Tuotantoprosessia tuettiin riskiarvioinneilla ja varautumissuunnitelmilla

Terrafamen turvallisuusriskien hallintaprosessi sisältää monenlaisia riskiarviointeja ja varautumissuunnitelmia. Toimintaa arvioidaan koko laajuudella, ja riskeihin kuuluu mm. työ-, ympäristö-, palo- ja prosessiturvallisuusriskejä.

Terrafamessa riskit käydään läpi säännöllisin väliajoin, ja riskitasoa alentavien, korjaavien toimenpiteiden toteutumista seurataan useamman kerran vuodessa. Arvioinneissa hyödynnetään talon sisäistä osaamista sekä ulkopuolista asiantuntemusta kuten työterveyshuollon, vakuutusyhtiön, turvallisuuskonsulttien ja suunnittelutoimistojen asiantuntemusta.

Muiden kuin taloudellisten riskien arviointia koordinoi EHSQ-osasto eli yrityksen oma ympäristö-, työterveys-, turvallisuus- ja laatuosasto yhteistyössä muiden osastojen ja asiantuntijoiden kanssa. Riskien arvioinnissa hyödynnetään lakisääteisiä ja standardinmukaisia menetelmiä, jotta riskien suuruudet ovat vertailukelpoisia.

Onnettomuusskenaariot ja pelastussuunnitelma päivitettiin

Vuoden 2016 aikana Terrafame uudisti onnettomuusskenaarioidensa mallinnusta. Mallinnuksen tulosta käytetään vuonna 2017 päivitettävän turvallisuusasiakirjan pohjana. Terrafame kuuluu teollisuuslaitoksiin, joihin sovelletaan vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annettua SEVESO-direktiiviä.

Kertomusvuoden aikana Terrafame uudisti myös pelastussuunitelmansa, jonka sisältö käydään läpi kaikkien työntekijöiden sekä Terrafamen kaivos- ja tehdasalueella toimivien liikekumppaneiden kanssa. Samalla yhtiö otti käyttöön kriisinhallintamenettelyn, joka mahdollistaa sujuvan päätöksenteon vakavissa poikkeamatilanteissa.

Poikkeama- ja havaintoilmoitukset käsiteltiin huolella

Terrafamessa kerätään jatkuvasti turvallisuus-, ympäristö- ja laatuaiheisia havainto- ja poikkeamailmoituksia. Jokainen työntekijä voi jättää havainto- tai poikkeamailmoituksen sisäiseen tietojärjestelmään. Kaikki havainnot ja poikkeamat käsitellään vastuullisen osaston johdossa ja poikkeamista tehdään juurisyyanalyysit.

Havainto- ja poikkeamajärjestelmä mahdollistaa jatkuvatoimisen riskinarvioinnin, johon koko henkilöstö osallistuu. Kaikista havainnoista ja poikkeamista saadaan oppeja, jotka auttavat kehittämään yhtiön turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoimintaa.

Kriisivalmiutta testattiin täydellisellä sähkökatkoksella

Syksyllä 2016 Terrafamessa testattiin yhtiön kriisivalmiutta. Huoltoseisokin yhteydessä järjestettiin alueella neljän tunnin pituinen täydellinen sähkökatkos.

Katkoksen aikana testattiin alueella olevaa varavoimakapasiteettia ja sen asteittaista kytkemistä yhtiön sisäiseen sähköverkkoon. Samaan aikaan testattiin myös muiden akkuavusteisten järjestelmien käyttäytymistä. Katkoksen päätteeksi yhtiön sähköverkko kytkettiin asteittain takaisin valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Sähkökatkosoperaation aikana saatiin arvokasta tietoa tuotanto- ja varajärjestelmien toiminnasta sekä ongelmakohdista, jotka poistettiin välittömästi katkoksen jälkeen.