Päästöjä ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan hyväksytyn ohjelman mukaisesti

Terrafamen kaivoksella on kattava ja yksityiskohtainen ympäristötarkkailuohjelma, joka on valvovien ympäristö- ja kalatalousviranomaisten, Kainuun, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskusten hyväksymä. Ohjelmassa tarkkaillaan kaivoksen toimintaa ja päästöjä sekä näistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. 

Päästötarkkailu sisältää kaivosprosessin, kaivoksen purku- ja saniteettivesien sekä ilmaan johdettavien päästöjen tarkkailun. Vaikutustarkkailu kattaa pintavesien fysikaalis-kemiallisen laadun ja biologisen tarkkailun, pohjavesi-, sedimentti- ja kalataloustarkkailun, maa-alueiden biologisen tarkkailun, pölylaskeuman ja -leijuman tarkkailun sekä melun ja tärinän seurannan. Lisäksi tarkkailussa tutkitaan tuotantoprosessissa syntyvien jätejakeiden ominaisuuksia.

Tarkkailun käytännön toteutuksesta vastaa ulkopuolinen konsultti, joka käyttää näytteenotossa henkilösertifioituja näytteenottajia ja näytteiden määritykseen akkreditoitua ympäristölaboratoriota. Velvoitetarkkailun lisäksi noudatamme omaa ympäristötarkkailuohjelmaamme, jossa Terrafamen henkilökunta ottaa näytteitä kaivoksen laboratorion analysoitaviksi.

Ilmapäästöt alittivat luparajat

Vuonna 2016 päästötarkkailuun kuuluvissa ilmapäästömittauksissa mitattiin metallien talteenottolaitoksen hönkäkaasujen rikkivetypitoisuutta. Lainvoimaisessa ympäristöluvassa määritetty raja-arvo rikkivetypitoisuudelle on 50 milligrammaa kuutiossa (mg/m3). Rikkivetypitoisuudet alittivat selvästi annetun raja-arvon vuonna 2016 niin kuin jo 2015.

Vesistökuormitusta seurataan Oulujoen ja Vuoksen vesistöreiteillä

Yhtiön velvoitetarkkailuohjelmaan kuuluvassa purkuvesien tarkkailussa on seurattu paitsi juoksutettavan puhdistetun veden pitoisuuksia, myös juoksutuksista aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Vuonna 2016 ympäristöluvan mukaisesti puhdistettua vettä johdettiin Nuasjärven purkuputkeen sekä niin sanotuille vanhoille purkureiteille eli Oulujoen vesistöön Kolmisopen yläpuolelle Kalliojokeen sekä Vuoksen vesistöön Ylä-Lumijärven ohitse Lumijokeen. Huhti–toukokuussa 2016 Terrafame joutui ympäristö- ja patoturvallisuuden varmistamiseksi lisäjuoksuttamaan puhdistettua vettä Kainuun ELY-keskukselle tehdyn ilmoituksen mukaisesti. Sekä purkuputkeen että vanhoille reiteille johdettujen vesien metalli- ja sulfaattipitoisuuksien virtaamapainotteiset kuukausikeskiarvot alittivat juoksutuksia koskevissa ympäristölupapäätöksissä niille asetetut raja-arvot.

Vuoden 2016 aikana Nuasjärven purkuputken kautta juoksutettiin vettä yhteensä 7,1 miljoonaa kuutiota. Lisäksi vanhoille purkureiteille johdettiin vettä 2,5 miljoonaa kuutiota. Purkuveden pitoisuudet ovat olleet selkeästi alle luparajojen. Sulfaatti- ja natriumkuormitus ylitti vanhoille reiteille asetetun kiintiön keväällä tehtyjen lisäjuoksutusten vuoksi. Nuasjärven purkuputken kautta johdetun veden aiheuttama sulfaattikuormitus jäi alle sulfaattikiintiön. Metalleille annetut vuosikiintiöt alittuivat selvästi sekä purkuputken että vanhojen purkureittien osalta.

 

Kuormitus 2016 1.1. - 31.12. Ajankohta Juoksutettu [m3] Kupari [kg] Mangaani
[kg]
Nikkeli [kg] Sinkki [kg] Sulfaatti
[t]
Natrium
[t]
Vanhat purkureitit 52/2013/1 yht.   674 208 1,1 316,0 19,1 31,7 1 300,0 264,3
Etelä 1.1.-9.4.2016 269 930 0,5 152,8 8,2 17,5 512,0 91,8
Pohjoinen 1.1.-9.4.2016 404 278 0,6 163,2 10,9 14,2 788,0 172,5
Luparaja 52/2013/1     150,0 2 600,0 250,0 300,0 1 300,0 650,0
             
Purkuputki (43/2015/1) yht. 1.1. - 31.12. 7 032 638 8,5 2 212,7 165,7 174,4 13 493,1 2 750,7
tammikuu 1.1.-31.1.2016 405 202 1,1 112,4 11,50 6,6 977,7 192,2
helmikuu 1.2.-29.2.2016 357 241 0,6 158,4 12 14,5 1 002,0 193,6
maaliskuu 1.3.-31.3.2016 322 724 0,4 115,5 9,700 8,9 1 005,1 227,0  
huhtikuu 1.4.-27.4.2016 500 132 0,5 324,6 17,20 22,9 999,8 205,6  
toukokuu 1.5.-31.5.2016 712 027 0,9 454,6 21,30 35,7 908,8 223,5  
kesäkuu 1.6.-30.6.2016 729 654 0,7 170,8 14,30 11,5 893,8 219,4  
heinäkuu 1.7.-31.7.2016 751 282 0,8 192,5 10,60 5,3 1 247,6 246,3  
elokuu 1.8.-31.8.2016 748 878 0,7 97,2 11,50 7,1 1 225,1 263,8  
syyskuu 1.9.-30.9.2016 722 077 1,0 96,9 15,20 12,9 1 031,7 270,9  
lokakuu 1.10.-31.10.2016 736 182 0,7 123,8 16 20,3 1 524,4 260,4  
marraskuu 1.11.-30.11.2016 692 836 0,9 185,4 13,90 14,5 1 665,1 293,0  
joulukuu 1.12.-31.12.2016 354 403 0,2 180,6 12,50 14,2 1 012,0 155,0  
                 
52/2013/1 & 43/2015/1 yht.   7 706 846 9,6 2 528,7 184,8 206,1 14 793,1 3 015,0  
                 
  Ajankohta Juoksutettu [m3] Kupari [kg] Mangaani
[kg]
Nikkeli
[kg]
Sinkki [kg] Sulfaatti
[t]
Natrium
[t]
 
Lisäjuoksutus keväällä 2016 yht.   1 910 796 6,5 1 580,7 111,0 190,2 2 753,9 687,9  
Etelä 9.4.-6.5.2016 732 480 4,4 1024,8 84,0 161,4 1025,2 268,6  
Pohjoinen 9.4.-6.5.2016 1 096 123 2,0 479,5 23,4 21,4 1580,8 650,7  
Vanhat purkureitit yht.   1 828 603 6,0 1504,2 107,4 182,7 2605,9 919,3  
Purkuputki 27.4.-30.4.2016 82 193 0,1 76,4 3,6 7,5 147,9 2783,6  
                 
YHTEENSÄ vuonna 2016   9 617 642 16,1 4 109,5 295,7 396,4 17 547,1 3 702,9
Etelä 1.1.-6.5.2016 1 002 410 4,9 1 177,5 92,2 178,8 1 537,1 268,9
Pohjoinen (ilman purkuputkea) 1.1.-6.5.2016 1 500 401 2,5 642,7 34,3 35,6 2 368,8 650,7
Vanhat purkureitit yht.   2 502 811 7,5 1 820,2 126,5 214,4 3 905,9 919,3  
Purkuputki 1.1.-31.12.2016 7 114 831 8,7 2 289,3 169,2 182,0 13 641,2 2 783,6  

 

Kuva 1: Kaivoksen toiminnasta vuoden 2016 aiheutunut vesistökuormitus.

Vesistöjen tilaa tarkkaillaan jatkuvasti

Veden laadussa ei havaittu vuonna 2016 merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna Oulujoen suunnalla vesien purkureitillä. Tulokset perustuvat vaikutustarkkailuun kuuluvaan pintavesitarkkailuun. 

Lähivesistöistä (Salminen, Salmisenpuro, Kalliojärvi, Härkäpuro, Kuusijoki, Kalliojoki, Kolmisoppi, Tuhkajoki) voidaan havaita kaivokselta juoksutettujen vesien vaikutukset mm. luonnonvesiä korkeampana sähkönjohtavuutena ja sulfaattipitoisuuksina erityisesti järvien pohjanläheisissä vesikerroksissa, joissa pitoisuudet olivat pintakerrosta korkeammat. Salminen on ollut pysyvästi kerrostunut vuodesta 2011 saakka, eikä tarkkailussa ole havaittavissa merkkejä kerrostuneisuuden purkautumisesta. Myös Kalliojärvi on edelleen pysyvästi kerrostunut. Kolmisopen vesimassa sen sijaan on sekoittunut kevät- ja syyskiertojen aikana. 

Kuormitus on havaittavissa myös Jormasjärvellä, jossa sulfaattipitoisuus on luontaista korkeampi. Järven täyskierrot ovat toteutuneet kuitenkin edelleen aivan normaalisti. Sulfaattipitoisuudet ovat lisäksi luontaista taustapitoisuutta korkeammat Jormasjoessa. Jormasjoen kautta Nuasjärveen kulkeutunut vuosittainen sulfaattikuorma oli edellisvuotta alahaisempi. Jormasjoen kautta Nuasjärveen kulkeutuva sulfaattikuormitus tulee pienenemään lähivuosina, koska vanhoille reiteille johdettu sulfaattikuorma on pienentynyt ja tulee edelleen pienentymään nykyisestä.

Kuva 2: Kaivokselta lähtenyt ja Jormasjoen kautta Nuasjärveen tullut sulfaattikuormitus vuosina 2009–2016.

Purkuputken kautta johdetun veden vaikutuksia Nuasjärvessä on seurattu ulkopuolisen asiantuntijatahon tekemällä virallisella velvoitetarkkailulla. Vuoden 2016 aikana Nuasjärven syvänteistä otettiin tehostetusti vesinäytteitä. 

Purkuputkea lähimpien syvänteiden pohjalla todettiin talvella sulfaattipitoisuuden olevan tasolla noin 100 milligrammaa litrassa (mg/l). Yhdessä suppea-alaisessa syvänteessä (Selkäsaaren syvänne) sulfaattipitoisuuden todettiin kohonneen touko–kesäkuussa tasolle 200 milligrammaa litrassa, mikä vastaa purkuputken lupahakemusvaiheessa esitettyjä arvioita. Vastaavia sulfaatin pitoisuustasoja on havaittu Nuasjärven syvänteestä myös ennen kaivoksen vesien johtamisen aloittamista (kuva 3). Analyysitulosten perusteella kevätkierto sekoitti Nuasjärven syvänteiden vettä lukuun ottamatta Selkäsaaren syvänteen yli 20 metrin syvyisiä alueita. Syyskierto toteutui syys–lokakuussa koko Nuasjärvessä, jolloin vaihtui vesi myös Selkäsaaren syvänteessä. 

Nuasjärven metallipitoisuudet ovat olleet alhaisia myös purkuputken lähisyvänteissä. Esimerkiksi nikkelipitoisuus on pienentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana selvästi, ja sama suuntaus on jatkunut myös purkuputken käytön aikana.

Kuva 3: Veden pH Nuasjärven purkuputken lähellä olevassa syvänteessä (Nj 23).

Kuva 4: Veden sähkönjohtavuus Nuasjärven purkuputken lähellä olevassa syvänteessä (Nj 23).

Kuva 5: Veden sulfaattipitoisuus Nuasjärven purkuputken lähellä olevassa syvänteessä (Nj 23).

Kuva 6: Veden nikkelipitoisuus Nuasjärven purkuputken lähellä olevassa syvänteessä (Nj 23).