Henkilöstöresurssien vahvistamista jatkettiin

Terrafame palkkasi lisää henkilöstöä toiminnan vahvaan ylösajovaiheeseen vuonna 2016. Yhtiö hyödynsi myös noin 70 liikekumppanin työvoimaa kaivosalueellaan.

Kasvaakseen ja menestyäkseen Terrafame tarvitsee ammattitaitoista ja jatkuvaan parantamiseen sitoutunutta henkilöstöä. Työpaikkana yhtiö haluaa taata henkilöstölleen turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä mahdollisuuksia työssä kehittymiseen ja monipuolisiin työuriin.

Toiminnan kehittäminen vaatii päämäärätietoista ja systemaattista johtamista. Esimiestyöllä on keskeinen osuus suorituksen ohjaamisessa ja henkilöstön valmentamisessa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Terrafamen työllisyysvaikutukset merkittävät Kainuussa

Vuoden 2016 lopussa Terrafamen henkilöstömäärä oli 645 (2015: 529), josta toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 629 henkilöä. Vakinaisten lähtövaihtuvuus tasoittui 8,1 prosenttiin. Henkilöstöstä miehiä oli 90 prosenttia ja naisia 10 prosenttia. Kesäharjoittelupaikka löytyi noin 70 opiskelijalle.

Terrafamen työllisyysvaikutukset Kainuussa ovat merkittävät. Vuoden lopussa henkilöstöstä noin 84 prosenttia asui Kainuun kunnissa, eniten Kajaanissa ja Sotkamossa. Kumppaniyritysten säännöllinen työntekijämäärä kaivosalueella oli vuoden loppupuolella noin 550. Näiden henkilöstöstä arviolta 60 prosenttia oli Kainuusta.

Terrafamen henkilöstön keski-ikä oli toimintavuonna noin 40 vuotta. Vuoden mittaan yhtiö vahvisti henkilöstöresurssejaan lähelle tavoitetuotannon ja toiminnan kehittämisen edellyttämää tasoa. Toiminnan aloittamisesta elokuussa 2015 lähtien vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut noin 200:lla. Rekrytointeja jatketaan edelleen asiantuntijoiden ja tuotantotyöntekijöiden palkkaamiseksi.

Yhtiön johtoryhmän kokoonpano uudistui ja täydentyi pääosin ulkopuolelta rekrytoiduilla kokeneilla ammattilaisilla. Toimitusjohtajana aloitti 15.2.2016 DI Joni Lukkaroinen. Vuoden mittaan talousjohtajaksi nimitettiin KTM Ville Sirviö, henkilöstöjohtajaksi PsM Petri Parjanen, tuotantojohtajaksi DI Antti Arpalahti ja viestintäjohtajaksi YTM Katri Kauppila.

Osaamisen kehittäminen muutoksen tukena

Terrafame vastaa työuransa eri vaiheissa olevien henkilöiden koulutustarpeisiin muun muassa esimies- ja turvallisuuskoulutuksilla. Myös työhön perehdyttämistä kehitettiin edelleen toimintavuoden aikana etenkin työturvallisuuden parantamiseksi ja varmistamiseksi.

Kaikki töihin tulevat käyvät yleisperehdytyksen, johon sisältyy muun muassa kemikaali- ja suojainkoulutus, kaivostoiminnan esittely ja aluekierros. Kaikkien Terrafamen työntekijöiden on suoritettava hätäensiapukoulutus ja työturvallisuuskortti. Myös kumppaniyritysten työntekijöiltä edellytetään voimassa olevaa työturvallisuuskorttia ja vähintään yhtä ensiaputaitoista henkilöä työryhmää kohti.

Terrafame investoi vahvasti henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja esimiesvalmennukseen. Vuonna 2016 työpaikalla järjestettyjä koulutuksia oli keskimäärin 2,6 päivää työntekijää kohden. Lisäksi henkilöstö suoritti tuettuja omaehtoisia koulutuksia ja muun muassa ammattitutkinto-opintoja. Vuoden aikana lähes kaikki esimiehet osallistuivat Frontliner-koulutusohjelman valmennuksiin. Ohjelma sisältää työtehtävien hoitamisessa kertyvän ammattitaidon lisäksi pienryhmävalmennuksia, tukimateriaalia, työpajoja ja vertaisperehdytystä.

Huomio työkykyyn ja -hyvinvointiin

Terrafamen henkilöstöllä on käytössään laajat työterveyshuollon palvelut ja seurannat. Kaivoksella on työterveyshuollon toimipiste työterveyshoitajien ja lääkärin vastaanotolle. Henkilöstön sairauspoissaolot olivat vuonna 2016 keskimäärin 5,3 prosenttia teoreettisesta säännöllisestä työajasta.

Katsauskaudella Terrafame keskittyi koulutuksen ohella työkyvyn ja -hyvinvoinnin edistämiseen. Varhaisen tuen ja korvaavan työn toimintamallit otettiin käyttöön. Yhtiössä hyödynnettiin aktiivisesti myös työkykykeskusteluja. Korvaavia työtehtäviä ja tehtäväsiirtoja sovellettiin useisiin kymmeniin tapauksiin työkyvyn tilapäisen alenemisen takia tai työkykyriskien ennaltaehkäisemiseksi.

Henkilöstötutkimuksesta suuntaa jatkokehitykseen

Terrafamen henkilöstötutkimus tehtiin toukokuussa, ja siitä saatiin suuntaviivoja kehittämistoimenpiteille läpi organisaation. Tutkimuksen toteutti ulkopuolinen henkilöstötutkimusyritys luottamuksellisena verkkokyselynä.

Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset sijoittuivat normitason tuntumaan. Tulokset paranivat kaikilta osin edelliseen, neljän vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna. Kokonaistulosta kuvaava PeoplePower®-indeksi nousi 64,2:en (2012: 58,9). Tutkimuksen mukaan Terrafamen vahvuuksia olivat esimiestyö, johtamiskulttuuri ja työnantajakuva. Aiemmat selkeät kehittämiskohteet – työnantajakuva ja toimintakulttuuri – on saatu muutettua suhteellisiksi vahvuuksiksi.

Kehittämiskohteet löytyivät suorituskyvystä, ja niihin sisältyi esimerkiksi työskentelyedellytyksiin, tehtäväjärjestelyihin ja päätöksentekoon liittyviä asioita. Yhtiön tulevaisuudennäkymä todettiin kevään tutkimuksessa ainoaksi merkittäväksi kielteiseksi muutokseksi.

Henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella laadittiin yhteensä yli sata toimenpidettä yhtiö-, osasto- ja työvuorotasoille. Toimenpiteiden etenemistä seurataan säännöllisesti, ja tutkimus uusitaan 2017.

Tapaturmattomista jaksoista turvallisuuspalkkio

Henkilöstöä palkitaan hyvin tehdystä työstä sekä toimintaa ja turvallisuutta parantavista aloitteista. Vuonna 2016 Terrafamella oli käytössä koko henkilöstöä koskeva turvallisuuspalkkio, jolla palkittiin tapaturmattomista jaksoista. Palkkiojärjestelmien kehittämistä jatketaan edelleen yhteistyössä henkilöstöryhmien edustajien kanssa.

Kunnioitamme tasavertaisuutta ja työehtoja

Terrafame noudattaa henkilöstötyössä kansallisia sääntöjä ja määräyksiä sekä kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja työmarkkinoita koskevia sopimuksia. Yhtiö kunnioittaa yhdistymisvapautta ja noudattaa laillisesti sitovia työehtosopimuksia. Henkilöstön osallistuminen ja kuuleminen on järjestetty kansallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Henkilöstöryhmien edustus toimii aktiivisesti mm. yhtiön YT-neuvottelukunnassa sekä työsuojelutoimikunnassa.

Yhtiö edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä tasavertaista työ- ja urakehitystä tasa-arvolain hengessä ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. 

Kuva 1. Vuonna 2016 Terrafamen henkilöstömäärä kasvoi hieman toiminnan ylösajon myötä.

Kuva 2. Noin puolet henkilöstöstä teki kertomusvuonna 12-tuntista työpäivää siten, että neljää työpäivää seurasi kuuden päivän vapaa.

Kuva 3. Terrafamen henkilöstörakenne on varsin tasapainoinen. Henkilöstön keski-ikä on noin 40 vuotta.