Hallittu kaivostoiminta edellyttää ennakointia

Ympäristön kannalta hallittu kaivostoiminta edellyttää ennakoivaa toimintatapaa, jossa katsotaan tulevaa vuodenaikaa ja vuotta pidemmälle. Terrafamen näkemyksen mukaan tehokkaasti toimiva kaivos on paras keino välttää ympäristöriskit.

Terrafame tekee avointa ja ammattimaista yhteistyötä ympäristöviranomaisten kanssa. Viestimme toiminnasta avoimesti ja vuorovaikutteisesti myös kaivos- ja tehdasalueen lähinaapureille hyvän naapuruuden periaatteella.

Kaivoksen ympäristötilanne on pysynyt hyvin hallinnassa Terrafamen toiminta-aikana. Alueella ei ole tapahtunut merkittäviä vuotoja tai muita ympäristövahinkoja myös vuoden 2016 aikana.

Varmistamme ympäristöturvallisuuden    

Terrafamen kaivoksen suurimman ympäristöriskin muodostaa bioliuotuksen kiertoliuos, jonka hallinnasta tulee huolehtia kaikissa olosuhteissa. Terrafamen aikana rakennettujen uusien liuotuskasojen tuottama lämpö on estänyt kasojen ja liuoskierron runkoputkistojen jäätymisen kovienkin pakkasten aikana. Samalla metallitehtaalle ajettava liuos on pysynyt lämpimänä, minkä ansiosta metallitehdas on voinut toimia kemikaalien käytön suhteen hyvällä hyötysuhteella. Myös liuoskierto on ollut vuoden 2016 aikana hyvin hallinnassa. Prosessissa kiertävän liuoksen määrä on pystytty pitämään turvallisella tasolla, varoaltaat ovat tyhjiä ja liuoskiertoon on johdettu noin 2,5 miljoonaa kuutiota korvaavaa vettä bioliuotuskasojen voimakkaan haihdunnan vuoksi. Korvaavan veden (RO-laitoksen rejekti ja louhoksen vesi) mukana bioliuotukseen on saatu sidottua myös merkittävä määrä sulfaattia.

Vuoden 2016 tammi–huhtikuussa vesien vanhoille purkureiteille juoksutettiin vesiä voimassa olevalla luvalla. Tämä ei kuitenkaan riittänyt varmistamaan, että kevään sulamisvedet mahtuvat vesivarastoaltaisiin. Siksi huhti–toukokuussa 2016 jouduttiin turvautumaan lisäjuoksutuksiin. Lisäjuoksutuksen vuoksi vuoden 2016 kuormituskiintiöt vanhoille purkureiteille ylittyivät sulfaatin ja natriumin osalta. 

Vuosittaiset ympäristötarkkailuraportit ovat luettavissa kokonaisuudessaan verkkosivuillamme.

Keskeiset ympäristönäkökohdat

Terrafamen kaivoksen keskeisiä ympäristönäkökohtia ovat vesienhallinta ja vesipäästöt, metallien talteenotosta aiheutuvat hajupäästöt sekä kaivostoiminnasta aiheutuvat melu-, pöly- ja tärinävaikutukset. Seuraavassa taulukossa on esitetty kaivoksen keskeisimmät ympäristönäkökohdat sekä niihin liittyvät vaikutukset ja vastuumme.