Valmistautumista uusien ympäristölupien hakemiseen

Vuoden 2016 aikana Terrafame sai useita keskeisiä lupapäätöksiä Vaasan hallinto-oikeudesta.

Terrafamen aloitettua toimintansa olivat keskeisimmät ympäristölupaprosessit ratkaistavina Vaasan hallinto-oikeudessa (VHO). Näitä lupaprosesseja olivat koko kaivostoimintaa (mukaan luettuna uraanin talteenotto) koskeva ympäristö- ja vesitalouslupa (AVIn päätös Nro 36/2014/1), vanhoille reiteille johdettavia vesipäästöjä koskeva ympäristölupa (AVIn päätös Nro 52/2013/1) sekä Nuasjärven purkuputken ympäristölupa (AVIn päätös Nro 43/2015/1).

Päätöksiä Vaasan hallinto-oikeudelta keväällä 2016

VHO antoi 28.4.2016 päätöksen kaikkiin keskeisiin lupaprosesseihin. Samalla VHO määräsi edellä mainitut keskeiset ympäristö- ja vesitalousluvat määräaikaiseksi vuoden 2018 loppuun saakka tai kunnes uudet ympäristöluvat ovat saaneet lainvoimaisen luvan. Samassa yhteydessä VHO määräsi Terrafamen hakemaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) uudet ympäristö- ja vesitalousluvat 31.8.2017 mennessä. Yhtiö on valittanut VHO:n päätöksistä, joten niiden käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO), mistä odotetaan päätöstä aikaisintaan vuoden 2017 aikana.

Nuasjärven purkuputkelle VHO määräsi vuosittaiseksi sulfaattikiintiöksi 15 000 tonnia, joka oli selvästi AVIn lupaa pienempi. Vuonna 2016 kiintiöstä käytettiin 13 600 tonnia eli kiintiö riitti hyvin, mikä mahdollisti kaivoksen turvallisen ylösajon kannalta välttämättömän vesivarastojen pienentämisen.

Tuleviin luvitusprosesseihin liittyen Terrafame käynnisti syksyllä 2016 kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä. Vesienhallinnan YVA eteni vuoden aikana YVA-selostuksen valmisteluun. Toimitimme myös kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä sekä vaihtoehtoista sulkemista koskevan YVA-ohjelman Kainuun ELY-keskukselle lausuntojen ja mielipiteiden kokoamista varten. YVA:t valmistuvat kevään ja kesän 2017 aikana, ja Terrafame jättää uudet ympäristölupahakemukset Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon VHO:n edellyttämässä aikataulussa.

Muut vuoden aikana vireillä olleet lupaprosessit

Terrafamella on vireillä edellisten lupakokonaisuuksien lisäksi myös muita yksittäisiä ympäristölupa-asioita. Edellinen toimija jätti AVIlle maaliskuussa 2015 hakemuksen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamisesta. Asia on AVIssa käsittelyvaiheessa, ja lupapäätöksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 aikana. Sakkojen loppusijoittamisen aikataulu on riippuvainen vesivarastojen tyhjenemisen aikataulusta.

Terrafame jätti maaliskuussa 2016 hakemuksen keskusvedenpuhdistamosta. Puhdistamon prosesseja käynnistettiin ja säädettiin AVIlle jätetyn koetoimintailmoituksen nojalla marras–joulukuussa. Laitoksen ympäristölupapäätös (Nro 3/2017/1) saatiin 4.1.2017, minkä jälkeen laitos otettiin käyttöön.

Lokakuussa 2016 yhtiö jätti AVIlle hakemuksen louhoksen itäpuolelle sijoittuvan, erillisen sivukivialueen rakentamisesta. Lupapäätöstä odotetaan keväällä 2017, jolloin tarvittavat tiivisrakenteet voidaan tehdä kesän 2017 aikana ja sivukivialueen ensimmäiset osat voidaan ottaa käyttöön loppuvuodesta 2017.

Edellä kuvattujen, varsinaisten ympäristölupaprosessien lisäksi AVIssa on ollut vuoden 2016 aikana vireillä myös vedenottoon ja vesipäästöihin liittyviä korvausasioita. Nämä prosessit ovat siirtyneet edelliseltä toimijalta Terrafamelle ympäristölupiin sisältyneiden vastuiden mukana. Terrafame on sopinut vesivoiman korvauksiin liittyvän asian ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan sopimaan myös muita korvausasioita suoraan asianosaisten kanssa.