Turvallisuus- ja ympäristöasioissa hyvää kehitystä

Vuoden 2016 aikana poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää väheni merkittävästi ja kaivoksella varastoituneena oleva vesimäärä lähestyi tavoitetasoa. 

Terrafamen aloittaessa toimintansa syksyllä 2015 turvallisuuskulttuurin kehittäminen otettiin yhdeksi painopistealueeksi. Tärkeänä tavoitteena on myös ollut vesienhallintaan liittyvän riskitason alentaminen. Molemmissa tavoitteissa edettiin hyvin vuoden 2016 aikana. 

Johtamisjärjestelmää rakennettiin suunnitellusti 

Järjestelmällinen toiminta luo perustan töiden turvalliselle ja tehokkaalle tekemiselle. Terrafamen johtamisjärjestelmää rakennettiin kertomusvuoden aikana suunnitellusti. 

Toiminnan alkaessa syksyllä 2015 Terrafamelle asetettiin tavoitteet ja laadittiin käytännöt budjetointiin sekä kustannusten seurantaan. Tavoitteita tarkennettiin ja käytäntöjä kehitettiin edelleen vuoden 2016 aikana. Johtamisjärjestelmän rakentamiseen kuuluivat oleellisina osina mm. eri tuotanto- ja tukiprosessien kuvaukset, tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen sekä kokous- ja raportointikäytäntöjen luominen. Myös projektien hallintaan luotiin järjestelmälliset käytännöt.

Toiminnan systematisointi ulotettiin myös yhteistyökumppaneihin. Osto- ja hankintaprosesseja kehitettiin ja mm. turvallisuusasioille määriteltiin Terrafamen edellyttämä vaatimustaso. Vuoden 2016 aikana vietiin läpi 10 keskeisen sopimuskumppanin auditoinnit, joissa turvallisuus oli tärkein osa-alue.

Johtamisjärjestelmän rakentaminen eteni ulkoiseen auditointiin loka–marraskuussa. Ulkoisessa auditoinnissa DGS Finlandin asiantuntijat arvioivat Terrafamen johtamisjärjestelmän toimivuutta ja standardien vaatimustenmukaisuutta. Ulkoinen auditointi eteni suunnitellusti, ja helmikuussa 2017 Terrafame sai sertifikaatit laadun (ISO 9001 : 2015), ympäristön (ISO 14 001 : 2015) sekä työterveyden ja -turvallisuuden (BS OHSAS 18001:2007) hallinnasta.

Turvallisuuskulttuuri kehittyi oikeaan suuntaan

Turvallisuuskulttuuria lähdettiin kehittämään järjestelmällisesti jo vuoden 2015 puolella ja sama työ jatkui aktiivisena läpi vuoden 2016. Vuoden aikana viikottaisista turvakierroksista, turvakokouksista ja otetaan opiksi -palavereista tuli osa terrafamelaisten viikkorytmiä. Vuoden aikana järjestettiin myös kaikille esimiehille parempaan turvallisuusjohtamiseen tähtäävää esimieskoulutusta. 

Vuoden 2016 aikana Terrafamen henkilöstölle tapahtui yhteensä 9 poissaoloon johtanutta tapaturmaa, josta muodostuu tapaturmataajuudeksi (LTIFR) 8,6 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Tapaturmataajudelle asetettiin tavoitteeksi alle 7, joten tavoitteeseen ei aivan päästy. Vaikka tavoite jäi saavuttamatta, voidaan kehitystä pitää hyvänä, kun vertailukohdaksi otetaan vuoden 2015 lopun tilanne, jolloin tapaturmataajuus oli 23,3. Vuoden 2017 puolella tapaturmataajuus on kehittynyt edelleen hyvään suuntaan.

Turvallisuustyötä lähdettiin edistämään systemaattisesti myös kaivos- ja tehdasalueella toimivien liikekumppaneiden kanssa. Kumppaneille on järjestetty kvartaaleittain tapaamisia, joihin on kutsuttu kaikkien keskeisten kumppaneiden edustajat. Tapaamisissa kaikein tärkeimpinä teemoina ovat olleet turvallisuus sekä Terrafamen edellyttämät toimintatavat. 

Vaikka turvallisuustyötä on edistetty myös liikekumppaneiden kanssa, oli Terrafamen alueella toimivien kumppaneiden tapaturmataajuus kertomusvuonna 19,4. Kumppaneiden turvalliseen työskentelyyn panostetaan entistä enemmän vuoden 2017 aikana.

Vesienhallinnan riskitaso aleni merkittävästi

Terrafame aloitti toiminnan elokuussa 2015 hyvin vaikeissa olosuhteissa. Kaivoksella oli noin 10 miljoonaa kuutiota varastoituja vesiä ja liuoskierron varoaltaat olivat täynnä. Tämän johdosta vesien ja liuosten hallinnan riskitaso oli korkea. 

Patoturvallisuuden varmistamiseksi yhtiö joutui turvautumaan ylimääräisiin juoksutuksiin vuoden 2015 lopussa sekä uudelleen keväällä 2016. Ylimääräisissä juoksutuksissa johdettiin puhdistettua ja laadultaan ympäristöluvan pitoisuusrajat täyttävää vettä sekä vanhoille purkureiteille että Nuasjärven purkuputkeen. Juoksutuksista johtuen vanhojen reittien sulfaattikiintiö ylitti ympäristöluvassa annetun enimmäismäärän. Lisäjuoksutuksista huolimatta kaivoksen vesivarastot olivat edelleen lähes täynnä kevättulvan päätyttyä keväällä 2016.

Kesän ja syksyn 2016 aikana kaivoksen vesivarastot vähenivät huomattavan nopeasti. Tärkeimpiä tekijöitä tähän olivat Nuasjärven purkuputken käyttö täydellä kapasiteetilla, veden sitoutuminen kasattuun malmiin, käänteisosmoosilaitoksen tehokas käyttö sekä bioliuotuksen aiheuttama lisähaihdunta. Käänteisosmoosilaitoksen rejekti on johdettu maaliskuusta 2016 alkaen bioliuoskiertoon ja rejektin mukana palautui liuotuskasoille 5 700 tonnia sulfaattia vuoden 2016 aikana. Vesimäärä kaivoksella pieneni koko kesän ja syksyn niin, että vuoden lopussa varastoitujen vesien määrä oli enää 3,8 miljoonaa kuutiota. 

Voimassa olevat luvat ovat mahdollistaneet kaivoksen ylösajon

Vuoden 2016 alussa kaikki kaivoksen toimintaa koskevat keskeiset ympäristölupaprosessit odottivat Vaasan hallinto-oikeuden päätöksiä. Vaasan hallinto-oikeus antoi 28.4.2016 päätökset koskien koko kaivostoimintaa mukaan lukien uraanin talteenotto, Nuasjärven purkuputkea sekä Oulujoen ja Vuoksen suunnan vanhoille reiteille johdettavia käsiteltyjä vesiä. Vaasan hallinto-oikeuden jälkeen lupien käsittely on jatkunut Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, josta odotetaan päätöksiä vuoden 2017 aikana. 

Nuasjärven purkuputkelle hallinto-oikeus määräsi vuosittaiseksi sulfaattikiintiöksi 15 000 tonnia vuodessa, joka oli selvästi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupaa pienempi. Vuonna 2016 kiintiöstä käytettiin alle 14 000 tonnia, eli kiintiö riitti hyvin, mikä mahdollisti kaivoksen turvallisen ylösajon kannalta välttämättömän vesivarastojen pienentämisen. 

Huhtikuussa 2016 antamissaan lupapäätöksissä Vaasan hallinto-oikeus velvoitti Terrafamen hakemaan uusia ympäristölupia elokuun 2017 loppuun mennessä. Nykyiset luvat ovat voimassa, kunnes uudet luvat astuvat voimaan. 

Tuleviin luvitusprosesseihin liittyen Terrafame käynnisti syksyllä 2016 kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä. Vesienhallinnan YVA eteni vuoden aikana YVA-selostuksen valmisteluun. Terrafame toimitti myös kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä sekä vaihtoehtoista sulkemista koskevan YVA-ohjelman Kainuun ELY-keskukselle lausuntojen ja mielipiteiden kokoamista varten. YVA:t valmistuvat kevään ja kesän 2017 aikana. Uudet ympäristölupahakemukset jätetään Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Vaasan hallinto-oikeuden edellyttämässä aikataulussa.


 

 

 

 

 

 

Veli-Matti Hilla
Kestävän kehityksen johtaja 
Terrafame Oy