Terrafame on sitoutunut vastuullisuuteen myös veroasioissa

Terrafame Group -konserni julkaisee tietoja verotuksellisesta asemastaan vuonna 2016. Raportointi perustuu valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 1.10.2014 antamaan ohjeistukseen verojen raportoinnista.

Terrafame Group Oy on työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjauksessa toimiva Suomen valtion erityistehtäväyhtiö. Terrafame Group -konserniin kuului tilikauden päättyessä emoyhtiön kokonaan omistama Terrafame Oy. Terrafame Group Oy:n omistama Winttal Oy purettiin tilikauden 2016 aikana ja jaettavat varat siirtyivät emoyhtiölle. Purku rekisteröitiin 29.12.2016.

Terrafame Oy merkittiin kaupparekisteriin 5.6.2015 nimellä Terrafame Mining Oy. Yhtiön nimi muutettiin Terrafame Oy:ksi elokuussa 2015. Terrafame aloitti varsinaisen toimintansa 15.8.2015 hankittuaan omistukseensa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän liiketoiminnan sekä siihen liittyvän käyttö- ja vaihto-omaisuuden. Tilikausi 1.1.–31.12.2016 on yhtiön toinen tilikausi ja ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.

Tämä raportti sisältää selvityksen konsernin veroasioiden hallinnoinnista sekä erittelyn Suomeen maksettavista veroista. Terrafame Group -konserni toimii vain Suomessa, eikä se siten maksa veroja ulkomaille.

Konsernilla on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä ja alueellinen rooli erityisesti Kainuun seudulla. Kaivoksen ja metallitehtaan ylösajo on vaatinut paljon rekrytointeja. Terrafame Oy:n henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2015 lopun 529 henkilöstä vuoden 2016 loppuun mennessä 645 henkilöön.

Oman henkilöstön lisäksi kaivoksella työskenteli vuoden 2016 lopussa päätoimisesti 550 henkilöä 70 kumppaniyrityksen palveluksessa. Terrafame Group Oy työllisti 31.12.2016 suoraan 5 henkilöä.

Strategia ja toimintaperiaatteet veroasioiden hoidossa

Terrafame Oy:n tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja taloudellisesti kannattava toiminta. Toiminnan kulmakiviä ovatkin turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen.

Konserniyhtiöt toimivat vastuullisesti myös hallinnoinnin näkökulmasta. Yhtiöt ja niiden henkilökunta ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Lisäksi yhtiö on sitoutunut yhteiskuntavastuun toteuttamiseen valtion omistajaohjausta koskevien periaatteiden mukaisesti. Terrafame Oy noudattaa myös listaamattomana yhtiönä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2015) soveltuvin osin.

Terrafame Group -konserni toteuttaa verojen maksu- ja ilmoitusvelvollisuuttaan oikea-aikaisesti ja pyrkii ratkaisemaan merkittävimmät verokysymykset ennakkoon yhteistyössä veroviranomaisten kanssa. Verotukselliset epävarmuustekijät pyritään minimoimaan ja muutoksiin sääntelyssä pyritään vastaamaan ajoissa. Konserni huolehtii veroasioista vastaavan henkilöstönsä ammattitaidon ylläpidosta ja käyttää tarvittaessa parasta mahdollista ulkoista asiantuntemusta täydentämään henkilöstön osaamista. 

Veroasioiden organisointi ja johtaminen

Veroasioissa noudatettava vastuunjako on Suomen yhtiölainsäädännön mukainen. Yhtiöiden hallituksissa käsitellään merkittävimmät verotusta koskevat asiat.

Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja sekä Terrafame Oy:n toimitusjohtaja vastaavat yhdessä Terrafame Oy:n talousjohtajan kanssa veroasioiden organisoinnista. Konserni käytti vuonna 2016 veroasioiden hoitoon myös ulkopuolista asiantuntemusta ja pyrki aktiiviseen yhteistyöhön verohallinnon kanssa.

Toimintaa ohjaavat vastuullisuutta korostavat periaatteet. Konserni ei harjoita veroetuihin tähtäävää toiminnan suunnittelua eikä konsernilla ole toimintaa ulkomailla. Olennaisten liiketoimintaratkaisujen veroseuraamukset pyritään kartoittamaan ennakollisesti ja toimimaan taloudellisesti perustellulla tavalla edellyttäen, että toimintatavat ovat verotuksessa hyväksyttäviä.

Käytetyt raportointiperiaatteet

Raportointi perustuu Suomen kirjanpitolain (30.12.1997/1336) mukaan laadittuihin tilinpäätöksiin ja kirjanpitomateriaaleihin. Raportoitavat verot perustuvat tili- ja tositekohtaiseen laskentaan. Raportoimme verot tuhansissa euroissa.

Raportoinnin ulkopuolelle on jätetty palkkakustannuksiin sisältyvät pakolliset vakuutusmaksut. Nämä palkkoihin suoraan liittyvät vakuutusmaksut on käsitelty suorina palkkakuluina johtuen vakuutusten luonteesta. Konserni ei myöskään raportoi vähäisiä ulkomaan matka- ja koulutuskuluihin sisältyviä arvonlisäveroja.

Erittely Terrafame Oy:n ja Terrafame Group Oy:n maksamista veroista

Kaivostoiminnan ylösajovaiheen johdosta yhtiöille ei ole vielä syntynyt verotettavaa tuloa. Verokulua on syntynyt kuitenkin huomattava määrä toimintaan liittyvien energia- ja polttoaineverojen takia. Lisäksi yhtiöt ovat maksaneet normaalisti omaisuuden hankintaan ja omistamiseen liittyviä veroja. Maksettavien, kerättävien ja tilitettävien verojen yhteismäärä on käynnistysvaiheeseen liittyvistä arvonlisäveron palautuksista johtuen moninkertainen suhteessa liikevaihtoon. Terrafame Group Oy:n tytäryhtiöllä Winttal Oy:llä ei ollut vuodelle 2015 raportoitavia veroeriä.

Yleisiä tunnuslukuja 2016 Terrafame Group Oy Terrafame Oy Konserni yhteensä
Liikevaihto, t € 207 101 042 101 249
Tulos ennen veroja, t € -2 451 -124 912 -127 363
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 3 626 630
Yleisiä tunnuslukuja 2015 Terrafame Group Oy Terrafame Oy Konserni yhteensä
Liikevaihto, t € 111* 2 524 2 634
Tulos ennen veroja, t € -1 210 -91 748 -92 958
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 2 480 484

*) Vuonna 2015 Terrafame Group Oy:n palvelumyynti kirjattiin liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Alla olevassa taulukossa on esitetty veroerät yhtiöittäin, ensin vuoden 2016 osalta ja sitten vertailuvuoden 2015 osalta.

2016
Tuhatta euroa Terrafame Group Oy Terrafame Oy Konserni yhteensä
Maksettavat verot      
Välittömästi maksettavat verot 10 1 419 1 429
Tuloverot, toiminta tappiollista 0 0 0
Varainsiirtoverot 0 212 212
Kiinteistöverot 0 487 487
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 7 545 552
Viranomaismaksut 3 175 178
Välillisesti maksettavat verot 1 6 611 6 612
Sähköverot, netto 0 2 906 2 906
Sähköverot 0 3 273 3 273
Sähköverot, palautus 0 -367 -367
Vakuutusmaksuvero 1 390 391
Polttoaineverot, netto 0 3 267 3 267
Polttoaineverot 0 3 464 3 464
Polttoaineverot, palautus 0 -197 -197
Jätevero 0 48 48
Kerättävät ja tilitettävät verot -210 -51 892 -52 102
Ennakonpidätykset 158 6 170 6 328
Arvonlisäverot, netto -368 -58 062 -58 430
Arvonlisäverot, myynti 61 10 570 10 631
Arvonlisäverot, hankinnat -429 -68 632 -69 061
Yhteensä -199 -43 862 -44 061
Veroerien suhde liikevaihtoon -96,14 % -43,41 % -43,52 %
2015
Tuhatta euroa Terrafame Group Oy Terrafame Oy Konserni yhteensä
Maksettavat verot      
Välittömästi maksettavat verot 63 285 348
Tuloverot, toiminta tappiollista 0 0 0
Varainsiirtoverot 61 5 66
Kiinteistöverot 0 104 104
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 2 90 92
Viranomaismaksut 0 86 86
Välillisesti maksettavat verot 7 2 766 2 773
Sähköverot, netto 0 1 522 1 522
Sähköverot 0 1 522 1 522
Sähköverot, palautus 0 0 0
Vakuutusmaksuvero 7 120 127
Polttoaineverot, netto 0 1 110 1 110
Polttoaineverot 0 1 110 1 110
Polttoaineverot, palautus 0 0 0
Jätevero 0 14 14
Kerättävät ja tilitettävät verot -192 -17 936 -18 128
Ennakonpidätykset 51 1 001 1 052
Arvonlisäverot, netto -243 -18 937 -19 180
Arvonlisäverot, myynti 27 693 720
Arvonlisäverot, hankinnat -270 -19 631 -19 901
Yhteensä -122 -14 885 -15 007
Veroerien suhde liikevaihtoon -110,05 % -589,83 % -569,64 %

 

Konsernilla on 31.12.2016 kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia noin 41,5 miljoonaa euroa, jotka muodostuvat arvioista verovuodelta 2016 vahvistettavasta tappiosta (23,6 milj.€), verovuodelta 2015 vahvistetusta tappiosta (17,2 milj. €) sekä hyllypoistoista (0,7 milj.€).