vuonna 2016 noin 2,4 prosenttia. Samanaikaisesti sinkin kaivostuotanto laski lähes 6 prosenttia. Sinkin keskihinta (LME) vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä oli 2 517 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 56 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä. LME:n sinkkivarastot laskivat vuoden 2016 aikana noin 35 000 tonnia 428 000 tonniin.

Euron ja Yhdysvaltain dollarin välinen kurssi oli vuoden 2015 lopussa tasolla 1,089. Dollarin keskimääräinen kuukausikurssi ajalla tammi–lokakuu 2016 oli noin 1,115. Dollarin vahvistuminen loppuvuodesta oli Terrafamen kannalta myönteistä. Marraskuun keskimääräinen eurokurssi oli 1,080 Yhdysvaltain dollaria ja joulukuussa euro oli keskimäärin 1,054 Yhdysvaltain dollaria.

Tuotannon ylösajo jatkui vuoden 2016 aikana suunnitellusti. Primääriliuotusalueen lohko 2 valmistui toukokuussa ja lohko 3 lokakuussa. Vuoden 2016 aikana malmia louhittiin, murskattiin ja agglomeroitiin 14,2 miljoonaa tonnia. Vuoden loppuun mennessä saatiin 75 prosenttia primääriliuotusalueesta tuotantoon. 

Sivukiveä louhittiin 18,4 miljoonaa tonnia ja sitä käytettiin rakenteilla olevien sekundääriliuotuskasojen 3 ja 4 pohjarakenteisiin. Vuoden alussa louhintaa suoritettiin Kuusilammen avolouhoksen pohjoisosassa. Huhtikuussa keskiosaan varastoitu vesi siirrettiin ELYn luvalla pohjoisosaan, ja louhinta siirtyi keskiosaan eli ns. pääramppiin. Malmin ja sivukiven louhinnan kustannustehokkuus parani tällöin merkittävästi. Vuoden 2016 loppuun mennessä pohjoislouhoksessa ollut vesi saatiin poistettua, ja louhoksen pohjoisosa yhdistettiin pääramppiin. 

Vuoden aikana otettiin käyttöön kaksi uutta Hitachi EH3500ACII -kiviautoa, yhdeksäs kiviauto tammikuussa ja kymmenes toukokuussa. Kiviautojen käyttöasteessa päästiin 82 prosenttiin, mikä oli selkeä parannus aiempaan ja yli tavoitellun 80 prosenttia.

Primääriliuotusalueen kasanpurku rajoitti vielä alkuvuodesta hieman uuden malmin kasausta. Helmikuussa saatiin käyttöön toinen ja kesäkuussa kolmas pintajyrsin, ja kasanpurussa päästiin lähelle pitkän aikavälin tavoitteeksi asetettua 1,5 miljoonan tonnin kuukausituotantoa. Primääriliuotusalueen kasanpurkulinjaston käytettävyys aiheutti ongelmia koko vuoden ajan. Linjaston käyttöaste jäi 62 prosenttiin, mikä oli selvästi tavoitetta heikompi. Loppuvuodesta tehdyillä syöttösuppilomuutoksilla linjaston käytettävyyttä on saatu parannettua huomattavasti.

Malmin nikkeli- ja sinkkipitoisuudet pysyivät hyvällä tasolla. Vuoden 2016 aikana kasattiin primääriliuotuskasalle 37 042 tonnia nikkeliä ja 70 299 tonnia sinkkiä. 

Agglomeraatin laadun ja liuotuskasojen rakentamisen laadun varmistaminen olivat keskeisiä tavoitteita bioliuotuksen toiminnan varmistamisessa. Agglomeraatin tavoitelaatuun päästiin loppuvuodesta 99-prosenttisesti. Koko vuoden osalta tavoitelaatuun päästiin 95-prosenttisesti. Primäärikasan rakentamisen laatutavoitteissa päästiin koko vuoden osalta 95 prosentin tasoon ja sekundäärikasan rakentamisen laadussa 92 prosentin tasoon. Edellisen toiminnanharjoittajan aikana havaitut ilmastuksen ja kastelun ongelmat on saatu ratkaistua agglomerointikehityksellä, primäärikasojen salaojituksessa sekä ilmastus- ja kasteluputkien asennustapaan ja -tarkkuuteen tehdyillä parannuksilla.

Primääriliuotus on toiminut odotusten mukaisesti. Primääriliuotusalueen lohkolla 1, joka saatiin tuotannolle marraskuussa 2015, oli liuotussaanti vuoden 2016 lopussa nikkelin osalta 40 prosenttia ja sinkin osalta 50 prosenttia. Molemmissa arvometalleissa tavoitteena oli 35 prosentin saanti primääriliuotuksessa. Lohkon 2 liuotussaanti on edennyt jonkin verran lohkoa 1 heikommin mutta lohkon 3 saanti lohkoa 1 paremmin. Sekundääriliuotus on toiminut odotusten mukaisesti. Pintajyrsinnässä saavutettu hyvä ja tasainen partikkelikoko on edesauttanut merkittävästi sekundääriliuotuksen toimivuutta. Vuoden 2016 aikana liuotettiin 11 584 tonnia nikkeliä ja 27 868 tonnia sinkkiä.

Metallitehtaalla pidettiin suunnitellut vuosiseisakit toukokuussa sekä syys–lokakuun vaihteessa. Muutoin metallitehdasta ajettiin yhdellä saostuslinjalla heinäkuuhun asti ja heinä–syyskuu kahdella saostuslinjalla. Lokakuusta alkaen metallitehdasta ajettiin täydellä liuosvirtaamalla ja kahdella rikkivetykehittimillä, mikä mahdollisti suuremman tuotantokapasiteetin. Bioliuotuksen hyvä toiminta on mahdollistanut metallitehtaan tasaisen ajon. Tämän johdosta myytävien tuotteiden laatu on ollut hyvin tasaista ja odotusten mukaista. Nikkelin ja sinkin asiakastoimitukset ovat olleet yhtiön laatuspesifikaatioiden mukaisia. Nikkeli-kobolttituotteen nikkelipitoisuus oli keskimäärin 49,6 prosenttia ja kobolttipitoisuus 1,0 prosenttia. Sinkkituotteen sinkkipitoisuus oli keskimäärin 60,7 prosenttia.

Metallitehtaan tuotanto jouduttiin ajamaan alas 16.12.2016 tapahtuneen rikkivetykehittimen palon seurauksena neljäksi viikoksi. Palo aiheutti 0,5 miljoonan euron kustannukset, ja sen seurauksena joulukuun tuotanto jäi merkittävästi suunnitellusta. Metallitehtaan nikkelituotanto oli 9 554 tonnia ja sinkkituotanto 22 575 tonnia.

Terrafame Oy:n tuotannon ylösajon loppuun viemisen edellyttämästä rahoituksesta allekirjoitettiin esisopimus 15.12.2016. Esisopimuksen mukainen rahoitus- ja omistusjärjestely toteutettiin helmikuussa 2017. Rahoitus- ja omistusjärjestelyn suuruus oli kokonaisuudessaan 250 miljoonaa euroa.  

Taloudellinen katsaus ja tunnusluvut

Terrafamen liikevaihto oli 101,0 miljoonaa euroa. Nikkeli-kobolttituotteen asiakastoimitusten nikkelisisältö oli 9 544 tonnia. Sinkkituotteen asiakastoimitusten sinkkisisältö oli 25 707 tonnia.

Käyttökate oli -120,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli tappiollinen -124,9 miljoonaa euroa. Alla on yhteenveto taloudellisista tunnusluvuista.

 

  2016 2015
Liikevaihto 101 041 812,64 2 523 629,03
Omavaraisuusaste % 45 % 4 %
Taseen loppusumma 370 656 468,24 201 946 750,51
Henkilöstön määrä 626 480
Palkat 27 934 434,97 8 035 241,50

Vuoden 2016 aikana investoitiin 84,3 miljoonaa euroa, josta Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä hankittujen kalkkilaitoksen, laboratoriotoimintojen ja geodatan arvo oli 15,4 miljoonaa euroa. Muut merkittävät investoinnit olivat marraskuussa koetoiminnan aloittanut keskusvedenpuhdistamo, kolmannen ja neljännen sekundäärialueen pohjarakenteet, puhallin- ja pumppaamorakennusten investoinnit, kahden hienomurskan uusiminen, rikkivetykehittimen ja kalkkitehtaan modernisointi-investoinnit. Muita merkittäviä investointeja olivat HSH:n leasing-laitteiden lunastus sekä kaksi pintajyrsintä ja kaksi kiviautoa.

Terrafamen vaihto-omaisuus oli tilikauden lopussa yhteensä 76,2 miljoonaa euroa. Keskeneräisen tuotannon arvo 31.12.2016 oli 50,1 miljoona euroa, raaka-aine- ja varaosavaraston bruttoarvo 29,1 miljoona euroa, kemikaalivaraston arvo 2,4 miljoona euroa ja valmistuotevaraston arvo 0,6 miljoona euroa. Raaka-aine- ja varaosavarastoon kohdistettiin 31.12.2016 noin 6,0 miljoonan euron hitaasti kiertävän tavaran varastovaraus. 

Myyntisaamiset vuoden 2016 lopussa olivat yhteensä noin 15,8 miljoonaa euroa. Muita saamisia, lähinnä arvonlisäverosaamisia, oli 31.12.2016 noin 8,3 miljoona euroa ja siirtosaamisia 2,7 miljoona euroa. Vuoden 2016 lopussa rahat ja pankkisaamiset olivat 44,7 miljoonaa euroa. Oma pääoma vuoden 2016 lopussa oli 165,1 miljoonaa euroa. 

Rahoitusjärjestelyt

Tilikaudella 2016 liiketoiminnan rahavirta oli 176,8 miljoonaa euroa negatiivinen. Investointien rahavirta oli 74,0 miljoona euroa. Terrafame Oy:n emoyhtiö Terrafame Group Oy on pääomittanut toiminnan ylösajoa tilikaudella 2016. 

Lisäykset yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon kasvoivat tilikauden 2016 aikana 281,8 miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa sijoitetun vapaan pääoman rahasto oli yhteensä 379,8 miljoonaa euroa. Osakemäärä kasvoi 1 380 000 osakkeella ja oli tilikauden lopussa 2 380 075 osaketta.

Tutkimus- ja kehitystoiminta 

Terrafamen tutkimus- ja tuotekehitystoiminta painottuivat bioliuotuksen toimivuuden varmistamiseen ja kehittämiseen sekä metallitehtaan tehokkuuden kehittämiseen. Lisäksi teetettiin selvitys nikkelin jatkojalostusmahdollisuuksista sekä harvinaisten maametallien talteenoton mahdollisuuksista. Myös omistajayhtiö Terrafame Groupin johtamaan vesienhallinnan Ariel-teknologiakehityshankkeeseen osallistuttiin aktiivisesti. 

Tuotantosuunnitelma perustuu noin 15 kuukauden malmin primääriliuotusaikaan. Primääriliuotusvaiheessa on erittäin tärkeää, että sekä liuotussaanto että -nopeus ovat mahdollisimman korkeat. Tutkimusyhteistyötä jatkettiin kansainvälisen kasaliuotukseen erikoistuneen konsulttitoimiston kanssa. Tavoitteena oli varmistaa, että primääriliuotuksessa tehdyt toimenpiteet ja parannukset johtavat toivottuihin tuloksiin. Tätä yhteistyötä tullaan jatkamaan ja siihen tullaan sisällyttämään myös sekundääriliuotuksen analysointi ja kehittäminen. 

Primääriliuotuksen prosessiseurantaa kehitettiin yhteistyössä kotimaisten asiantuntijoiden kanssa. Kasan sähkökemialliset mittaukset aloitettiin ja kasan lämpötilaprofiilin seurantaa jatkettiin. Syöttömalmin tarkka mineraloginen seuranta käynnistettiin. Tämän kehitystyön tavoitteena on varmistaa mahdollisimman tasaiset ja hallitut prosessiolosuhteet primääriliuotukseen. 

Bioliuotuksen toiminnan optimointia ja syvällisempää tutkimusta varten rakennettiin liuotuskolonnit, joilla eri prosessiolosuhteita päästään testaamaan pilottimittakaavassa. 

Nikkelin jatkojalostus pasuttamalla näyttää alustavan teknis-taloudellisen tarkastelun valossa erittäin mielenkiintoiselta. 

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Riskienhallintaa koskevan hyvän hallinnointitavan mukaisesti Terrafame Oy:ssä noudatetaan hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa, jossa riskit pyritään tunnistamaan, niiden vaikutus yhtiön toimintaan arvioidaan ja suunnitellaan toimenpiteet riskienhallintaan. Keskeisimmät liiketoimintariskit arvioitiin vuoden 2016 alussa, ja ne päivitetään vuosittain. 

Yhtiön toimintaan vaikuttavat erilaiset kaivosalan yleiset riskit, mukaan luettuna riskit ympäristölupien ja muiden viranomaislupien osalta, sekä uuden yhtiön tuotannon käynnistämiseen ja siihen tarvittavan rahoituksen saantiin liittyvät erillisriskit. Merkittävimpiä liiketoimintariskejä ovat nikkeli- ja sinkkimarkkinan kehittymiseen liittyvät riskit, nikkelin hinnan muutokset, sinkin hinnan muutokset, asiakkaisiin ja muihin liikekumppaneihin liittyvä vastapuoliriski, merkittävien raaka-aineiden ja sähköenergian hintoihin liittyvät riskit, valuuttakurssien muutokset, ylösajon rahoituksen riittävyys ja hinta sekä tuotantoprosessiin ja -kustannuksiin ja viranomaislupiin liittyvät riskit. 

Terrafamen aloitettua toiminnanharjoittajana työ- ja prosessiturvallisuuteen sekä ympäristöön liittyvien vahinkoriskien hallinta on perustunut edellisen toiminnanharjoittajan aikana vuosina 2012–2015 tehtyihin riskiarviointeihin. Vahinkoriskien arviointi päivitettiin pääosin vuoden 2016 aikana vastaamaan Terrafamen nykyistä toimintaa sekä käytäntöjä ja vaatimuksia. Vuoden 2016 puolella käynnistettiin myös ulkopuolisena asiantuntijatyönä tehtävä kokonaisvaltainen arvio toimintaan liittyvien ympäristöriskien hallinnasta. 

Toiminnan riskejä on onnistuttu vähentämään vuoden 2016 aikana. Merkittävimpiä asioita ovat PI-kaavioiden systemaattinen päivitys sekä prosessilaitteiden selkeämmät merkinnät. PI-kaavioiden päivitys saatiin vuoden 2016 loppuun mennessä valmiiksi 60-prosenttisesti. Kesän aikana metallitehtaalla otettiin käyttöön uusi prosessimuutosten hallinnan toimintamalli. Syksyn aikana kerättyjen kokemusten avulla mallia päivitettiin ja vuoden 2017 aikana malli tullaan ottamaan käyttöön myös muilla osastoilla. Bioliuotuksen toimivuus ja nopeus on keskeinen toiminnallinen riski. Vuoden 2016 aikana tehtiin kolme ulkopuolista asiantuntijaselvitystä bioliuotuksen hyvän toiminnan varmistamiseksi.

Työturvallisuus

Terrafamen aloittaessa varsinaisen toimintansa 15.8.2015 yhtiön johtaviksi periaatteiksi määriteltiin turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen. Turvallisuus asetettiin kaikkein tärkeimmäksi tavoitteeksi, ja siinä korostettiin kahta näkökulmaa: vastuuta ympäristöstä ja ihmisistä. 

Työtä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi jatkettiin määrätietoisesti vuoden 2016 aikana. Terrafamen aloittaessa toimintansa työtapaturmia tapahtui aivan liikaa, ja asenne turvalliseen ja vastuulliseen työskentelyyn oli päässyt rapistumaan. Turvallisuustyötä jatkettiin vuonna 2015 aloitetuilla johdon turvakierroksilla, joita tehtiin viikoittain eri puolilla kaivos- ja tehdasalueita. Lisäksi eri osastoilla aloitettiin säännölliset turvallisuus- ja siisteyskierrokset. Joka toinen viikko järjestettäviä turvallisuuskokouksia jatkettiin, ja neljännesvuosittain järjestettävissä henkilöstöinfotilaisuuksissa sekä hallituksen, johtoryhmän ja operatiivisissa kokouksissa käytiin kaikissa turvallisuusasiat läpi ensimmäisenä asiakohtana. Lisäksi vuoden 2016 aikana otettiin käyttöön toimitusjohtajan tapaturma- sekä läheltä piti -kahvit. Kahvitilaisuuksiin kutsutaan asianomaiset sekä työnjohto keskustelemaan tilanteeseen johtaneista syistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Mikäli kyseessä on urakoitsijalle tapahtunut tapaturma, kutsutaan paikalle myös urakoitsijan johto. Vuoden 2016 aikana näitä kahvitilaisuuksia pidettiin lähes joka kuukausi.

Tapaturmataajuus kehittyi myönteisesti vuoden 2016 aikana ja putosi vuoden 2015 lopun 23,3:sta 8,4:ään. Tavoitteeksi asetettuun alle 7:ään ei silti päästy. Kesällä 2016 Terrafame saavutti kuitenkin ennätykselliset 80 päivää ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Vuonna 2015 käyttöön otettua turvallisuusbonusohjelmaa jatkettiin. Yhtiö jaettiin kolmeen lohkoon: kaivokseen ja materiaalin käsittelyyn, bioliuotukseen ja metallitehtaaseen sekä hallintoon ja kunnossapitoon. Jos lohkossa ei tapahtunut poissaoloon johtanutta työtapaturmaa kuukauden aikana, palkittiin lohkon koko henkilökunta johtoa lukuun ottamatta sadan euron bonuksella/henkilö. Kesäkuussa ohjelmaa tehostettiin vuoden 2016 loppuun siten, että jos lohkolla ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtavaa tapaturmaa vuosineljänneksen aikana, jaettiin ylimääräinen sadan euron bonus/henkilö. 

Työturvallisuuden korostaminen ja tärkeys johtuvat Terrafamen monivaiheisesta tuotantoketjusta ja siitä, että useat ketjun prosessivaiheet ja käytettävät tuotannon tarveaineet sisältävät kemianteollisuudelle ominaisia vaaratekijöitä, joiden asianmukainen hallinta on yksi turvallisuuden kulmakivistä. Toisaalta työn tekeminen turvallisesti perustuu tehokkaampiin ja parempiin työmenetelmiin ja johtaa tätä kautta työn tuottavuuden parantumiseen.

Ympäristöturvallisuus

Terrafame otti kaivoksen vastuulleen vuonna 2015 erittäin haastavassa tilanteessa, jolloin bioliuotuksen altaiden liuostilavuudet olivat 840 000 kuutiota, mikä on yli turvalliseksi katsotun tason. Lisäksi alueella oli varastoituna lähes 10 miljoonaa kuutiota ylimääräistä vettä.

Vesitilanteen hallinnan kannalta olennaisen, kaivosalueelta Nuasjärveen johtavan purkuputken käyttö alkoi marraskuussa 2015. Aluehallintoviraston myöntämä lupa purkuputken käytölle sisälsi 24 000 tonnin sulfaattikiintiön vuodessa, minkä perusteella alueen ylimääräiset vedet olisi saatu puhdistettua ja poistettua kolmessa vuodessa. Vaasan hallinto-oikeus puolitti syyskuun 2015 välipäätöksellään kaivosalueelta Nuasjärveen johtavan purkuputken sulfaattikiintiön 1 000 tonniin sulfaattia kuukaudessa. Tämä johti siihen, että kaivosalueelle kertyneitä vesiä ei voitu talven aikana vähentää suunnitellusti ja myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti. Keväällä 2016 Vaasan hallinto-oikeus antoi lopullisen päätöksen purkuputkiluvasta. Lopullisessa päätöksessä sulfaatin kiintiöksi määrättiin 15 000 tonnia vuodessa siten, että kesäkaudella kuukausittainen sulfaattikiintiö on enintään 2 000 tonnia kuukaudessa ja talvikaudella enintään 1 000 tonnia kuukaudessa.

Huhtikuun 2016 alussa vedenpinta nousi Kortelammen ja Latosuon padoilla tasolle, jolla riski vesien hallitsemattomasta vuotamisesta ympäristöön kohosi Terrafamen arvion mukaan liian korkeaksi. Terrafame päätyi näin ollen puhdistetun veden lisäjuoksutuksiin 8.4.–6.5. Kortelammelta ja Latosuolta, kunnes vesivarastojen vedenpinta saavutti pato- ja ympäristöturvallisuuden kannalta turvalliseksi katsottavan tason. Vettä juoksutettiin yhteensä 1,9 miljoonaa kuutiota sekä vanhoille reiteille että purkuputkeen. Lisäjuoksutuksissa juoksutettiin puhdistettua vettä, joka oli pitoisuuksiltaan selvästi alle ympäristöluvassa määriteltyjen raja-arvojen. 

Vuoden 2016 lopussa varastoituja vesiä oli alueella 3,8 miljoonaa kuutiota ja bioliuotuskierrossa olevan liuoksen määrä noin 500 000 kuutiota. Kaivostoiminnan jatkumisen ja parantuneen vesitaseen ansiosta kaivosalueella on vuoden 2016 aikana voitu ottaa yhteensä 1,9 miljoonaa kuutiota vettä tuotannon liuoskiertoon. 

Nuasjärven purkuputkeen johdettavan veden 15 000 vuositonnin sulfaattikiintiö alittui vuonna 2016 noin 1 400 tonnilla, kun laskelmassa otetaan huomioon myös kevään lisäjuoksutus. Vanhoille reiteille sulfaattikuormitus oli vuoden aikana 3 906 tonnia, joten vuosikuormituskiintiö 1 300 tonnia ylittyi 2 606 tonnilla kevään lisäjuoksutusten vuoksi. 

Kaivosalueelta pois johdettujen, puhdistettujen vesien laatu oli vuoden 2016 aikana hyvä. Vesien sulfaattipitoisuus oli keskimäärin alle puolet raja-arvosta ja metallipitoisuudet olivat keskimäärin alle kymmenesosa niille asetetuista raja-arvoista. Käänteisosmoosin rejektin johtaminen liuoskiertoon aloitettiin maaliskuussa. Maalis–joulukuussa johdettiin rejektin mukana liuoskiertoon yhteensä 5 700 tonnia sulfaattia, millä on suuri merkitys sulfaattikiintiön riittävyyteen ja kaivosalueen vesitaseeseen.

Yhtiön arvion mukaan keväällä 2017 lumien sulaessa ei ole tarvetta puhdistettujen vesien lisäjuoksutuksille.  

Terrafamen velvoitetarkkailun mittausten perusteella Nuasjärven syyskierto on onnistunut. Pinnassa ja pohjalla olevat vesikerrokset sekoittuivat hyvin, eikä syvänteisiin näin ollen ole jäänyt pysyvää kerrostuneisuutta. Järven purkuputkeen johdettu vesi on ollut pitoisuuksiltaan selvästi alle ympäristöluvassa määriteltyjen raja-arvojen.

Lupaprosessit

Kaikki toimintaa säätelevät viranomaisluvat siirtyivät Terrafame Oy:lle yhtiön ottaessa kaivostoiminnan hoitaakseen. Tällaisia lupia ovat mm. kaivoslupa, kemikaalilupa sekä toimintaan liittyvät vesi- ja ympäristöluvat.

Terrafamen aloitettua toiminnan olivat keskeisimmät ympäristölupaprosessit valitusvaiheessa Vaasan hallinto-oikeudessa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) antoi keväällä 2013 lupapäätöksen koskien vesistökuormituskiintiöitä vanhoille purkureiteille. Keväällä 2014 PSAVI antoi lupapäätöksen koskien koko kaivostoimintaa sekä uraanin talteenottoa. Keväällä 2015 PSAVI antoi lupapäätöksen koskien Nuasjärven purkuputkea. Kaikki edellä mainitut lupa-asiat olivat 2016 alussa Vaasan hallinto-oikeudessa. 

Vaasan hallinto-oikeus antoi huhtikuussa 2016 päätöksensä koskien Nuasjärven purkuputken luvasta tehtyjä valituksia ja muita Terrafamen ympäristölupiin liittyviä asioita. Hallinto-oikeus nosti päätöksillään purkuputken sulfaattikiintiön aiemman välipäätöksensä 12 000 tonnista 15 000 tonniin vuodessa. Lisäksi se velvoitti Terrafamen hakemaan uutta ympäristölupaa elokuun 2017 loppuun mennessä. Terrafame toimii voimassa olevien ympäristölupien mukaisesti noudattaen hallinto-oikeuden päätöksen mukaisia päästökiintiöitä. 

Nykyiset luvat mahdollistavat hyvin kaivoksen toiminnan ja kehittämisen. Vaasan hallinto-oikeuden päätökset eivät kuitenkaan olleet kaikilta osin yhtiön kannalta hyväksyttäviä, joten niistä valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Samalla valmistaudutaan hakemaan uusia ympäristölupia vuoden 2017 elokuun loppuun mennessä. Uutta luvitusprosessia edeltää kaksi ympäristövaikutusten arviointiprosessia (YVA), toinen vesienhallinnasta, toinen koko toiminnasta. Terrafame käynnisti vesienhallinnan YVA-prosessin syyskuussa ja tuotantotoiminnan YVA-prosessin marraskuussa. 

Terrafame käynnisti syksyllä 2015 hankkeen keskusvedenpuhdistamon rakentamiseksi. Yhtiö jätti hankkeeseen liittyvään ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle maaliskuussa. Lisäksi yhtiöllä oli vireillä lupahakemus vesienkäsittelyssä syntyneiden sakkojen käsittelyyn ja loppusijoittamiseen liittyen. Lupapäätöstä odotetaan 2017 vuoden aikana. Erillisestä sivukivialueesta jätettiin hakemus lokakuussa 2016. Yhtiöllä on valmisteilla myös lupahakemukset rikkidioksidin käytöstä metallien talteenotossa sekä kolmannesta rikkivedyn tuotantoyksiköstä. Lisäksi yhtiö käynnisti vuoden 2016 aikana koetoimintaluvalla mm. kipsisakka-altaan peiterakennekokeet.

Henkilöstö

Kaivoksen ja metallitehtaan ylösajo on vaatinut paljon rekrytointeja. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2015 lopun 529 henkilöstä vuoden 2016 loppuun mennessä 645 henkilöön. Oman henkilöstön lisäksi kaivoksella työskenteli vuoden 2016 lopussa päätoimisesti 550 henkilöä 70 kumppaniyrityksen palveluksessa.

Terrafamelaisten keski-ikä on noin 40 vuotta. Yhtiö pyrkii vastaamaan työuransa eri vaiheissa olevien henkilöiden koulutustarpeisiin mm. kehittämällä esimies- ja turvallisuuskoulutusta. Myös työhön perehdyttämistä on kehitetty.

Joulukuussa yhtiö sopi henkilöstön kanssa kilpailukykysopimuksen mukaisista työajan pidennyksistä vuodelle 2017. Työajan pidennykset tehdään henkilöstöryhmästä riippuen vähentämällä saldokertymiä, pidentämällä vuoronvaihtoaikoja sekä lisäämällä palkattomia koulutuspäiviä vapaajaksoille. 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Terrafame Oy:llä on yksi osakelaji. Vuoden 2016 lopussa yhtiöllä oli 2 380 075 osaketta, osakepääoma 2 000 000 euroa ja oma pääoma 165 139 635 euroa. Terrafame Oy on Terrafame Group Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö.

Hallinnointi

Terrafame Oy:n hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus, ja toimitusjohtaja (15.2.2016 alkaen). Terrafame Oy noudattaa listaamattomana yhtiönä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2015) soveltuvin osin. Yhtiö julkaisee osana vuosikertomustaan 2016 selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään.

Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi Lauri Ratia ja jäseninä Esa Lager ja Tuomo Mäkelä sekä toimitusjohtajana 15.2.2016 alkaen Joni Lukkaroinen.

Terrafame Oy:n tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen. 

Arvio tulevasta kehityksestä

Kesällä 2016 teetettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla JORC-koodin mukaisen mineraalivaranto- ja malmivara-arvio Terrafamen Sotkamon esiintymälle. Kuusilammen mineraalivarannot ovat yhteensä 656 miljoonaa tonnia, joista todetut varannot ovat 379 miljoonaa tonnia ja todennäköiset varannot 277 miljoonaa tonnia. Vastaavasti Kolmisopen mineraalivarannot ovat 802 miljoonaa tonnia, joista todetut varannot ovat 144 miljoonaa tonnia, todennäköiset varannot 170 miljoonaa tonnia ja mahdolliset varannot 488 miljoonaa tonnia.

Mineraalivarannot sisältävät noin 3,9 miljoonaa tonnia nikkeliä, 7,9 miljoonaa tonnia sinkkiä, 0,3 miljoonaa tonnia kobolttia ja 2,1 miljoonaa tonnia kuparia. 

Malmivara-arvion laskennassa on käytetty vain todettuja ja todennäköisiä mineraalivarantoja. Teknis-taloudelliset parametrit on saatu kaivoksen historiatiedoista, Terrafamen louhintasuunnitelmista sekä tarkennetuista kustannusparametreista. Malmivarat ovat yhteensä 530,5 miljoonaa tonnia, joista todetut varat ovat 356,5 miljoonaa tonnia ja todennäköiset 174,0 miljoonaa tonnia. Suuret malmivarat antavat edellytykset useiden vuosikymmenten kaivos- ja metallintuotantotoimintaan.

Nikkelin maailmanmarkkina kehittyi myönteisesti vuonna 2016, ja markkinoiden arvioidaan jatkavan myönteistä kehitystä myös vuonna 2017. Korkeat varastotasot hillitsevät edelleen nikkelin hinnan nousua, mutta varastojen odotetaan jatkavan pienentymistään vuoden 2017 aikana. 

Sinkissä kaivostuotannon alijäämän ja matalien varastotasojen odotetaan edesauttavan sinkin hinnan ja jalostuspalkkioiden myönteistä kehitystä. Sinkin ohella myös koboltin ja kuparin markkinanäkymät ovat myönteiset.

Vuoden 2017 tapaturmataajuustavoite on alle 5, kun tavoitteella tarkoitetaan poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohti. Myös kaivos- ja tehdasalueella työskentelevien kumppaniyritysten työntekijöiden työturvallisuutta kehitetään samoilla kriteereillä ja keinoilla kuin Terrafamen oman henkilöstön työturvallisuutta. 

Terrafamen tavoitteena on jatkaa tuotanto- ja toimitusmäärien kasvattamista sekä kustannustehokkuuden parantamista. Yhtiö valmistelee myös kuparin tuotteistamista ja sen myynnin aloittamista vuoden 2017 aikana. Kaivosalueen hyvän vesitilanteen ansiosta keväällä 2017 ei ole tarvetta puhdistettujen vesien lisäjuoksutuksille. 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Rikkivetykehittimen palosta aiheutuneet korjaustyöt saatiin tehtyä vuoden alussa suunnitellusti, ja metallitehtaan tuotanto käynnistyi 13.1.2017. 

Terrafame Oy ja sen emoyhtiö Terrafame Group Oy ovat valmistelleet omistus- ja rahoitusjärjestelyä Terrafame Oy:n tuotannon ylösajon loppuun viemisen edellyttämän rahoituksen varmistamiseksi. Rahoitusjärjestelyä koskeva esisopimus allekirjoitettiin 15.12.2016. Valmisteilla olleeseen rahoitusjärjestelyyn ja kaivostoiminnan jatkamiseen liittyen valtio-omistaja varasi vuoden 2017 talousarvioon 100 miljoonaa euroa käytettäväksi Terrafame Group Oy:n pääomittamiseen. 

Edellä mainitun esisopimuksen mukainen omistus- ja rahoitusjärjestely neuvoteltiin loppuun alkuvuonna 2017 siten, että lopulliset sopimukset Trafigura-konserniin kuuluvien Trafigura Ventures V B.V. -yhtiön ja Galena Private Equity Resources Investment 2 L.P. -rahaston kanssa allekirjoitettiin 3.2.2017 ja järjestely toimeenpantiin 10.2.2017. Sampo Oyj ja Terrafame Group Oy toimivat järjestelyssä kanssasijoittajina. Rahoitusjärjestelyn suuruus on kokonaisuudessaan 250 miljoonaa euroa. Rahoitusjärjestelyn myötä Terrafame Oy:llä on olemassa rahoitus tuotannon ylösajon loppuun viemiseksi ja positiivisen kassavirran saavuttamiseksi. 

Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä

Terrafame Oy:n tilikauden 2016 tulos osoittaa tappiota 124 912 129,51 euroa. Terrafame Oy:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2016 oli 163 139 635,16 euroa. Hallitus ehdottaa, että tappio siirretään tappio- ja voittovaratilille ja osinkoa ei jaeta.