Turvallisuuskulttuuri kehittyi oikeaan suuntaan

Terrafamessa rakennettiin uudenlaista turvallisuuskulttuuria koko vuoden ajan, ja yhtiön tapaturmataajuus pienentyi kolmasosaan edellisvuoden lopun tilanteesta. Tehdaspalokunnan onnistumiset puolestaan avasivat tien sopimuspalokuntayhteistyöhön, jonka avulla lähialuetta voidaan palvella entistä paremmin. 

Terrafamen vuosi 2016 oli turvallisuuspainoitteinen. Tavoitteena oli muuttaa turvallisuuskulttuuria entistä parempaan suuntaan sekä vähentää työtapaturmien lukumäärää olennaisesti. Turvallisuuskulttuuria rakennettiin kattavalla turvallisuuspainoitteisella esimieskoulutuksella, johon osallistuivat johto, päälliköt sekä tuotanto- ja vuoroesimiehet. Koulutuksella vahvistettiin turvallisuussääntöjä ja -standardeja, joita sovelletaan Terrafamessa hyvässä yhteisymmärryksessä.

Turvallisuuskulttuurissa tapahtuneen myönteisen kehityksen ansiosta poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä puolittui kertomusvuoden aikana yhdeksään. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus puolestaan pieneni 8,4:n miljoonaa työtuntia kohti eli noin kaksi kolmasosalla edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2016 tavoitteena oli korkeintaan 7 poissaoloon johtanutta työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti, joten tavoitteesta jäätiin hieman. 

Terrafamella työturvallisuudessa noudatetaan kahta avainsääntöä:

  • Työ tehdään turvallisesti tai sitä ei tehdä lainkaan.
  • Aina on aikaa tehdä asiat turvallisesti, huolellisesti ja ohjeita noudattaen.

Työskentelyssä noudatetaan seuraavia kultaisia ohjeita:

  1. Suojaimet – Käytä aina sovittuja suojaimia!
  2. Käyttövoimasta erottaminen (0-energia) – Tee aina ohjeiden mukaan!
  3. Liikenne – Noudata aina kaivoksen liikennesääntöjä!
  4. Vaaralliset aineet – Noudata aina käsittelyohjeita!

Terrafame lähtee siitä, että toiminnan tulee olla turvallista niin omille työntekijöille kuin liikekumppaneille kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Turvallisuustavoite ja turvallisuuden tunnuslukujen seuranta ulottuvat myös kaivos- ja tehdasalueella toimiviin liikekumppaneihin. Kertomusvuoden aikana pidimme kumppaneiden kanssa kvartaaleittain turvallisuustapaamisia, joiden keskeisinä teemoina olivat turvallinen yhteistyö sekä mahdollisten ongelmien yhteinen ratkaiseminen. 

Vuoden 2016 aikana kävimme myös läpi riskinarviointeja ja valmistelimme vuoden 2017 uutta riskinarviointikierrosta. Paransimme myös muutoksenhallintaprosessia ja sisällytimme siihen kaikki tarvittavat riskinarvioinnit, HAZOP-menettelyn (Hazard and Operability Study -menettely) sekä viranomaisyhteistyön ja lupaprosessit.

Pelastustoimen tehtävät laajenivat yhteistyösopimuksella

Terrafame vahvisti omaa tehdaspalokuntaansa toukokuussa 2016. Palokunnan optimaalinen vahvuus on viisi pelastustaitoista henkilöä vuorokauden jokaisena hetkenä. Tämä vahvuus saavutetaan oman ja porttipalveluja tuottavan kumppaniyrityksen tiiviin yhteistyön avulla. 

Vahvistettu tehdaspalokunta on onnistunut erinomaisesti tehtävissään sekä yhteisharjoituksissa viranomaisten kanssa. Tämän myötä yhteistyötä Kainuun pelastuslaitoksen kanssa tiivistettiin entisestään joulukuussa solmitulla yhteistyösopimuksella. Vuoden 2017 alusta lähtien Terrafamen tehdaspalokunta on toiminut Kainuun pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, joka tarjoaa pelastuspalveluja myös tehdasalueen ulkopuolella.

Parantunut pelastuspalvelu turvaa tehdasalueen lähiympäristössä asukkaiden sekä alueen tieliikenteen turvallisuutta. Ensivaste saavuttaa nyt onnettomuuspaikan 10–15 minuutissa aikaisemman 35–45 minuutin sijasta.

Vuoden 2016 aikana päivitettiin myös Terrafamen sisäinen pelastussuunnitelma.