Turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen ohjaavat toimintaamme

Terrafamen toiminnan kulmakivet turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen ohjaavat yhtiön toimintaa myös vastuullisuusasioissa. Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen sekä sisäisissä että ulkoisissa prosesseissamme. 

Kaivosalueellamme Sotkamossa työskenteli vuoden 2016 lopulla säännöllisesti lähes 1 200 työntekijää, joista hieman alle puolet oli liikekumppaneiden työntekijöitä. Terrafamelaisten turvallisuuden lisäksi haluamme huolehtia siitä, että myös liikekumppaneiden työntekijät tekevät työt turvallisesti. 

Terrafamessa turvallisuus alkaa suunnittelusta ja ennakoinnista. Puutumme epäkohtiin ja tutkimme vaaranpaikkojen sekä tapaturmien taustatekijät. Edellytämme myös, että kaikki alueella työskentelevät toimivat samojen periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti.

Ympäristö ja lähiseudun ihmiset fokuksessa

Teollisella toiminnalla on aina vaikutusta ympäristöön – niin myös Terrafamen toiminnalla. Päivittäisessä työssä pyrimme jatkuvasti vähentämään työmme ympäristövaikutuksia. Kehitämme tuotantomenetelmiämme, mikä tuo taloudellista hyötyä, pienentää päästöjä ja vähentää energiantarvetta. Tavoitteenamme on yltää viranomaisvaatimuksia parempiin tuloksiin. 

Haluamme Terrafamessa vastata sidosryhmien odotuksiin oikeaan tietoon perustuvalla, rehellisellä ja avoimella viestinnällä. Erityistä huomiota kiinnitämme ajantasaiseen ympäristöviestintään. Esimerkiksi reaaliaikaiset vesistötulokset sekä tarkkailutuloksiin perustuvat raportit ovat luettavissa verkkosivuiltamme. 

Terrafamen merkitys on kasvanut toiminnan ylösajon myötä. Luomme taloudellista hyvinvointia työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme Kainuussa ja laajemmin koko Suomessa. 

Johtamisjärjestelmä kehitettiin systemaattisesti

Terrafamen johtamisjärjestelmä perustuu kansainvälisiin standardeihin, ja toimintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä kestävän kehityksen politiikka. Olemme asettaneet selkeät tavoitteet EHSQ-asioille eli ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatuasioille. EHSQ-asioita seurataan yhtä lailla operatiivisessa toiminnassa kuin johtoryhmässä ja hallituksessakin. 

Vuoden 2016 aikana kehitimme johtamisjärjestelmäämme koko organisaation voimin, ja helmikuussa 2017 meille myönnettiin ympäristö- (ISO 14001), turvallisuus- (OHSAS 18001) sekä laatujohtamisjärjestelmien (ISO 9001) sertifikaatit. Myös yhteistyö ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on kytketty mukaan laatutyöhön.

Vastuullisuusanalyysissa korostuvat vesienhallinta ja kannattavuus

Terrafamen olennaisuusanalyysi kokoaa yhteen sekä yhtiön johdon että sidosryhmien näkemykset siitä, mitkä yritysvastuun aihepiirit ovat yhtiön toiminnassa erityisen keskeisiä. Päivitimme olennaisuusanalyysiä alkuvuodesta 2016 niin johdon kuin sidosryhmienkin osalta. Analyysi pohjautuu kyselyihin, avainhenkilöiden näkemyksiin sekä eri vuorovaikutustilanteissa saatuun palautteeseen. Analyysin tulokset vahvistettiin johtoryhmässä. 

Olennaisuusanalyysin tulosten mukaan Terrafamen tärkeimmät vastuullisuusteemat liittyvät vesienhallintaan ja taloudelliseen kannattavuuteen. Analyysin mukaan tärkeiksi aiheiksi nousivat myös työllistäminen sekä osaava ja sitoutunut henkilöstö, johto mukaan lukien. Näiden ohella myös päästöjenhallinta, turvallisuus sekä viestintä ja asiakastyytyväisyys ovat keskeisiä asioita. 

Painotamme viestinnässämme ja vastuullisuusraportissa esiin nousseita teemoja. Ympäristöaiheista kerromme lisäksi vuosittaisissa ympäristötarkkailuraporteissa verkkosivuillamme.

 1. Vesienhallinta
 2. Talous
 3. Osaava ja sitoutunut johto ja henkilöstö
 4. Työllistäminen
 5. Vuorovaikutus ja viestintä
 6. Päästöjenhallinta
 7. Työturvallisuus ja -terveys
 8. Asiakastyytyväisyys
 9. Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen
 10. Riskienhallinta
 11. Poikkeustilannevalmius
 12. Henkilöstötyytyväisyys
 13. Lait, luvat ja hyvä hallinto
 14. Tutkimus ja kehitys
 15. Raaka-ainetehokkuus
 16. Energiatehokkuus
 17. Ympäristöinvestoinnit ja -kustannukset
 18. Kaivosten elinkaari
 19. Tuoteturvallisuus

Vastuullisuusraportissa viisi pääosiota

Vastuullisuusraportti on jaettu viiteen pääosioon, jotka ovat sidosryhmät, talous, turvallisuus, ympäristö ja henkilöstö. Raportti on suunnattu Terrafamen liikekumppaneille, paikallisille asukkaille ja yhteisöille sekä muille yrityksen toiminnasta kiinnostuneille. Luonnollisesti myös henkilöstö saa raportista hyödyllistä tietoa. 

Raportoimme vastuullisuustyön edistymisestä ja tuloksista vuosittain. Tämä raportti kertoo vuodesta 2016. Raportointi koskee Terrafamen yritystoiminnan sekä turvallisuuslukujen osalta myös alueella toimivien kumppaniyritysten tietoja. Poikkeukset ilmoitetaan kyseisten tunnuslukujen kohdalla. Pääosa taloudellisen vastuun tunnusluvuista on saatavilla tilinpäätöksessä. 

Sovellamme yritysvastuun raportoinnissamme GRI (Global Reporting Initiative) G4 -ohjeistoa sekä kaivosalan Mining and Metals -ohjeistoa. Raporttia ei ole varmennettu.


 

Kestävän kehityksen avainluvut
      15.8.-31.12.2015   2016
TALOUS          
Nikkelin tuotanto   t 578   9 554
Sinkin tuotanto   t 1 812   22 575
Liikevaihto   € '000 2 524   101 042
Liikevoitto (tappio)   € '000 -93 090   -136 722
Sijoitetun pääoman tuotto   % -77,9 %   -79,2 %
Tuloverot   € '000 0   -13,5
Ympäristöinvestoinnit   M€ 3,8   37,2
Ympäristökäyttökulut   M€ 17,3   38,8
Ympäristövaraukset   M€ 162,1   162,1
Ympäristövakuudet**   M€ 34,4   41,3
Sponsorointi   25 510   36 000
Henkilöstön palkat ja palkkiot   € '000 9,9   28 387
YMPÄRISTÖ          
Malmi   Mt 4,1   14,2
Sivukivi   Mt 4,4   18,4
Prosessikemikaalit yhteensä   t '000 147,1   475,0
Kalkkikivi CaCO3 t '000 42,5   112,1
Rikkihappo H2SO4 (93 %) t '000 53,0   150,2
Lipeä NaOH (50 %) t '000 12,3   47,9
Poltettu kalkki CaO t '000 30,1   110,8
Rikki t '000 2,0   22,2
Liitu t '000 1,7   6,3
Räjähdeaine t '000 2,6   11,0
Vetyperoksidi (50 %) t '000 0,8   3,7
Muut t '000 2,2   10,8
Kokonaisenergiankulutus   TJ 531,4   1 757,8
Sähkö   TJ 360,6   1 133,9
Kevyt polttoöljy   TJ 124,5   494,7
Raskas polttoöljy   TJ 46,3   129,2
Kokonaisvedenkulutus   Mm3 3,2 * 3,4
Kolmisoppi   Mm3 0,6 * 0,9
Talousvesi   Mm3 0,02 * 0,02
Kierrätetty vesi   Mm3 2,4 * 2,6
Kierrätysaste   % 74,7 % * 71,0 %
Pintavesiin johdettu vesimäärä   Mm3 8,4 * 9,6
Nikkelikuormitus   kg/a 223,3 * 295,7
Sinkkikuormitus   kg/a 368,4 * 396,4
Kuparikuormitus   kg/a 18,1 * 16,1
Mangaanikuormitus   t/a 7,0 * 4,1
Sulfaattikuormitus   t/a 14 812 * 17 547
Natriumkuormitus   t/a 3 049 * 3 703
Yhdyskuntajätteet   t 904 * 2 778
Vaaralliset jätteet   t 164 * 275
Jätteistä hyötykäytetty materiaalina tai energiana   % 70,0 % * 77,0 %
Prossessiperäiset jätteet   t'000 4 670   18 952
Kipsisakka   t'000 272,0   522,6
Esineutraloinnin sakka   t'000 4,3   37,3
Sivukivi   t'000 4 393   18 392
Prosessiperäisistä jätteistä hyötykäytetty   % 94 %   97 %
CO2-päästöt   tCO2e 90 774   283 167
Suorat CO2-päästöt (Scope 1) tCO2e 39 888   110 651
Epäsuorat CO2-päästöt liittyen ostetun sähkön tuotantoon (Scope 2) tCO2e 27 244   85 593
Muut epäsuorat CO2-päästöt (Scope 3) tCO2e 23 642   86 923
CO2-päästöjen lähteet          
Kalkki   % 25 %   21 %
Sähkö   % 30 %   30 %
Kevyt polttoöljy   % 11 %   14 %
Propaani   % 3 %   0
Poltettu kalkki   % 26 %   31 %
Raskas polttoöljy   % 4 %   3 %
Liitu   % 1 %   1 %
Vuoden aikana käyttöön otettu maa-ala ha 0   153
Toimialueiden määrä, joilla sulkemissuunnitelma % 100   100
Naapureiden ympäristöhavainnot kpl 17   9
HENKILÖSTÖ          
Henkilöstön määrä kauden lopussa kpl 529   645
Henkilöstön keski-ikä vuotta 40,2   40,3
Vakituisen henkilöstön osuus % 97,5 %   97,5 %
Henkilöstöstä naisia % 7,7 %   9,6 %
Henkilöstöstä kainuulaisia % 85,5 %   84,0 %
Työntekijöiden koulutuspäivät pvä/hlö 1   2
Työntekijöiden vaihtuvuus hlö 21   48
Sukupuolten palkkasuhde samoista töistä   1:1   1:1
TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS        
Tapaturmien määrä (LTI) kpl 19 * 9
Tapaturmataajuus (LTIF)   kpl/milj. työtuntia 23,3 * 8,4
Tapaturmien määrä (TRI) kpl 63 * 52
Tapaturmataajuus (TRIF)   kpl/milj. työtuntia 77,2 * 47,6
Tapaturmien vakavuus   pvä/LTI tapaturma 1,7   6,7
Työperäiset sairaudet   hlö 0 * 0
Työtapaturmaisesti kuolleet   hlö 0 * 0
Sairauspoissaolot   pvä/hlö 4,2   14,0
Sairauspoissaolot   % 5,0   5,3
NA = ei saatavilla          
CO2 = hiilidioksidi          
LTI = yli yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat, ei sisällä työmatkatapaturmia (Lost Time Injury)
LTIF1 = yli yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti, ei sisällä työmatkatapaturmia (Lost Time Injury Frequency)
TRI = työtapaturmien määrä (Total Recordable Injury)
TRIF = työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti (Total Recordable Injury Frequency)
* Luvuissa mukana koko vuoden 2015 määrät
** Ei sisällä toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta asetettuja vakuuksia